Prídavné mená (Adjectives)

Prídavné mená ( Adjectives ) , majú stály tvar , nemenia sa v rode , čísle ani páde :
a young boy young  boys  young  boy´s look
   a young lady  young  ladies they are young
 Aby sa podstatné meno vo vete viackrát neopakovalo , používa sa po prídavných menách  zástupné
( zastupujúce ) zámeno  one ( nie = jeden !!! ) v jednotnom čísle  a  ones [ wanz ] v množnom čísle :
  The new book and the old book = The new book and the old one .
  Some lessons are easy , some are difficult . I prefer the easy ones .Tom prefer the difficult ones.
4.1  Tvorba : od podstatných mien príponami :
- y  :  rain - rainy , daždivý ;  fog  - foggy , hmlistý  ;  sun  -  sunny , slnečný ;  wind - windy ,veterný
!!! sunny , foggy - zdvojenie po krátkej prízvučnej samohláske
- ful [ fl ]:  careful  - starostlivý ,  useful  - užitočný , hopeful - nádejný
- less [ lis ] :  careless - nedbanlivý , useless -  zbytočný , hopeless - beznádejný
  !!! - less značí opak k -ful , teda niečo chýbajúce , od niektorých podstat. mien možno utvoriť
  len tvar s -ful  : beautiful  , od iných len tvar s  -less : childless - bezdetný
 
Poznámka k tvoreniu prídavných mien :
A · podstatné meno sa môže stať prídavným menom bez zmeny tvaru , iba tým , že ho položíme pred iné
podstatné meno :  the bus -   autobus ,  the bus stop - autobusová zastávka ,
  the flower - kvetina , the flower garden - kvetinová záhrada ,
B  záporné predpony
  · prídavné mená tvoria spravidla zápor pomocou predpony un- :
  unlucky - nešťastný , unable - neschopný , unpleasant - nepríjemný , unlikely - nepravdepodobný ,
poznámka : prípona un- sa používa i u prídavných menách slovesných :
  expected - očakávaný  ,  unexpected - neočákavaný , uninvited - nepozvaný , unused - nepoužitý ,
  · menej častá je záporná predpona  in-  , ktorá sa menína v   im- , ak slovo začína na  p- ,
a  v  ir-  , ak sa slovo začína na  r- :
  incorrect - nesprávny  , impossible - nemožný  ,  irregular  - nepravideľný ,
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/anglictina/8855-pridavne-mena-adjectives/