Člen (Article)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 23.10.2016
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 751 slov
Počet zobrazení: 2 766
Tlačení: 157
Uložení: 157
Praktické!

Člen (Article)

2.1 Urcitý clen

Urcitý clen má pri podstatných menách v jednotnom aj množnom císle tvar the. Je

to vlastne oslabené ukazovacie zámeno (ten – tá – to, tí – tie).

the man the men

the woman the women

the book the books

the house the houses

the chair the chairs

? Dbajte na výslovnost :

Pred vyslovovanými spoluhláskami sa vyslovuje [ð?]:

the  [ ð?] girl

the  [ ð?] radio

the [ ð?] house

the [ð?] European Union

the [ð?]  universe

Pred vyslovovanými samohláskami sa vyslovuje [ ði ]:

the  [ ði] apple

the [ ði] old man

Ak chceme clen zvýraznit , alebo ak sa vyslovuje samostnatne, vyslovuje sa [ði]: 

He was the [ði] poet of the century.

This is the [ði] solution to the problem.

2.1.1 Používanie urcitého clena

 1. a) Vzt ahuje sa na živú bytost alebo vec, o ktorej sa už hovorilo:

There was a school near there and some children were going to the school.

Nedaleko odtial bola škola a daktoré deti do tej školy chodili.

 1. b) Vzt ahuje sa na niekoho alebo nieco, co je hovoriacemu aj pocúvajúcemu

známe:

Put the books on the table.

Polož tie knihy na stôl.

 1. c) Oznacuje živú bytost alebo vec, ktoré sú jediné alebo jedinecné svojho druhu:

the President of Slovakia

 1. d) Býva pred podstatným menom, ktoré je bližšie urcené:

the life we lived before život, akým sme žili predtým

the English of Shakespeare anglictina Shakespeara

 1. e) Býva pred podstatným menom v množnom císle na oznacenie celej skupiny:

the Browns Brownovci

keep away from the doctors vyhýbajte sa lekárom

 1. f) Býva pred prídavným menom a príslovkou v 3. stupni, pred radovou císlovkou

a pred same:

the best of all najlepší zo všetkých

the first name krstné meno

the same day ten istý den

 1. g) Pred názvami castí tela, jeho funkcií a vlastností:

He led her by the hand. Viedol ju za ruku.

 1. h) Pred prídavným menom vo funkcii podstatného mena oznacujúceho abstraktný

pojem alebo celú triedu:

the old and infirm starí a chorí

the French Francúzi

 1. i) Býva pred vlastnými menami:

¦ názvy krajín - the U.S.A.

the Netherlands

the Ukraine

¦ názvy riek a morí - the Thames

the Danube

the Pacific Ocean

¦ pohoria - the Alps

the Pyrenees

the Himalayas

¦ názvy významných budov - the House of Parliament

the British Museum

the Tower

¦ názvy literárnych a umeleckých diel, anglických novín a casopisov -

the Koran, the Moonlight Sonata, the Times

 1. j) Používa sa v mnohých ustálených spojeniach a frázach:

in the morning (afternoon, evening, night), the day after tomorrow

on the right, in the country, to go to the theatre (cinema), at the beginning

2.2 Neurcitý clen

Neurcitý clen má tvar pred vyslovovanou spoluhláskou:

cat, long flight, window, man

Pred vyslovovanou samohláskou má tvar an:

an egg, an apple, an hour

an old car

Ak chceme clen zvýraznit , alebo ak sa vyskytuje samostatne, vyslovuje sa [en] .

2.2.1 Používanie neurcitého clena

Neurcitý clen sa používa pri podstatných menách v jednotnom císle. Zaraduje živú

bytost alebo vec do urcitej skupiny alebo triedy, pricom ich bližšie nedefinuje.

Hovoriaci predpokladá, že bytost ci vec je pre pocúvajúceho nová. Najdôležitejšie

prípady použitia neurcitého clena:

 1. a) Dáva sa pred nieco nové, ešte nespomínané:

He lives in small town. Žije v jednom malom meste.

 1. b) Casto sa vyskytuje vo väzbe „there is/are“:

There is book on the table. Na stole je kniha.

 1. c) Vo význame „hociktorý“ pred podstatným menom ako predstavitel druhu,

triedy:

telephone is very useful. Telefón je užitocná vec.

 1. e) Oznacuje cas, miery a váhy:

twice day

once year

They empty the letter boxes twice day.

These apples are 40p kilo.

 1. f) Používa sa vo väzbe so spodstatneným infinitívom:

to have smoke (dance, walk) zafajcit si (zatancovat si, poprechádzat sa)

 1. g) Používa sa pred výrazmi „few“, „good many“, „great many“, „little“, „good

deal“, „great deal“:

little trochu

great deal vela

few people niekolko ludí

 1. h) Dáva sa pred zamestnania, národnosti a náboženstvá:

She is secretary. Je sekretárka.

He is Frenchman. Je Francúz.

She is Catholic. Je katolícka.

 1. i) Používa sa v mnohých ustálených spojeniach a frázach:

as matter of fact

as result of

to be in hurry

it is pity

to have cold/temperature

to have good time

to go for walk

in loud voice

to be in good/bad mood

as rule

for change

? Všimnite si :

Výnimocné prípady postavenia neurcitého clena:

1.) Neurcitý clen sa dáva medzi prídavné meno a podstatné meno v tom prípade, ak

pred prídavným menom sú výrazy as, so, too, how, however:

I have never read so thrilling book before.

Today is as lovely day as yesterday.

2.) Ak sa výrazy many, quite, rather, such, what, half používajú vo funkcii

prívlastkov pred podstatným menom, potom sa neurcitý clen dáva až za ne:

Such a beautiful sight!

That’s rather a boring film.

It took me half an hour to go there.

2.3 Kedy bez clena?

Clen sa nepoužíva v týchto prípadoch:

 1. a) Ak je pred podstatným menom ukazovacie, privlastnovacie, neurcité alebo

opytovacie zámeno:

this lette, his mother, which hand, those books

 1. b) Pri názvoch chorôb:

He has fever (cancer, bronchitis).

 1. c) Spravidla vtedy, ak sa všeobecne používajú názvy:

rocných období, mesiacov, dní, sviatkov - spring, September, Monday,

New Year’s Day

¦ denných jedál- breakfast, lunch, dinner, supper

¦ hier- tennis, football

 1. d) Pri vlastných menách:

¦ osobných - Peter, Shakespeare

¦ pri všeobecných podstatných menách používaných v uzavretom kruhu

father, uncle

¦ pri názvoch svetadielov – Europe, America

¦ pri názvoch krajín, ostrovov, vrchov - Great Britain, England,

Ireland

¦ pri názvoch miest,ulíc, námestí, parkov, mostov, budov

London, Oxford Street, Piccadilly, Charles University

 1. e) V celom rade ustálených spojení a väzieb:

at home, by train, in fact, to be in bed, to have breakfast

from day to day, in case of, in order to, at first sight

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014