:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Akadémia klasickej ekonómie 2017

Štvrtok, 05.01.2017 08:00 Chlapec redakcia
Vytlačiť Správy pre študentov

AKE je ekonomický vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), ktorý ako jediný svojho druhu na Slovensku pozostáva zo samostatných ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi. KI vytvára týmto programom tradíciu ročných cyklov pravidelných seminárov o ekonómii pre záujemcov o ekonomické poznatky nad rámec štandardného vyučovacieho procesu na vysokých školách, na ktorých sa otvorene a intenzívne diskutuje o využití myšlienok ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu pre prax na Slovensku. 

AKE sa skladá z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov (Adama Smitha, J. B. Saya, Frédérica Bastiata, Ludwiga Misesa, Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana, Jamesa Buchanana a ďalších), s uvádzaním ich fungovania v reálnom živote. Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka.

Akadémia klasickej ekonómie 2017 

Po úspešnom zrealizovaní deviatich ročníkov otvára KI v spolupráci s partnermi v poradí už desiaty samostatný ročník tohto programu – AKE 2017. 

Vzdelávací program AKE je určený a otvorený pre všetkých záujemcov (bez rozdielu veku, či vzdelania), ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov ekonomického myslenia (platí to pre akýchkoľvek nových záujemcov, ako aj pre tých, ktorí absolvovali niektorý z predchádzajúcich ročníkov AKE). 

Semináre počas celého ročníka budú určené pre skupinu prijatých záujemcov, ktorí splnia kritériá KI na základe nimi vyplnených formulárov a ktorí zaplatia účastnícky poplatok.

AKE 2017 bude pozostávať z deviatich vzájomne previazaných mesačných ekonomických seminárov. Cyklus seminárov bude viesť koordinátor projektu, riaditeľ a ekonóm KI a externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave Peter Gonda. Na niektorých seminároch budú mať koreferáty pozvaní experti na dané témy, napríklad analytik INESS Juraj Karpiš a redaktor časopisu .týždeň Lukáš Krivošík. 

Každý seminár sa uskutoční v učebni VŠM a začne prezentáciou koordinátora projektu (niekedy doplnenou koreferátom prizvaného hosťa a experta na danú tému, prípadne aj účastníka AKE) v kombinácii s hľadaním odpovedí na otázky. Nasledovať bude koordinátorom riadená, ale otvorená, diskusia k prezentovanej téme. Podložená bude vopred poslanými podkladmi. Učebňa VŠM bude uspôsobená seminárom tak, aby jeho účastníci mohli na seba pružne reagovať a využívať flipchart, projektor a iné pomôcky k diskusiám. 

Aké témy budú diskutované?

Témy seminárov sú vybrané tak, že dopĺňajú vzdelávací proces ekonomických predmetov na vysokých školách na Slovensku a sú v súčasnosti nanajvýš aktuálne a v praxi využiteľné. V období trvania programu od februára do decembra 2017 sa predpokladajú nasledovné témy:

1. seminár (15. 2. 2017): oboznámenie účastníkov s harmonogramom kurzu a prezentácia a diskusia na tému „Východiská a odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť“. 

2. Seminár (29. 3. 2017): prezentácia a diskusia na tému  „Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej spoločnosti“. 

3. Seminár (19. 4. 2017): prezentácia a diskusia na tému „Menový a bankový systém v historickom kontexte a dnes. Centrálne bankovníctvo a jeho alternatívy v podobe slobodného bankovníctva“. 

4. seminár: (31. 5. 2017) prezentácia a diskusia na tému „Regulácie trhu, konkurencie a obchodu v ekonomickej teórii a praxi, so zameraním na podmienky na Slovensku“. 

5. seminár (14. 6. 2017): prezentácia a diskusia na tému „Európska ekonomická, osobitne menová, integrácia a alternatívy jej vývoja“. 

6. seminár (27. 9. 2017): prezentácia a diskusia na tému „Vzťah ekonómie a práva pre fungovanie slobodnej spoločnosti“.

7. seminár (25. 10. 2017): prezentácia a diskusia na tému „Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych zásahov alebo s minimom vládnych zásahov“. 

8. seminár (29. 11. 2017): prezentácia a diskusia na tému „Možnosti riešenia sociálnych a zdravotných udalostí ľudí na báze osobnej zodpovednosti“. 

9. seminár (13. 12. 2017): záverečná diskusia, vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov absolventom kurzu AKE.

Na poslednom seminári bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov úspešným absolventom AKE. Časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci budú mať možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové témy alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené. 

Kedy a kde? 

Semináre AKE 2017 sa budú konať raz mesačne od februára do decembra 2017 (okrem júla a augusta) v učebni VŠM v Bratislave, a to vopred určenú stredu v danom mesiaci od 17.30 do 20.00 hod. Prvý seminár AKE sa uskutoční dňa 15. februára 2017. 

Čo získa absolvent? 

Každý účastník kurzu AKE bude mať možnosť:

  • získať certifikát o absolvovaní AKE v roku 2017 v prípade splnenia podmienok: absolvovania aspoň polovice seminárov (teda počtom 5) a odovzdania eseje v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne;
  • získať zaujímavé materiály a iné informácie o ekonómii, napríklad informácie o odkazoch na internetové stránky, venujúce sa princípom ekonómie, ekonomickej literatúre a myšlienkam predstaviteľov ekonomického liberalizmu;
  • pravidelne si vypočuť v koncentrovanej podobe prezentácie koordinátora a prizvaných hostí o myšlienkach predstaviteľov liberálnej ekonómie, o princípoch ekonómie a o ich prepojeniach na otázky, ktoré sa týkajú praxe v podmienkach Slovenska;
  • pravidelne prezentovať svoje postoje a pravidelne diskutovať s ostatnými účastníkmi kurzu AKE, tým aj načerpať ďalšie poznatky od ostatných diskutérov v rámci AKE. 

Ako sa možno prihlásiť? 

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie vniknúť do princípov ekonómie, do myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl a prípadne ich aj šíriť ostatným v spoločnosti.

Prihlásiť sa na AKE je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky a formuláru k nej e-mailom na adresu ake@institute.sk najneskôr 5. februára 2017. 

Prihláška na AKE na stiahnutie tu.

Komentáre

TIP: Zaregistruj sa a vystupuj pod vlastným Zones ID.

K dispozícii nie sú žiadne komentáre.
0.013