Zóny pre každého študenta

Prídavné meno (Adjective)

4 Prídavné meno (Adjective)

Prídavné mená bližšie urcujú podstatné mená.

wonderful day.

She is a beautiful girl.

They have a large house.

She wears a beautiful dress.

4.1 Prídavné meno v prívlastku

Prídavné meno v prívlastku býva zväcša podstatným menom:

an old house

an interesting film

¦ Podstatné meno môže mat viacero prívlastkov.

Tu treba dbat na slovosled, postavenie vo vete :

vel kost vek farba pôvod látka úcel

large black Italian sports car

Všimnite si :

Nasledujúce prídavné mená sa používajú iba ako prívlastky. Rozvíjajú prísudok:

prívlastok prísudok

favourite …to like best

elder to be older than

inner to be on the inner side

outer to be on the outer side

left to be on the left side

right to be on the right side

wooden to bemade of wood

woollen to be made of wool

This is my favourite song. ALE: He likes this song best.

He bought a woollen sweater. ALE: The sweater is made of wool.

NIE VŠAK: The sweater is woollen.

4.2 Prídavné meno v prísudku

Prídavné meno býva v prísudku:

  1. a) po sponových slovesách:

He is angry.

Her coat is blue.

  1. b) po iných slovesách, ak je ním bližšie urcený podmet, a nie sloveso:

She married young.

The car looks new.

  1. c) ako prísudkový doplnok predmetu po slovesách, ktoré majú význam urobit

a považovat :

You make me nervous.

Have I made this clear?

Prídavné meno sa casto vyskytuje s týmito slovesami:

to be byt

to seem zdat sa

to appear ukázat sa

to smell vonat

to sound zniet

to feel cítit

to look vyzerat

to become/get/turn/grow stat sa, urobit sa

This cake smells sweet.

She looks sad. ALE: She looks at me sadly.

Nasledujúce prídavné mena sa používajú v prísudkovej väzbe :

prísudok prívlastok

to be afraid mat strach frightened prestrašený

to be alone byt sám solitary osamelý

to be asleep spat sleeping spiaci

to be awake byt hore awaken prebudený, bdelý

to get drunk opit sa drunk opitý

to fall ill ochoriet sick chorý

to be well byt zdravý healthy zdravý

to be alive žit living žijúci

He is ill. Je chorý.

ALE: He is a sick man. Je chorý muž.

? Všimnite si rozdiel:

The girl is asleep.

The sleeping girl.

4.3 Použitie spodstatnených prídavných mien

Ak chceme použit prídavné meno vo funkcii podstatného mena, musíme ho spojit

s oporným slovom:

one

thing

people

person

woman

gentleman

boy

girl

a red-haired woman/girl cervenovláska

The strange thing was…. Podivné na tom bolo …

Which apple do you want? Give me the red oneplease. Daj mi to cervené!

Prídavné mená, ktoré urcujú, poukazujú na následnost , nepoužívajú oporné slová :

the former bývalý, predchádzajúci

the latter ten druhý (z dvoch)

the following nasledujúci, další

4.4 Stupnovanie prídavného mena

4.4.1 Stupnovanie jedno- a dvojslabicných prídavných mien

Tieto prídavné mená sa stupnujú tak, že v druhom stupni (komparatív) priberajú

koncovku –er a v tret om stupni (superlatív) koncovku –est.

young younger youngest

quick quicker quickest

deep deeper deepest

cheap cheaper cheapest

fast faster fastest

¦ Prídavné meno zakoncené na –e má v komparatíve –r a v superlatíve –st:

large largelargest

wide widewidest

¦ Prídavné meno zakoncené na –y, mení po spoluhláske toto –y na –i:

happy happier happiest

easy easier easiest

¦ Jednoduchá koncová spoluhláska po krátkej prízvucnej samohláske sa zdvojuje:

big bigger biggest

wet wetter wettest

hot hotter hotter

4.4.2 Stupnovanie troj- a viacslabicných prídavných mien

Tieto prídavné mená sa stupnujú opisne pomocou more v komparatíve a most

v superlatíve.

intelligent more intelligent most intelligent

beautiful more beautiful most beautiful

surprising more surprising most surprising

4.4.3 Stupnovanie niektorých dvojslabicných a zložených prídavných mien

pomocou more a most

clever šikovný, chytrý

narrow úzky, tesný

practical praktický, zrucný

curious zvedavý

self-conscious plachý, nesmelý

4.4.4 Nepravidelné stupnovanie prídavných mien

good better best

bad worse worst

many more most

much more most

4.4.5 Dvojtvary niektorých prídavných mien

old (starý) older oldest

elder eldest (len u rodinných príslušníkov)

little (malý) less least (vztahuje sa na nepocitetlné podstatné mená)

smaller smallest (vztahuje sa na pocitatelné podstatné mená)

near (blízky) nearer nearest (vztahuje sa na vzdialenost)

nearer next (vztahuje sa na poradie)

late (neskorý) later latest (je to prídavné meno aj príslovka)

latter last (je to len prídavné meno)

far (vzdialený) farther farthest (vztahuje sa na vzdialenost)

further furthest (vztahuje sa na poradie)

Všimniute si rozdiel:

That`s the latest newspaper. = posledné, najnovšie noviny

That`s the last newspaper. = najposlednejšie, už nemám žiadne

Where is the nearest bus stop? = najbližšie zastávka

We get off at the next stop. =na dalšej (nasledujúcej) zastávke

4.4.6 Zvyšovanie a znižovanie miery vlastnosti pri komparatíve

¦ opakovanie:

better and better coraz lepší

larger and larger coraz väcší

lazier and lazier coraz lenivejší

more and more interesting coraz zaujímavejší

less and less + I. stupen coraz menej

¦ cím - tým :

the + II. stupen (komparatív) ….the + II. stupen (komparatív):

the earlier you come, the better it is. Cím skôr prídeš, tým je to lepšie.

4.4.7 Zosilnenie významu prídavného mena v stupnovaní

¦ Na zosilnenie významu prídavného mena v I. stupni používame nasledujúce

slová:

very – velmi, most – mimoriadne, extremely - obzvlášt, nesmierne, quite -

znacne, velmi, dost, rather - znacne, dost, a little - trocha, a bit – nieco, not at

all - vôbec nie

She is very beautiful. Je velmi krásna.

He is a most educated person. On je mimoriadne vzdelaná osoba.

Na zosilnenie významu prídavného mena v II. stupni používame

nasledujúce slová:

much ovela

far zdaleka

still ešte stále

even ešte dokonca, ba i, ba ešte

a lot vela, ovela

The book is far better than the film. Kniha je daleko lepšia ako film.

These shoes are even more expensive. Tieto topánky sú dokonca ešte drahšie.

¦ Na zosilnenie významu prídavného mena v III. stupni používame

nasledujúce slová:

by far + III. stupen znatelne (jasne) naj-

III. stupen + of all naj- zo všetkých

absolutely + III. stupen absolútne naj-

He is the most famous singer of all.

On je najznámejší zo všetkých spevákov.

This is absolutely the best play I have ever seen.

Je to absolútne najlepšie divadelné predstavenie, aké som kedy videl.

4.4.8 Porovnávanie prídavných mien

Porovnávanie má v anglictine tri stupne:

  1. as + I. stupen + as (v kladnej vete)

He is as tall as you. On je tak vysoký ako ty.

(as) so + I. stupen + as (v zápornej vete)

He isn’t (as) so tall as you. On nie je tak vysoký ako ty.

  1. II. stupen + than

He is taller than you. Je vyšší než ty.

  1. the + III. stupen + of

He is the tallest of you. Je najvyšší z vás.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/anglictina/13856-pridavne-meno-adjective/