Látky - prvky, zlúčeniny, zmesi

Prírodné vedy » Chémia

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 26.10.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 740 slov
Počet zobrazení: 20 130
Tlačení: 679
Uložení: 669
Látky - prvky, zlúčeniny, zmesi

Látka  
- jedna z foriem existencie hmoty
- má určitú hmotnosť,
- zaberá určitý priestor
- skladá sa z častíc (atómov, iónov, molekúl)
- má fyzikálne (farba, teplota, tlak, hmotnosť, hustota, elektrická a tepelná vodivosť, skupenstvo, rádioaktivitu) a chemické vlastnosti (horľavosť, výbušnosť, rozpustnosť, kyslosť, zásaditosť, jedovatosť, reaktivita)

skupenstvá: plynné ( para)
 kvapalné (voda)
 tuhé (ľad)
 plazma – vzniká pri vysokých teplotách alebo v silných elektrických poliach, je takmer dokonalý vodič, navonok neutrálna, ionizovaný plyn
 
prírodná látka -  Chemicky čisté látky  Zmesi

Prvky  Zlúčeniny Homogénne Koloidné Heterogénne
Chemicky čistá látka (chemické indivíduum) – je vytvorená z rovnakých častíc (atómov, molekúl, skupín iónov) a má stále charakteristické vlastnosti (napr. teplotu topenia, teplotu varu, hustotu).
 
Prvok – chemicky čistá latka tvorená z atómov s rovnakým protónovým číslom. Atómy prvkov môžu byť voľné (napr. He), viazané v molekulách (Cl2) alebo v kryštalickej štruktúre (uhlík v diamante).
 
Zlúčenina – je chemicky čistá látka vytvorená rovnakými molekulami zlúčenými z dvoch alebo viacerých atómov rôznych prvkov (napr. CO2) alebo je vytvorená z iónov viazaných v kryštalickej štruktúre (napr. NaCl).
 
Zmes - je sústava zložená z niekoľkých rôznych chemicky čistých látok (z rôznych druhov častíc).

- homogénna zmes obsahuje iba častice menšie než 10-9 m, napr. pravé roztoky
- koloidná zmes obsahuje rozptýlené častice, ktorých veľkosť je v rozmedzí 10-7 až 10-9 m, napr. aerosól, koloidný roztok, emulzia
- heterogénna zmes obsahuje rozptýlené častice väčšie než 10-7  m, napr. pena, suspenzia

Fáza zmesi – homogénna časť heterogénnej zmesi
Zložka zmesi -  chemický čistá látka, ktorá tvorí zmes
 
Homogénne zmesi (rovnorodé)- roztoky
- plynný – molekuly jedného plynu rozptýlené medzi molekulami iného plynu,  napr.vzduch
- kvapalný – molekuly alebo iné ióny nízkomolekulových látok rozptýlené v kvapaline, napr. roztok NaCl vo vode
- tuhý – jednotlivé atómy (ióny) jednej pevnej látky rozptýlené medzi časticami inej pevnej látky, napr. zliatiny kovu

Koloidné zmesi
- aerosól – hmla – kvapôčky kvapaliny rozptýlené v plyne

dym – čiastočky pevnej látky rozptýlené v plyne
smog – kvapôčky kvapaliny a čiastočky pevnej látky rozptýlené v plyne

- kol. roztok – molekuly organickej látky alebo zhluky anorganických molekúl rozptýlené v kvapaline, napr. bielkoviny vo vode
- emulzia – kvapôčky jednej kvapaliny rozptýlené v inej kvapaline, napr. olej vo vode
- gél – bubliny plynu rozptýlené v pevnej látke

Heterogénne zmesi (rôznorodé)
- pena – plyn rozptýlený v kvapaline
- suspenzia – čiastočky tuhej látky rozptýlené v kvapaline, napr. jemný piesok rozptýlený vo vode
 
Metódy oddeľovania zložiek zmesi
Kryštalizáciou – oddelíme zložky zmesi na základe ich rozličnej rozpustnosti. Oddeľovaná zložka sa vykryštalizuje vo forme tuhej látky, ostatné rozpustnejšie zložky zmesi zostanú v roztoku. Používa sa napr. pri získavaní čistého kryštálového cukru z cukrovej šťavy.
Sedimentáciou (usadzovaním) oddelíme tuhé alebo kvapalné látky od kvapalín na základe ich rozdielnej hustoty. Najprv sa usadzujú častice s najväčšou hustotou, uplatňujú sa napr. pri čistení odpadových  vôd.
Filtráciou oddelíme tuhú zložku, ktorá sa zachytí na filtri, od kvapalnej (plynnej) zložky, ktorá filtrom preteká ako filtrát na základe rôznej veľkosti častíc. Filtrácia sa používa napr. pri zachytávaní nečistôt pri výrobe pitnej vody alebo  pri čistení vzduchu.
Destiláciou- oddelíme jednotlivé kvapalné zložky zmesi na základe ich rozdielnej teploty varu, zahriatím sa uvoľňujú pary s prevládajúcim obsahom zložky s najnižšou teplotou varu, ktoré sa vedú do chladiča, kde opäť skondenzujú – skvapalnejú. Získava sa tak napr. etanol zo zmesi vzniknutej alkoholickým kvasením cukrov
Sublimáciou oddelíme zložku zmesi, ktorá zahrievaním prechádza priamo z tuhého skupenstva do plynného (môžeme tak  získať čistý jód)
Extrakcia je proces oddeľovania zložiek zmesi na základe ich rozdielnej rozpustnosti v určitom rozpúšťadle, oddeľovaná zložka sa na rozdiel od ostatných zložiek zmesi v rozpúšťadle rozpustí a potom sa získa odparením rozpúšťadla alebo destiláciou, môžeme tak získať napr. surový olej z olejnatých semien
Dekantácia (premývanie) – oddeľovanie kvapalín od tuhých látok (usadenín)
Chromatografia - metóda, kde sú zložky zmesi separované na adsorpčný stĺpec
 
Sústavy látok
- súbor všetkých látok v istom vymedzenom priestore. Každá sústava je od okolia oddelená stenami (skutočnými, napr. sklo, alebo myslenými, napr. rovina).
 
Sústavy:
Izolovaná – nie je schopná si vymieňať častice s okolím ani energiu (termoska)
Uzavretá – nie je schopná si vymieňať častice s okolím, ale energiu áno (zavretý pohár)
Otvorená – je schopná si vymieňať častice s okolím aj energiu (napr. voda v pohári)
 
Sústavy môžeme deliť aj na:
Homogénne(rovnorodé)- majú v celom svojom objeme rovnaké vlastnosti, sú len v jednej fáze, napr. zmes plynov
Heterogénne (rôznorodé)- nemajú všade rovnaké vlastnosti, pozostávajú z niekoľkých fáz oddelených fázovým rozhraním, v ktorom sa vlastnosti sústavy výrazne menia, napr. v sústave voda a vzduch (1. fáza – voda, 2. fáza -vzduch) sa pri prechode z jednej fázy do druhej mení hustota, skupenstvo, index lomu atď.
Syntetická látka – umelo (synteticky) pripravená látka
Energia – miera foriem pohybu hmoty (schopnosť konať prácu)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8.3)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033