Roztoky (pravé)

Prírodné vedy » Chémia

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 26.10.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 829 slov
Počet zobrazení: 19 632
Tlačení: 809
Uložení: 879
Roztoky (pravé)
Pravý roztok - je homogénna zmes tvorená dvomi alebo viacerými látkami v určitom pomere (veľkosť častíc rozpustenej látky je menšia ako 1 nanometer). V každom roztoku je možné určiť rozpúšťadlo a rozpustnú látku.
Rozpúšťadlo - sú zvyčajne látky, ktoré sú v roztoku prítomné vo veľkom nadbytku (zložka zmesi, ktorá v zmesi prevláda). Najčastejším rozpúšťadlom sú kvapaliny, ktorých molekuly obsahujú kovalentné väzby, taveniny solí (napr. pri elektrolytickej výrobe hliníka). Rozpúšťadlá rozlišujeme:

- polárne –napr. voda, amoniak, kvapalný fluorovodík. Molekuly sú viazané vodíkovými väzbami a utvárajú tak väčšie zoskupenia molekúl – asociáty (zhluky).
- nepolárne – majú neasociované molekuly, napr. sírouhlík, tetrachlórmetán, trichlórmetán

Rozpustená látka – látky (zložky zmesi), ktorých zastúpenie v zmesi je nižšie ako rozpúšťadla.
Elektrolyt – roztok, ktorý obsahuje voľne pohyblivé ióny (nosiče elektrického náboja), je elektricky vodivý
Nasýtený roztok – roztok, v ktorom sa ďalšie množstvo látky  pri danej teploty už nerozpustí
Nenasýtený roztok – roztok, ktorý obsahuje menej rozpustenej látky ako udáva hodnota rozpustnosti
Rozpustnosť látky – je daná množstvom látky, ktoré sa v 100g daného rozpúšťadla  pri danej teplote (v prípade plynov aj pri danom tlaku)  rozpustí na nasýtený roztok (nájdeme ju v chemických tabuľkách)
Hmotnostný zlomok látky v roztoku (w) –  vypočítame ako podiel hmotnosti rozpustenej látky a hmotnosti celého roztoku (bezrozmerná veličina)
Objemový zlomok látky v roztoku (φ) –  vypočítame ako podiel objemu rozpustenej látky a objemu celého roztoku (bezrozmerná veličina)
Hmotnostné a objemové percentá – jednotky pomocou vyjadrujeme zloženie roztokov
Koncentrácia látkového množstva – vypočítame ju ako podiel látkového množstva rozpustenej látky a objemu celého roztoku (jednotkou je mol.m-3, praktickejšie mol.dm-3 alebo mol.l-1) 
Slabé a silné elektrolyty –
slabé - elektrolyty, v ktorých rozpúšťaná látka disociuje (ionizuje) len veľmi slabo (H2CO3, H3PO4, organické kyseliny)
silné - elektrolyty, v ktorých rozpúšťaná látka úplne disociuje (ionizuje)  (H2SO4, HCl, silné hydorxidy)
Skupenstvá roztokov

- tuhé (sklo, zliatiny kovov)
- kvapalné (malinovka, krv, roztok zlata v ortuti)
- plynné (vzduch, výfukové plyny)
 
Príklady na precvičovanie
1.  Vypočítajte hmotnosť 15 %-ného roztoku síranu draselného, ktorý pripravíme rozpustením 20 g síranu draselného.
2.  Koľko g NaOH musíme navážiť, na prípravu 350 g 10 %-ného roztoku NaOH?
3.  Alkoholický nápoj obsahuje 40 % obj. etanolu. Vypočítajte objem čistého etanolu a vody v 600 ml tohto nápoja.
4.  Aká je molarita roztoku, ktorý obsahuje 4,24 g uhličitanu sodného v 200 ml roztoku?
5.  Koľko g dihydrátu uhličitanu sodného musíme navážiť na prípravu 500 ml roztoku s koncentráciou 0,5 mol.dm-3?
6.  Roztok v injekčnej striekačke s objemom 10 ml obsahoval 50 mg aktívnej látky. Vypočítajte hmotnostnú koncentráciu aktívnej látky v roztoku v mg.cm-3.
7.  Vypočítajte koncentráciu 98 %-ného roztoku kyseliny sírovej, ktorého hustota je 1,8361 g.cm-3.
8.  Koľko ml 8 %-ného roztoku octu s hustotou 1,0097 g.cm-3 potrebujeme na prípravu 100 ml roztoku octu s látkovou koncentráciou c = 0,1 mol.dm-1?
9.  Aké bude zloženie roztoku, ktorý vznikol zmiešaním 250 ml 10 %-ného roztoku kuchynskej soli s 300 ml 30 %-ného roztoku kuchynskej soli?
 
· aplikovať princíp procesov prebiehajúcich počas rozpúšťania, vodivosti elektrolytov, rovnovážneho stavu v nasýtenom roztoku pri riešení jednoduchých úloh

Elektrolyty
Elektrolyty sú roztoky kyselín, zásad a solí, ktoré vedú elektrický prúd.
Elektrolytická disociácia – je proces štiepenia elektrolytov v roztokoch na ióny.

Napríklad:  HCl → H+ + Cl-
H2SO4 → 2H+ + SO42-
NaOH → Na+ + OH-
 
· porovnať prípady rozpúšťania, keď prebieha a keď neprebieha reakcia medzi rozpúšťadlom a rozpustenou látkou, uviesť konkrétne príklady,
Rozpúšťanie – chemická teória roztokov.
Mendelejev: rozpúšťanie nie je len chemické premiešavanie častíc, ale častice rozpúšťanej látky chemicky reagujú s molekulami rozpúšťadla. Voda namieri svoj pól k iónu a na základe elektrostatickej sily dôjde k jeho vytrhnutiu z mriežky. Hydratácia – obaľovanie iónov molekulami vody. Solvatácia – obaľovanie iónov molekulami rozpúšťadla.

Na obrázku je znázornené rozpúšťanie NaCl vo vode (hydratácia).
· rozlíšiť rozpúšťadlo a rozpúšťanú látku v konkrétnych príkladoch roztokov,
· aplikovať poznatky o roztokoch pri praktickom využití údajov o zložení u výrobkov bežnej
spotreby (minerálne vody, čistiace prostriedky, hnojivá a pod.),
 
3. Pozorovanie a experiment:
· navrhnúť a uskutočniť prípravu nasýteného roztoku danej látky, prípravu roztokov s danou
koncentráciou (odmerných roztokov), daným hmotnostným zlomkom (%); prípravu roztoku
daného zloženia zmiešaním dvoch roztokov s rôznym zložením resp. odparovaním alebo
riedením.
 
4. Práca s informáciami:
· vyhľadať v tabuľkách rozpustnosť daných látok,
· analyzovať diagramy kriviek rozpustnosti.

1.  Chemickými rovnicami zapíšte ionizáciu (disociáciu) kyseliny H3PO4 vo vode a napíšte vzťah pre výpočet jej disociačnej konštanty K2 (druhý stupeň). Vysvetlite pojmy disociácia a disociačná konštanta.
2.  Pripravte roztok hydroxidu sodného s koncentráciou 0,1 mol.dm-3.
Pomôcky a chemikálie: hydroxid sodný, destilovaná voda, laboratórna lyžička, laboratórne váhy.
3.  Na fľaši obsahujúcej prípravok na postrek ovocných stromov je v návode na použitie napísané, že treba pripraviť 20%-ný roztok tohto prípravku, pričom vo fľaši je jeho 60%-ný roztok. Vypočítajte, koľko gramov 60%-ného roztoku budete potrebovať na prípravu 3 kg 20%-ného roztoku.
Vysvetlite pojmy: roztok, nasýtený a nenasýtený roztok, elektrolyt. Uveďte rozdiel medzi zmesou a roztokom.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.4)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013