Stupňovanie prídavných mien (Comparison)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 399 slov
Počet zobrazení: 32 051
Tlačení: 824
Uložení: 781
Praktické!
Stupňovanie prídavných mien (Comparison)

4.2.1  Jednoslabičné , dvojslabičné  zakončené na  -y  ,  -ow  ,  -er  , - le ,  -ble  ,  - ple , some  a  s prízvukom 
  na  koncovej slabike sa tvoria pridaním koncovky : pre 2. stupeň - er
  pre 3. stupeň - est  s určitým členom  the


1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

tall

taller

the tallest

early

earlier

the earliest

big

bigger

the biggest

poznámka : * koncové  - y ,  po spoluhláske sa mení na  -ie  :  happy  -  happier -  the happiest ,
 easy  -  easier - the easiest
* koncové - e ,  nezdvojujeme : nice  -  nicer  -  the nicest , large  -  larger  -  the largest
* koncová spoluhláska v jednoslabičných prídavných menách po krátkej samohláske sa zdvojuje :
  big  -  bigger  -  the biggest  , thin  -  thinner  -  the thinnest
Výslovnosť : dbajte na to aby ste v druhom stupni jednoslabičných príd . mien vyslovovali vždy dve slabiky
v prídavných menách zakončených na -ng  vyslovte v 2 . a  3. stupni  zreteľne [ g ] !
Zosilňovanie 2 . stupňa prídavných mien pomocou prísloviek : still  -  ešte  ,  even  -  ba , iba že ,
farzďaleka , much  -  oveľa ,
  This picture is much nicer . Tento obrázok je oveľa krajší .

4.2.2 Ostatné dvojslabičné a viacslabičné prídavné mená sa stupňujú opisom pomocou :
  2. stupeň  more [ mo: ] 
  3. stupeň  most  [ moust ]  s určitým členom the


1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

beautiful

more beautiful

the most beautiful

important

more important

the most important

interesting

more interesting

the most interesting

Pozor na slovenský preklad 3. stupňa  the most interesting book  -  najzaujímavejšia kniha
  a most interesting book  - veľmi zaujímavá kniha
  it´s most interesting - je to veľmi zaujímavé

4.2.3  Nepravidelné stupňovanie


1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

good  dobrý
well dobre

better  lepší
  lepšie

the best najlepší
  najlepšie

bad  zlý
badly zle
ill chorý

worse   horší
horšie
 

the worst najhorší
 najhoršie
 

many mnoho
much

more   viac
 

the most  najviac
 

late neskorý
  neskoro

later  neskorší
the latter druhý 

the latest najnovší
the last  posledný , naposledy

little malý
  málo

less menej
 

the least najmenší
  najmenej

far   ďaleký
  ďaleko

farther vzdialenejší
further ďalší , ďalej

the farthest najvzdialenejší
the furthest  najďalej( poradie )

near blízky
 

nearer bližší
 

the nearest  najbližší)
the next  nasledujúci,
budúci

old starý
 

older  starší
elder

the oldest  najstarší
the eldest ( o členoch rodiny )
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Anglická gramatikaOdporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030