Vocabulary: Man and society

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 29.04.2012
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 399 slov
Počet zobrazení: 8 404
Tlačení: 554
Uložení: 533
Praktické!
MAN AND SOCIETY

Social security – verejná bezpečnosť
 Benefits – výhody, dávky
Retirement – penzia
Maternity leave– materská dovolenka
Maternity allowance – materské dávky
Widow´s pension- vdovský dôchodok  
Sickness benefit – nemocenské dávky
Invalidity pension- invalidný dôchodok
Mobility allowance- príspevok invalidom s obmedzenou pohyblivosťou
Child benefits – prídavky na dieťa
Unemployment benefit- dávky v nezamestnanosti
Housing benefits- podpora bývania  
Family credit- rodinné zvýhodnenie
The retired- dôchodcovia  
The sick- chorí ľudia    
The disabled- zdravotne postihnutí
The unemployed- nezamestnaní  
People on a very low income- ľudia s nízkymi príjmami
Society- spoločnosť   
Traditional- tradičný    
Modern- moderný   
developed- rozvinutý, vyspelý   
Underdeveloped – málo vyvinutý, rozvojový
Civilized- civilizovaný, kultúrny  
different groups in society- rozličné spoločenské skupiny
Community- komunita
Social class- spoločenská vrstva/trieda
The upper class- vyššia spoločenská trieda/vrstva, horná trieda /elita/
The middle class- stredná vrstva  
The working class- trieda pracujúcich
The poor- chudobní    
The rich- bohatí   
Elite- elita, smotánka         
Rank- postavenie, spoločenská vrstva
Position- postavenie      
Status- status /spoločenské postavenie/     
Equality- rovnosť
Inequality- nerovnosť
Civil rights – občianske práva  
Integrate – začleniť
Integration- integrácia, začlenenie
Justice- spravodlivosť
Legal – právny, zákonný  
Illegal- nelegálny
/un/ Lawful- /ne/platný v súlade so zákonom
Judicial system – súdny systém
Lawyer – právnik
 Attorney – právny zástupca
Barrister- obhajca, advokát
Judiciary- súdnictvo
Appoint a judge- menovať sudcu
Solicitor – právny poradca
The prosecution- trestné stíhanie
The defence – obrana   
Civil law- občianske právo
Sue- zažalovať, podať žalobu
Plaintiff – žalobca
Defendant – obžalovaný, žalovaná strana
Compound a quarrel by mutual agreement – stiahnutie žaloby /po vzájomnej dohode/
Settle out of court – vyriešiť mimo súdu
Criminal law – trestné právo
Criminal offence-  kriminálny priestupok
Juvenile deliquency- kriminality mladistvých
Theft – krádež
Robbery – lúpež /ozbrojená/
Burglary- vlámanie /napr. do domu vniknutie/
Break into- vlámať sa  
Kill in self- defence – zabiť v sebaobrane
Murder- vražda    
Murderer- vrah     
Assassinate- spáchať atentát         
revenge- pomsta, pomstiť sa  
Manslaughter – zabitie / neúmyselné/     
rape- znásilniť, vyplieniť    
Treason- vlastizrada   
Suicide- samovražda
Abuse- týranie, zneužívanie   
Cheat- podvádzať
Forge- falšovať
Blackmail- vydieranie    
Bribery- podplácanie  
Bribe- úplatok
Hijack – únos /napr.lietadla/    
Kidnap – únos /človeka/  
Pickpocket- vreckový zlodej
Shoplifting – drobná krádež v obchode
Gangster- zločinec
Hooligan- chuligán
Investigation- vyšetrovanie    
Search for fingerprints- nájsť podľa odtlačkov prstov
Lie- detector- detektor lží    
Trial- súdny proces    
Law-suit- súdny spor
Case- prípad       
Give evidence- predložiť dôkaz     
Eye witness- očitý svedok
Testimony- svedectvo, výpoveď      
Innocent- nevinný
Convict of murder-  uznať vinným z vraždy   
 Fine- pokuta
Capital punishment – trest smrti   
Death penalty- trest smrti
Ask for mercy- žiadať o milosť     
Imprisonment- uväznenie
Release from prison- vyslobodiť z väzenia    
Execute- popraviť
Behead- sťať hlavu     
Hang- obesiť    
Electrocution- poprava na elektrickom kresle
Hangman – vykonávateľ trestu smrti obesením  
Abolish the death penalty – zrušiť trest smrti
Pardon- omilostiť, udeliť milosť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016