Číslovka (Numeral)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 23.10.2016
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 692 slov
Počet zobrazení: 1 587
Tlačení: 114
Uložení: 93
Praktické!

6 Číslovka (Numeral)

6.1 Základné císlovky

? Všimnite si pravopis:

0 nought

1 one 11 eleven

2 two 12 twelve

3 three 13 thirteen

4 four 14 fourteen

5 five 15 fifteen

6 six 16 sixteen

7 seven 17 seventeen

8 eight 18 eighteen

9 nine 19 nineteen

10 ten 20 twenty

21 twenty-one

22 twenty-two

atd.

30 thirty

40 forty

50 fifty

60 sixty

70 seventy

80 eighty

90 ninety

100 one hundred

? Upozornenie:

Císlovky hundred/ thousand/ million nepriberajú v množnom císle koncovku –s!

He spent two hundred $ (dollars).

Koncovka množného císla –s sa pridáva, ak nasleduje of :

He spent millions of dollars.

¦ V anglictine sa císlica „0“ nula vyjadruje viacerými spôsobmi:

0 = nought základná císlovka

0 = oh telefónne císlo

0 = zero stupne teplomera

0 = nil športový výsledok, údaj

0 = love pri tenise

V zložených císlovkách je medzerník medzi desiatkami a jednotkami:

forty-eight

thirty-four

¦ Na predele medzi desiatkami a stovkami sa vždy vsúva spojka and:

two hundred and fifty-six

one hundred and sixty-nine

¦ Každú císlovku možno použit vo funkcii podstatného mena, a to aj v množnom

císle:

She is in her twenties.

There were hundreds of people at the concert.

They walked in threes and fours.

6.2 Radové císlovky

6.2.1 Pravidelný tvar radových císloviek

Radové císlovky sa tvoria od základných císloviek príponou –th a obycajne majú

pred sebou urcitý clen.

základná císlovka radová císlovka

seven seventh siedmy

ten tenth desiaty

two hundred two hundredth dvojstý

Radové císlovky sa dajú skrátit , a to tak, že hned po poslednej císlici bez bodky

dole na riadok napíšeme posledné dve písmená:

6th 28th

6.2.2 Nepravidelný tvar radových císloviek

základná císlovka radová císlovka

one first 1st

two second 2dn

three third 3rd

five fifth 5th

eight eight8th

nine ninth 9th

twelve twelfth 12th

twenty-one twenty-first 21st

thirty-two thirty-second 32nd

forty-three forty-third 43rd

atd.

¦ Radové císlovky menia koncové –y pred th na ie:

základná císlovka radová císlovka

thirty thirtieth

sixty sixtieth

6.2.3 Použitie radových císloviek :

¦ pri udávaní poradia panovníkov:

Elizabeth II Elizabeth the Second

Richard III Richard the Third

¦ pri oznacení kapitol kníh, zväzkov literárneho diela:

Chapter IV The Fourth Chapter

Chapter Four

¦ pri oznacení dátumov:

October 21st,1998 October the twenty-first, nineteen ninety-eight

21st October 1998 the twenty-first of October, nineteen ninety-eight

Upozornenie :

Letopocty sa zvyknú cítat po stovkách:

1734 seventeen thirty-four

657 six fifty-seven

Ak však po stovkách nasleduje císlovka menšia ako 10, cíta sa s and:

1805 eighteen hundred and five

6.3 Násobné císlovky

Násobné císlovky sú:

  1. a) iba príslovky

once jedenkrát, raz

twice dvakrát, dva razy

three times trikrát, tri razy

four times štyrikrát

  1. b) prídavné mená alebo príslovky

single jednoduchý

double, twofold dvojnásobný, dvojnásobne

tripple, threefold trojnásobný, trojnásobne

quadruple, fourfold štvornásobný, štvornásobok

fivefold pätnásobný, pät násobne

manifold mnohonásobný, mnohonásobne

6.4 Zlomky

V citateli je základná císlovka, v menovateli je radová v jednotnom alebo

množnom císle:

one fifth pätina

one third tretina

two thirds dve tretiny

four fifths štyri pätiny

Výnimky :

one half polovina

one quarter štvrtina

6.5 Desatinné císla a zlomky

¦ V anglictine sa nepíše desatinná ciarka, ale desatinná bodka. Po desatinnej bodke

sa cítajú císlice každá zvlášt , pred bodkou ako základné císlovky:

4.67 four point six seven

3.258 three point two five eight

6.6 Urcovanie casu

? Všimnite si :

V anglosaských krajinách sa pri udávaní casu delí den a noc na dvakrát po

dvanástich hodinách. Podl a potreby treba rozoznávat hodiny pomocou skratiek:

a.m. (ante meridiem) pre hodiny 0 – 12

p.m. (post meridiem) pre hodiny 12 – 24

V hovorovej reci sa namiesto skratiek casto používa in the morning/in the

afternoon.

2.00 a. m. two a. m./ two in the morning

6.30 p. m. six thirty p. m./ six thirty in the afternoon/ falf past

six in the afternoon

Celá hodina sa oznacuje o`clock:

8.00 eight o`clock

Výnimka :

V cestovných poriadkoch a v rozhlase sa udávajú hodiny od 0 po 24:

Departure: London 12.10 Odlet: London twelve ten

Arrival: Oxford 13.40 Príchod: Oxford thirteen forty

Od 1. po 30. minútu sa využíva predložka past a pocet minút, ktoré uplynuli po

predchádzajúcej celej hodine:

2.12 twelve minutes past two

8.04 four minutes past five

10.15 a quarter past ten

11.30 half past eleven

Od 31. po 59. minútu sa používa predložka to a pocet minút, ktoré chýbajú do

nasledujúcej celej hodiny:

9.55 five minutes to ten

12.40 twenty minutes to one p.m.

3.45 a quarter to four

¦ V hovorovej reci sa slovo minutes casto vynecháva.

¦ Ustálené spojenia, ktoré obsahujú císlovky alebo casový údaj, je potrebné sa

naucit :

a hundred times stokrát

once and for all raz navždy

once upon a time bol raz

once more ešte raz

all at once naraz, zrazu

twice a day dvakrát za den

a today week pred týždnom

a week ago today dnes je tomu týžden

a fortnight 14 dní

the day before yesterday predvcerom

the day after tomorrow pozajtra

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020