Publicistický styl

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: ivanus (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 21.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 482 slov
Počet zobrazení: 765
Tlačení: 83
Uložení: 87

Publicistický styl

 • styl sdělovacích prostředků; z lat. publicius = veřejný
 • rozmanitost žánrů, obsahu, náplně

Publicistika:

 1. projevy písemné (tisk)
 2. projevy mluvené (rozhlas,televize,film)

Požadavky:

 • aktuálnost
 • působivost
 • obecná přístupnost
 • přesvědčivost

Funkce:

 • informační
 • poučná, vzdělávací
 • přesvědčovací
 • zábavná

Žánry

 1. Vlastní publicistické příspěvky
 • Zprávy – krátké; komentované; informace o tom, co proběhlo
 • Oznámení – informace o tom, co proběhne
 • Článek – delší příspěvek, založen na zprávě nebo komentáři, někdy mívá kritickou povahu; cíl: informovat, přesvědčit, vzbudit pozornost
 • Úvodník – založen na úvaze; důležitá aktuální informace, rozbor situace, vyvození závěru, odhaluje příčiny a souvislosti; vždy na první straně, oficiální ráz; použití 1. osoby množného čísla, spisovný jazyk, řečnické otázky, nevyskytují se živé jazykové prostředky
 • Komentář – založen na úvaze; vychází ze zprávy, komentuje, rozebírá nejdůležitější události nebo problém; má funkci úvahovou i hodnotící
 • Glosa – malý komentář zpravidla k jednomu faktu.
 1. Zvláštní publicistické útvary
 • Recenze – kritika nově vycházejících knih.
 • Kritika filmových a divadelních představení, společnosti, knih, výstav apod. Posuzuje, hodnotí, vytýká záporné a vyzdvihuje kladné stránky. Má různý obsah i formu: v komentáři, referátu, příspěvku dopisovatele. Je založena na analýze, je objektivní a nezaujatá.
 • Referát – podrobnější informace o společensky významném problému.
 • Reportáž – publicistický a umělecký/odborný styl; slohový postup popisný (statický/dějový); může být: novinářská, rozhlasová, televizní, filmová, fotografická; očité svědectví autora. Cíl: předat zprávu, informaci, názornou představu o prostředí, podrobný přímý přenos. Je živá a zajímavá, dokumentárně přesná. Používá termíny, aktualizované a expresivní výrazy, přirovnání, hyperbolu, opakování slov. Skladba: jednoduché, jednočlenné, zvolací, neúplné věty, prostá souvětí; výpustka, aposiopese.
 1. Smíšené žánry – publicistický a umělecký funkční styl
 • Fejeton – zábavný útvar, který podává aktuální témata denního života zábavným, ironickým způsobem; kritizuje veřejný jev, čímž se snaží o jeho nápravu; má pointu. V novinách pod čarou; J. Neruda, R. Křesťan.
 • Umělecká reportáž
 • Sloupek – vtipná časová úvaha; psáno kurzívou; objevuje se ve 20. a 30. letech v Lidových novinách; K. Čapek, E. Bass, K. Poláček.
 • Causerie – [kózrí]; kratší vtipná úvaha, lehčí tón, zábavná funkce, často dialog, duchaplnost; J. Neruda, J.S. Machar, K. Čapek.
 • Interview – poslední n. předposlední stránka novin; rozhovor s osobností, většinou připravený, spisovná slovní zásoba; psaná i mluvená podoba.

Jiné než publicistické žánry

 • Reklama, inzerát – informační styl.
 • Výkladové články – právní poradna.
 • Populárně naučné články – např. o pěstování květin.
 • Administrativní útvary – např. usnesení z jednání.
 • Umělecký styl – např. povídka na pokračování, báseň.

Zábavné útvary

 • Křížovky, vtipy, testy, obrazová příloha, programy televize, horoskopy, ankety apod.

Význačné rysy publicistického stylu:

Automatizace = využití předpokládaných ustálených výrazů; může přejít ve fráze; z hlediska čtenáře x novináře; rychle informuje, umožňuje orientaci v textu. Např. Soud odročen.

Aktualizace = užití neobvyklého, nového výrazu k upoutání čtenáře.

 1. Lexikální neobvyklost – např. Dopravní infarkt; používá knižní i hovorové výrazy (titulky, černá kronika), slovní hříčky (kombinace slohových prostředků); osobitost autorova přístupu.
 2. Aktualizace ve větné stavbě – užití elipsy, subjektivního pořádku slov, jmenných a slovesně jmenných konstrukcí, nevlastních předložek.
 3. Aktualizované titulky.
 4. Grafická stránka – např. Absolutní Saudek; nelze udělat ostrou hranici, aktualizovaný výraz se po čase stává automatizovaným.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.023 s.
Zavrieť reklamu