:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Prvá pomoc - Ťažké poranenia a stavy

Prírodné vedy » Biológia

Autor: Dievča BeaB (23)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.06.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 595 slov
Počet zobrazení: 7 701
Tlačení: 404
Uložení: 391
1. Poranenia kĺbov
1.1 Podvrtnutie
1.1.1 Vznik podvrtnutia
Podvrtnutie (vyvrtnutie) môže vzniknúť pri zlom dostúpení, šmyknutí sa alebo potknutí. V kĺbe sa natrhnú šľachy. Na mieste vyvrtnutia vznikne opuch a pri dotyku bolí.

1.1.2 Prvá pomoc pri podvrtnutí
- Kĺb treba znehybniť – napríklad elastickým ovínadlom.
- Na zmiernenie opuchu je vhodný obklad s octanom hlinitým.
- „ Každé vyvrtnutie si vyžaduje odborné ošetrenie, lebo nevedno, či sa nenalomila aj kosť.“ 1

1.2 Vykĺbenie
1.2.1 Vznik vykĺbenia
Vykĺbenie vzniká pri prudkom páde, údere alebo nadmernom pohybe. Kosti sa v kĺbovom puzdre od seba oddialia a potrhajú sa šľachy. Jedna kosť sa z kĺbu vysunie.

1.2.2 Prvá pomoc pri vykĺbení
- Končatinu treba znehybniť – v takej polohe, v akej je po úraze.
- Zaobchádzame s ňou opatrne. Na kĺb priložíme obklad s octanom hlinitým.
- „ Vykĺbené končatiny sa nikdy nepokúšame naprávať sami, pretože každý násilný pohyb spôsobuje veľkú bolesť a nemožno vylúčiť, či nejde aj o zlomenú kosť.“ 1
- Zabezpečíme prevoz zraneného do nemocnice.

2. Poranenia kostí

Kosť je jedno z najtvrdších tkanív v tele, napriek tomu môže dôjsť k jeho poškodeniu. Poranenie kosti – zlomenina (= fraktúra) je porušenie celistvosti kosti.
Môžu vznikať pádom, priamym úderom, nárazom alebo hodením predmetu na telo – zlomeniny končatín a lebky. Pády z veľkých výšok spôsobujú zlomeniny lebky, hrudníka a panvy.
„ Ak pri zlomeninách veľkých kostí neposkytneme prvú pomoc, ktorá chráni pred bolesťou a zabezpečuje pevné znehybnenie zlomeného údu, môže vzniknúť šok.“ 1

2.1 Rozdelenie zlomenín

2.1.1 Zlomenina zatvorená
2.1.1. a) Vznik zatvorenej zlomeniny
Zatvorená zlomenina vznikne po úraze, kedy sa zlomí kosť, ale nenaruší súvislosť kože. Je viditeľný opuch alebo vykrivenie a akýkoľvek pohyb vyvoláva bolesť.

2.1.1. b) Prvá pomoc pri zatvorenej zlomenine
- Zlomenú končatinu alebo časť tela opatrne znehybníme (aby bol znehybnený jeden kĺb pod aj nad zlomeninou).
- Na miesto zlomeniny priložíme octanový obklad.
- Zlomeným údom nehýbeme ani neotáčame.
- Zabezpečíme prevoz zraneného do nemocnice.

2.1.2 Zlomenina otvorená
2.1.2. a) Vznik otvorenej zlomeniny
Otvorená zlomenina vzniká, keď tlak, ktorý spôsobil zlomeninu, pôsobil náhle a prudko. Kosť prerazí kožu a preniká na povrch tela. Otvorená zlomenina je nebezpečná pre možnosť zanesenia infekcie a nákazy do tela.

2.1.2. b) Prvá pomoc pri otvorenej zlomenine
- Otvorenú zlomeninu ošetrujeme najskôr ako ranu – prekryjeme ju sterilnou gázou alebo čistou látkou - potom ako zlomeninu.
- Snažíme sa zastaviť krvácanie, ale netlačíme na vytŕčajúcu kosť, ani sa ju nepokúšame zatlačiť nazad do rany.
- Ak vytŕča kosť, po bokoch priložíme vankúšik alebo zrolovaný obväz.
- Končatinu znehybníme (aby bol znehybnený jeden kĺb pod aj nad zlomeninou).
- Zabezpečíme prevoz zraneného do nemocnice.

Znehybnenie – „je taký zásah prvej pomoci, ktorým sa zaisťuje pokoj poranenej časti tela alebo celého tela. Zmierňuje sa tým bolesť poraneného miesta, čím sa zabraňuje vzniku šoku.“ 3

3. Poranenia chrbtice a miechy

„ Poranenie chrbtice predpokladáme vždy, ak počas úrazu mohla na chrbticu postihnutého pôsobiť väčšia sila. Ak sme neboli svedkami úrazu, snažíme sa zistiť mechanizmus úrazu, na základe ktorého môžeme predpokladať veľkosť silového zaťaženia chrbtice postihnutej osoby.
Pri poranení chrbtice môže nastať aj poranenie miechy, čo spôsobuje čiastočnú alebo úplnú stratu pohyblivosti príslušnej časti tela. Ochrnutá časť tela je necitlivá.“ 2

3.1 Prvá pomoc pri poranení chrbtice a miechy
3.1.1 Prvá pomoc, ak je postihnutý pri vedomí
- Zranenému vysvetlíme, že nesmie otáčať hlavou, obracať sa a vstávať.
- Ak mu nehrozí iné nebezpečenstvo, tak ho nedvíhame ani neprenášame.
- Stabilizujeme mu hlavu a krk v neutrálnej polohe – zozadu mu chytíme hlavu: hlava, krk a chrbtica je v jednej rovine.
- Ak mu hrozí nebezpečenstvo z okolia, opatrne ho premiestnime, najprv však zaistíme znehybnenie hlavy, krku a trupu v jednej rovine.
- Zraneného prikryjeme a sledujeme jeho zdravotný stav.
- Zabezpečíme okamžité privolanie RZP a prevoz do nemocnice.

3.1.2 Prvá pomoc, ak je postihnutý v bezvedomí
- Pokiaľ nehrozí nejaké nebezpečenstvo ( výbuchu alebo na ceste), postihnutého neprenášame.
- Ak je potrebné ho odtiahnuť,
- Hlavu postihnutého obložíme z bokov napr. batožinou, taškami, poskladaným tričkom alebo košeľou a pod.
- Zabezpečíme priechodnosť dýchacích ciest predsunutím sánky.
- Skontrolujeme dýchanie a činnosť srdca, v prípade zástavy začneme s oživovaním.
- Ak sme sami a musíme postihnutú osobu opustiť napr. privolanie RZP, postihnutého uložíme do stabilizovanej polohy na boku.
- Zraneného prikryjeme a sledujeme jeho zdravotný stav.
- Čakáme na príchod RZP.

4. Poranenia lebky

Lebka chráni mozog. Zlomeniny lebky patria medzi závažné poranenia, pri ktorých predpokladáme jeho poranenie. Zlomeniny môžeme nahmatať ako preliačinu (preliačené časti lebky sa vtlačia do mozgu). Pri každej rane na hlave musíme myslieť na to, že rana môže siahať až do mozgu.
K poraneniu lebky dochádza pri:
pádoch z veľkých výšok, pádoch z bicykla alebo motocykla; pri autonehodách; po údere na hlavu: napr. pád ťažšieho predmetu na hlavu – kameň, tehla a pod., počas bitky

4.1 Prvá pomoc pri poranení lebky
4.1.1 Prvá pomoc, ak je postihnutý pri vedomí

- Zraneného položíme na chrbát.
- Pomaly a opatrne mu prezrieme hlavu.
- Ošetríme a zastavíme krvácania.
- Čakáme na príchod RZP.

4.1.2 Prvá pomoc, ak je postihnutý v bezvedomí
- Pokúsime sa ho ošetriť v polohe, v akej sme ho našli.
- Vyčistíme dýchacie cesty s hlavou v neutrálnej polohe predsunutím sánky. Ak poloha zraneného neumožňuje uvoľnenie dýchacích ciest ani predsunutím sánky uložíme ho do stabilizovanej polohy na boku.
- Kontrolujeme základné životné funkcie. V prípade zastavenia dýchania alebo srdca začneme s oživovaním.
- Ošetríme a zastavíme krvácania.
- Ak bol poranený mozog, postihnutý zväčša krváca z nosa a ucha, ošetríme aj toto krvácanie – prekrytím sterilnou gázou - nos a ucho neupchávame!
- Čakáme na príchod RZP, zraneného kontrolujeme.

5. Poranenie hrudníka
Hrudník tvorí 12 párov rebier. Chráni srdce a pľúca.
K zlomeninám rebier dochádza najmä pri údere, páde z väčšej výšky na hrudník, stlačením pri autonehodách alebo závaloch.Najčastejším skrytým poranením hrudníka sú viacnásobné zlomeniny rebier, resp. viacnásobná zlomenina prsnej kosti.
Hrudník chráni srdce a pľúca. Preto môžu byť poranenia po zlomení rebier vážnejšie.

5.1 Jednoduchá zlomenina rebra
Príznaky:
- bolesť v mieste zlomeniny
- ostrá bolesť pri hlbokom nádychu alebo kašli
- citlivosť poraneného miesta na pohmat
- deformácia alebo zmliaždenie v mieste zlomeniny
5.1.1 Prvá pomoc pri jednoduchej zlomenine rebra
- Postihnutého umiestnime do polohy v polosede, mierne ho nakloníme na poranenú stranu hrudníka
- Poranená časť hrudníka je nižšie
- Hrudník spevníme elastickým ovínadlom.

5.2 Poranenie hrudníka – hemotorax
Zlomené rebro môže poškodí pľúca, keď roztrhne pľúcne tkanivo. Vzniká hemotorax - krvácanie do pohrudnicovej dutiny.

5.3 Poranenie hrudníka - zatvorený pneumotorax
Zlomené rebro môže roztrhnúťroztrhne pľúcne tkanivo a súčasne aj priedušku. Pri takomto zranení dochádza k spojeniu pohrudnicovej dutine s dýchacími cestami, čo má za následok vznik zatvoreného pneumotoraxu.

5.4 Poranenie hrudníka - Pretlakový pneumotorax
V pohrudnicovej dutine vzniká pretlak hromadiaceho sa vzduchu. Rana v prieduške umožňuje iba nasávanie vzduchu, pretože pri výdychu sa uzavrie. Tento pretlak v pohrudnicovej dutine stláča pľúca, srdce a veľké cievy.
„Pneumothorax je kolekcia vzduchu v pleurálnom priestore spôsobujúca kolaps pľúc na postihnutej strane. Tenzný pneumothorax je stav ohrozujúci život, pretože vzduch v pohrudničnej dutine pod tlakom spôsobuje pretlačenie mediastinálnych štruktúr a negatívne ovplyvňuje funkciu srdca a pľúc.“ 4

5.5 Prvá pomoc pri hemotoraxe a pneumotoraxe
- Zraneného umiestnime do polosediacej polohy.
- Čo najskôr zabezpečíme prevoz do nemocnice.

5.6 Paradoxné dýchanie
Ak dôjde k zlomenine viacerých rebier v rade nad sebou, alebo k zlomenine prsnej kosti na viacerých miestach, tak sa hrudný kôš stáva nestabilný.
Pri paradoxnom dýchaní dochádza k opačnému pohybu hrudníka - poranenná časť hrudníka sa pri vdychu prepadáva a pri výdychu vystupuje von.
Pľúca sa na poranenej časti hrudníka nemôžu počas vdychu naplniť do požadovaného objemu, čo má za následok pokles kyslíka v krvi postihnutého.

5.6.1 Prvá pomoc pri paradoxnom dýchaní
- Zraneného umiestnime do polohy v polosede tak, aby poranená časť hrudníka bola nižšie
- Spevníme poranenú časť hrudníka
- Musíme vystužiť nestabilnú časť hrudníka (napr. novinami) - hrudník vystužíme po jeho výške.
- Hrudník obviažeme elastickým ovínadlom.
- Ak je dýchanie nedostatočné, začneme vykonávať podporné umelé dýchanie z pľúc do pľúc.
- Kontrolujeme zdravotný stav zraneného a čakáme na príchod RZP.


6. Základné spôsoby obväzovania rán
Obväz je základný prostriedok prvej pomoci. Obväz sa skladá z hlavy (skrútená časť obväzu) a z tela (časť, ktorá sa otáča). Pri obväzovaní sa hlava obväzu drží v pravej ruke a telo sa pridŕža ľavou. Obväz sa otáča zľava doprava. Musí držať pevne, ale nesmie tlačiť a spôsobovať bolesť.

6.1 Obväzy podľa účelu
- Krycie – na udržanie krycieho prostriedku na rane
- Tlakové – na zastavenie krvácania
- Pevné (znehybňujúce) – znehybňujú ranenú časť tela

6.2 Obväzy podľa druhu materiálu
- Ovínadlové – gázové ovínadlá (najpoužívanejšie)
- Prakové – zo strán majú nastrihnutý pruh látky / gázy
- Šatkové – trojrohé šatky; na záves hornej končatiny; obviažu väčšiu časť tela
- Náplasťové – lepivé obväzy
- Dlahové – na znehybnenie pri poranení kostí a kĺbov
- Tvrdé – škrobové a sadrové obväzy
6.3 Obväzy podľa prekrývania otáčok
- Kruhový obväz – otočky idú niekoľkokrát po sebe na tom istom mieste a prekrývajú sa ( pri menších ranách).
- Špirálový obväz - riedko kladené otočky, ktoré sa neprekrývajú. K prichyteniu dláh alebo podkladovej vrsty obväzu.
- Osmičkové obväzy - pri zaväzovaní niektorých kĺbov. Vedený obväz vytvára 2 slučky, ktoré sa prekrižujú v podobe osmičiek v jednom bode.
- Klasový obväz – husto ukladané osmičkové otočky, ktoré sa prekrižujú na strane naťahovačov. Buď vystupuje smerom nahor (vzostupný), alebo smerom nadol (zostupný). Prekrývanie otočiek prebieha v priamke jedno nad druhým. Klasovým obväzom sa obväzujú končatiny tela.
- Tlakový obväz – slúži k zastaveniu silnejších krvácaní. Skladá sa zo sterilnej krycej vrstvy - je savá a priložená na ranu a stláča cievu. Krycia vrstva je upevnená obväzom.
- Rozbiehavý obväz – pri poranení lakťa, kolena a päty. Základnú otočku vedieme cez stred ohnutého kĺbu a osmičkovými otočkami sa vzďaľujeme od stredu. Otočky sa z časti prekrývajú. (5)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.3)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Poranenia vnútorné aj vonkajšie - príznaky a liečba Referát 17 1
Slovenčina Úrazy a prvá pomoc Referát 1 264 7.7
Slovenčina Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc Referát 4 310 8.9
Slovenčina Prvá pomoc pri omrzlinách Referát 107 0
0.018