Zámeno (Pronoun)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 23.10.2016
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 2 692 slov
Počet zobrazení: 1 755
Tlačení: 99
Uložení: 122
Praktické!

3 Zámeno (Pronoun)

Zámená obycajne stoja pred podstatnými menami, alebo ich nahrádzajú.

Vienna is a beautiful town. It is situated in the heart of Europe.

Mary gets up early. She has to go to work.

3.1 Osobné zámená

V anglictine sú dve formy osobných zámen – subjektová/podmetová forma (v

nominatíve) a objektová/predmetová forma (v datíve alebo akuzatíve).

Subjektový pád Objektový pád

 1. osoba jedn. císlo I me
 2. osoba jedn. císlo you you
 3. osoba jedn. císlo, mužský rod he him

ženský rod she her

stredný rod it it

 1. osoba množ. císlo we us
 2. osoba množ. císlo you you
 3. osoba množ. císlo they them

(subjekt = podmet, 1. pád, nominatív, )

Po predložkách sa v anglictine používa vždy predmetový pád:

Peter gives a book to Mary.

He gives it to her.

She shows the photos to Tom.

She shows them to him.

Zámenom sa vyjadruje aj rod podstatného mena, pohlavie:

My friend is a dentist.

He is a dentist.

? Všimnite si:

Veci a pojmy sú obycajne v anglictine v strednom rode, t.j. v 3. osobe jednotného

císla, a sú vyjadrené zámenom it .

The window is broken. Okno je rozbité. ( V SJ zámeno casto vypadá.)

It is broken. (Ono) je rozbité.

The table is new. Stôl je nový.

It is new. (On) Je nový .

Nature is endangered. Príroda je ohrozená.

It is endangered. (Ona) Je ohrozená.

3.1.1 Vyjadrenie VYKANIA:

Na rozdiel od slovenciny nerozlišuje anglictina tykanie a vykanie. Používa len

zámeno you.

Slovenský preklad tohto zámena závisí od kontextu:

“Would you like a cup of coffee?” the secretary asked her boss.

“Chceli by ste šálku kávy?“ pýta sa sekretárka svojho šéfa.

„Would you like a cup of coffee?“ Mary asked her boyfriend.

“Chcel by si šálku kávy?“ pýta sa Mária svojho priatela.

3.1.2 Neurcité osobné zámená

V anglictine je viacero neurcitých osobných zámen:

one: One can`t rely on others. Nemožno sa /Nedá sa spolahnút na iných.

you: You should be careful. Clovek musí byt opatrný.

You sa používa castejšie ako one, ktoré má trochu knižný a formálny nádych .

Ak sa obsah vety vzt ahuje na jednu osobu, použijeme zámeno someone .

Ak sa obsah vety vzt ahuje na viac osôb, použijeme they alebo people:

They drink more beer than wine in England.

People say that he is a great painter.

3.1.3 Postavenie osobného zámena vo vete

 1. a) Nepriamy predmet (v 3. páde) môže stát pred priamym predmetom (v 4. páde) :

He gave Ann a ring.

He gave her a ring.

 1. b) Priamy predmet môže stát pred nepriamym predmetom, ku ktorému pridáme

predložku:

He gave the ring to Ann.

He gave it to her.

We bought a present for the girl.

We bought a present for her.

3.2 Zvratné zámená

Zvratné zámená majú v anglictine spolocný tvar zakoncený na –self, v množnom

císle na –selves.

 1. osoba jedn. císlo myself
 2. osoba jedn. císlo yourself
 3. osoba jedn. císlo, mužský rod himself

ženský rod herself

stredný rod itself

 1. osoba množ. císlo ourselves
 2. osoba množ. císlo yourselves
 3. osoba množ. císlo themselves

Neurcité zámeno one má zvratnú formu oneself.

One should trust in oneself. Je dobré si dôverovat.

3.2.1 Zdôraznovacie zvratné zámená

Zvratné zámená sa používajú v anglictine aj ako zdôraznovacie zámená, a to na

zosilnenie alebo zdôraznenie podstatného mena alebo slovesa. V slovencine máme

na to výrazy – sám, osobne, priamo...

He is only a little boy but he can already dress himself.

Je ešte malý chlapec, ale už sa vie sám obliect.

Did you speak to Mr Miller himself or just to his secretary?

Hovoril si priamo s pánom Millerom alebo len s jeho sekretárkou ?

She made this dress herself. Tieto šaty si urobila sama.

? Všimnite si : zmenu významu, ak dáme pred zámeno by :

I did it myself. Urobil som to sám.

I did it by myself. Urobil som to celkom sám (bez cudzej pomoci).

3.2.2 Zvratné slovesá

Anglictina je bohatá na také slovesá, ktoré bez formálnej zmeny majú súcasne

predmetový aj zvratný význam (viažu sa na predmet –umývat ruky, nejakú vec –

umývat auto, ale i na hovoriaceho – umývat sa ):

to wash umývat sa

to dress obliect sa

to shave oholit sa

to meet stretnút sa

to relax uvolnit sa

to refuse zdráhat sa

to approach približovat sa

to move pohybovat sa

to imagine predstavit sa

to recover oddýchnut si

to apply for uchádzat sa o

to apologize for ospravedlnit sa za

to look forward to tešit sa na

to remember spomenút si

to feel cítit sa

The train approaches the station. Vlak sa blíži k stanici.

We met last Monday. Stretli sme sa minulý pondelok.

He refused to help her. Zdráhal sa jej pomôct.

3.3 Privlastnovacie zámená

Anglictina má dva druhy privlastnovacích zámen:

3.3.1 Prívlastkové privlastnovacie zámeno

 1. osoba, jedn. císlo my
 2. osoba, jedn. císlo your
 3. osoba, jedn. císlo, mužský rod his

ženský rod her

stredný rod its

 1. osoba, množ. císlo our
 2. osoba, množ. císlo your
 3. osoba, množ. císlo their

Tieto zámená sa môžu používat iba pred podstatným a prídavným menom a pred

výrazom own.

She likes to work in her garden.

He is older than my friend.

She does her homework.

Podobne ako urcitý clen aj privlastnovacie zámeno je za výrazmi all, both, half,

double:

He spent all his money. Minul všetky svoje peniaze.

She ate half my cake. Zjedla moju polovicu torty.

? Všimnite si : privlastnovacie zámeno sa môže významovo zosilnit použitím

výrazu own (=vlastný):

Is this your own car? Je to tvoje vlastné auto ?

He has a room of his own. Má vlastnú izbu.

Anglictina používa privlastnovacie zámeno ovel a castejšie ako slovencina, a to:

 1. a) pri abstraktných pojmoch:

life, love, freedom, nature

Life is prescious.

My life is prescious.

He lost his life in an accident. Stratil život pri nehode.

 1. b) pri castiach tela a odevu:

My keys are in my pocket. Moje klúce sú v taške.

He shook his head. Triasol hlavou.

3.3.2 Samostatné privlastnovacie zámeno

 1. osoba, jedn. císlo mine
 2. osoba, jedn. císlo yours
 3. osoba, jedn. císlo, mužský rod his

ženský rod hers

stredný rod its

 1. osoba, množ. císlo ours
 2. osoba, množ. císlo yours
 3. osoba, množ. císlo theirs

Samostatné privlastnovacie zámená sa používajú samostatne, t.j. nenasleduje po

nich podstatné meno. Takýmto zámenám musí však vo vete predchádzat podstatné

meno alebo zámeno, na ktoré poukazujú, alebo ich použitie musí vyplývat zo

súvislosti.

Porovnajte :

I ride my bike. I ride mine. (Jazdím na mojom.)

¦ Samostatné privlastnovacie zámeno spojené so slovesom be

má význam „patrit “.

This is mine. To patrí mne!

Is this bag yours? Patrí táto taške tebe ?

3.4 Ukazovacie zámená

Ukazovacie zámeno this (ten, tento) poukazuje, resp. odkazuje na nieco, co je

priestorovo aj casovo bližšie, ukazovacie zámeno that poukazuje na nieco

vzdialenejšie. Tieto zámená sa nemenia ani v rode, ani v páde, iba v císle:

this – these, that – those

This book is mine. Táto kniha patrí mne !

These books are mine. Tieto knihy mi patria !

Do you know that man over there? Poznáš tamtoho muža ?

Do you know those men ? Poznáš tých mužov ?

3.5 Opytovacie zámená

Opytovacie zámená sa používajú v otázkach. Poznáme niekol ko opytovacích

zámen:

3.5.1 Who ? – Kto? Koho?

Who sa vzt ahuje len na osoby; objektový pád je whom, ktorý sa v hovorovej

anglictine casto nahrádza tvarom who, ak nie je pred ním predložka. Privlastnovací

pád má tvar whose – cí.

Who can understand this text? Kto môže rozumiet tomuto textu ?

Who did you show the picture to?

To whom did you show the picture? Komu si ukázal ten obraz?

Who did you ask?

Whom did you ask? Koho si sa pýtal ?

3.5.2 What? – Co? Aký? Ktorý?

What sa vzt ahuje na veci, nemení sa v páde. Používa sa, ak sa pýtame na:

 1. a) nejaký predmet :

What did you buy? Co si kúpil ?

What did he eat yesterday? Co jedol vcera?

 1. b) neohranicený pocet:

What books do you like? Ktoré / Aké knihy máš rád?

 1. c) zamestnanie, povolanie, národnost , náboženstvo a pod.:

What is he? He is a teacher. Co je? Cím je? Je ucitelom.

¦ What….like zodpovedá slovenskému aký, ak sa pýtame na vlastnosti :

What is your new flat like? Aký je tvoj nový byt ?

Všimnite si : what.... for znamená preco.

What did you buy that for? Preco si to kúpil?

3.5.3 Which? – Ktorý? Kto? Co? z urcitého poctu

Which sa vzt ahuje na osoby aj veci, nemení sa ani v páde, ani v císle.

These pullovers are nice. Which would you buy?

Ktorý ( z urcitého množstva) by ste si kúpili ?

3.5.4 Where? – Kde?

Opytovacím zámenom where sa pýtame na miesto a smer.

Where is he? Kde je ?

¦ Môže sa spájat s predložkou from :

Where do you come from? Odkial pochádzaš ?

¦ Alebo s predložkou to:

Where do you go to? Kam chodievaš ?

3.5.5 When ? – Kedy?

Opytovacím zámenom when sa pýtame na cas, casový údaj.

When will you return? Kedy prídeš naspät ? Kedy sa

vrátiš ?

¦ V spojení so since znamená „odkedy“:

Since when have you been waiting? Odkedy už cakáš ?

3.5.6 Why? – Preco?

Opytovacím zámenom why sa pýtame na dôvod.

Why did you leave him? Preco si ho opustil ?

3.5.7 How? - Ako? How much? How many? – Kol ko?

Týmito opytovacími zámenami sa pýtame na dôvod, spôsob, pocet, trvanie....

How much is this book? Kolko stojí táto kniha ?

How many sisters do you have? Kolko máš sestier ?

How often do you go to London? Ako casto cestuješ do Londýna ?

3.6 Vztažné zámená

V anglictine sa používajú vzt ažné zámená :

Who -Ktorý vzt ahuje sa iba na osoby.

Which - Ktorý vzt ahuje sa iba na veci a zvieratá.

Subjektový pád: who/that osoby

which/that veci

Privlastnovací pád: whose osoby, zvieratá a veci

Objektový pád: who/whom/that osoby

which/that veci

Do you know Mrs Miller, who lives in Baker Street?

The film which we saw yesterday was boring.

That ktorý vzt ahuje sa na osoby aj veci súcasne.

He reported about the people and the plants that he saw in Africa.

Pri vyjadreniach s that stojí predložka vždy za slovesom .

That is the lady that we were talking about.

¦ That sa môže tiež použit v prípadoch, ak sa who/which vyskytujú vo vete ako

opytovacie zámená :

Who is the boy that is waiting outside? Kto je ten chlapec, ktorý (co) caká vonku?

That sa používa po nasledujúcich slovách :

all none

something nothing

anything little

every few

any

no

superlatív (3. stupen prídavného mena) ( the most interesting….)

This is the best film that I have ever seen.

There is nothing that I can do for you.

? Všimnite si : Vzt ažné zámeno sa môže vynechat , ak je vo 4. páde a nasleduje

za ním podmet a prísudok:

This is the lipstick which I bought yesterday.

This is the lipstick I bought yesterday.

3.7 Reciprocné zámená

Reciprocné zámená predstavujú dvojice each – other, one – another. Je medzi

nimi velmi jemný rozdiel: each – other sa vzt ahuje na dve alebo viac osôb ako

jednotlivcov, teda nie ako clenov dajakého kolektívu, a preto má táto dvojica

osobnejší význam ako objektívne spojenie one – another, ktoré sa vyskytuje

castejšie v príkazoch, rozkazoch. Tieto zámená zodpovedajú slovenskému

zvratnému objektovému zámenu sa, si, vzájomne. Dvojica reciprocného zámena je

navzájom tesne spojená, oba cleny musia nasledovat bezprostredne za sebou,

pricom predložka sa dáva pred prvý clen.

Jane and Jill shook hands with each other.

We must help one another.

3.8 Neurcité zámená

3.8.1 some a any

? Všimnite si :

Some pred pocítatel nými podstatnými menami má význam dajaký, daktorý, pred

nepocítatelnými podstatnými menami vyjadruje malé množstvo a obycajne má

význam trochudaco, kúsok, niekolko.

Some sa používa vo funkcii podstatného mena alebo zámena; má jediný tvar pre

jednotné aj množné císlo; používa sa v oznamovacích kladných vetách

a v otázkach, ak cakáme kladnú odpoved.

Here are some books for you.

Do you want some coffee ?

Any má základný význam ktorýkolvek, hociktorý (každý). Používa sa vo funkcii

podstatného mena, prídavného mena alebo zámena; má jeden tvar pre jednotné aj

množné císlo. V otázkach má význam nejaký, niektorý. V zápore má význam

nijaký, žiadny. Používa sa aj v otázkach, ak ocakávame zápornú odpoved.

I don`t take any sugar.

Can anybody help me?

To, co platí o samostatnom používaní some any, platí aj o ich zloženinách:

Somebody – niekto, anybody – volakto, something – nieco, anything - cosi, volaco,

somewhere – niekde, anywhere – dakde, somehow – nejako,

anyhow - volajako, akosi

Použitie :

¦ s pocítatelnými podstatnými menami v jednotnom císle:

Some day you will need my help. Raz budeš potrebovat moju

pomoc.

He doesn`t need any ticket. Nepotrebuje nijaký lístok.

¦ s nepocítatelnými podstatnými menami:

He doesn`t eat any meat. Neje mäso.

Have some sugar! Vezmite so trocha cukru!

¦ s podstatným menom v množnom císle:

Some boys play tennis. Nejakí /niekolkí chlapci hrajú tenis.

I don`t know any good pubs. Nepoznám nijakú dobrú krcmu.

¦ na vyjadrenie úcty, zdvorilosti:

Would you like some cake? Chcete nejaký kolác ?

? Všimnite si :

Keby ste v otázke použili any, naznacili by ste, že ocakávate zápornú odpoved.

¦ some /any ako podstatné meno:

I need some milk.

Could you give me some? Vzt ahuje sa na predchádzajúce podstatné

meno milk.

Zvláštnosti :

some...or other - je akési neurcité vyjadrenie, naznacuje l ahostajnost

hovoriaceho.

She is learning some language or other. Ucí sa nejakú rec.

We spent some eight days in Oxford. Strávili sme približne (asi tak) 8 dní

v Oxforde.

¦ any v kladnej vete = nieco obl úbené, hociktoré:

You can take any book. Môžeš si vziat knihu, ktorú chceš.

¦ any pred prídavným menom, príslovkou:

Can`t you drive any faster? Nemôžeš íst rýchlejšie?

¦ any po if a v spojení s hardly (sotva):

Let me know if there are any questions.

There was hardly anybody on the bus.

3.8.2 every each

Every znamená každý, každý bez výnimky, každý clen skupiny. Používa sa vo

funkcii prídavného mena a nesmie byt nikdy pred predložkou. Sloveso je vždy

v jednotnom císle.

Every child has to go to school. Každé dieta musí íst do školy.

Each znamená každý z urcitého poctu, každý ako jednotlivec. Používa sa ako

prídavné meno a podstatné meno, a to vždy iba v jednotnom císle. Môže mat za

sebou predložku, najcastejšie of.

Each letter will be answered. Na každý jeden list sa bude odpovedat.

each na konci vety:

They had three sandwhiches each. Zjedli po tri chleby.

¦ zloženiny s every:

everybody/everyone každý/všetci

everything všetko

everywhere všade

? Všimnite si nasledujúce spojenia:

every other day každý druhý den

every three metres každý tretí meter

every now and then kedy-tedy, z casu na cas

3.8.3 all, no none

All znamená celý, všetci a môže mat funkciu prídavného mena, zámena

a príslovky. Vo funkcii podstatného mena má v jednotnom císle všeobecný

význam, v množnom císle sa vzt ahuje na osoby a má význam množného císla.

Clen (ktorý by sa použil aj bez all) a zámeno sa dávajú za all.

All children like to play. Všetky deti sa radi hrajú.

All advice is helpful. Všetky návrhy sú nápomocné.

It rained all day. Pršalo celý den.

No znamená žiaden a používa sa vo funkcii prívlastku pred podstatným menom v

jednotnom aj množnom císle.

They had no money. Nemali peniaze.

None znamená žiaden a používa sa samostatne, podstatné meno po nom

nenasleduje.

None of his friends came to the party. Žiaden z jeho priatelov neprišiel na oslavu.

? Všimnite si nasledujúce zaužívané spojenia :

all day celý den all night celú noc

in all v celku nothing at all vôbec nic

not at all vôbec nie, nemáte za co (odpoved na thank you)

first of all predovšetkým, najskôr

after all napokon, koniec koncov

all the same napriek tomu, celkom jedno

all of a sudden celkom zrazu

3.8.4 both, either neither

Both znamená oba, obe, jeden aj druhý z dvoch a používa sa v prívlastku, doplnku

a ako podstatné meno. Clen a zámeno sa dávajú za both. Sloveso je v množnom

císle. Both môže stát na rôznych miestach vo vete.

Both girls wear a blue dress. Obe dievcatá nosia modré šaty.

Both the girls wear a blue dress.

Both of the girls wear a blue dress.

The girls both wear a blue dress.

Both wear blue dresses.

? Všimnite si:

¦ both ...... and znamená aj...aj, ako...tak, takisto aj, ako aj, rovnako:

He studied both English and German. Študoval aj anglictinu, aj nemcinu.

Either znamená jeden alebo druhý z dvoch, obaja, obe. Používa sa vo funkcii

zámena, prídavného mena a príslovky. Sloveso musí byt vždy v jednotnom císle.

You can take either book. Môžeš si vziat jednu alebo druhú knihu (hociktorú).

¦ not ..... either znamená ani jeden, ani druhý, žiadny (z dvoch), tiež nie:

I don`t know the film either. Ani ja nepoznám ten film. Ja

tiež nepoznám ten film.

Neither znamená žiaden, ani jeden z dvoch.

Neither book is interesting. Ani jedna kniha nie je zaujímavá.

either....or = bud .....alebo

neither...nor = ani .... ani

You can watch either the English or the German film.

You can watch neither the English nor the German film.

3.8.4 much many

Much znamená mnoho, vel a. Stojí pred nepocítatel nými podstatnými menami, t.j.

takými, ktoré nevytvárajú formálne množné císlo pomocou koncovky -s, -es.

Many znamená mnoho, vel aStojí pred pocítatel nými podstatnými menami, t.j.

takými, ktoré tvoria množné císlo pomocou koncovky -s, -es.

I don`t have much time. Nemám vela casu.

They don`t have much furniture. Nemajú vela nábytku.

He has many friends. Má vela priatelov.

Namiesto many much možno použit a lot of.

A lot of people travel to England.

We have got a lot of homework.

3.8.5 few/ little a few/a little

¦ Few znamená málo a spája sa s množným císlom pocítatelných podstatných

mien. Je opakom many.

Few students are as ambitious as Mary.

Málo študentov je tak ctižiadostivých ako Mária.

¦ A few znamená niekol ko, zopár.

She has a few friends in her class. Má v triede niekolko priatelov.

¦ Little znamená málo. Je to jednotné císlo, spája sa z nepocitatelnými

podstatnými menami a je teda opakom výrazu much.

little water málo vody

little paper málo papiera

¦ A little znamená trošku, trochu.

There is only a little cake left. Už zostalo nazvyš len trošku torty.

We have a little time. Máme málo /trocha casu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#pronoun #zamena ake pozname #kedy sa dáva for a kedy since #kedy sa dáva which a who ? #privlastňovacie angličina


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.029