Veľká Morava

VEĽKÁ MORAVA

Pramene:
-  Fuldské anály
-  Fredegarova kronika
-  arabskí cestovatelia a ich záznamy
-  byzantský cisár Konštantín Porfyrogenetos
-  diela Konštantína, Metoda a ich žiakov Klimenta, Gorazda, Nauma a ďaľších

Politický vývoj
koniec 8. storočia: Karol Veľký porazil Avarov a umožnil tak vznik nadkmeňového útvaru oklo Nitry.
822:   Moravania prinášajú dary Ľudovítovi Pobožnému do jeho sidle v Cáchach
828: Pribina na podnet manželky (bavorská princezná) dáva v Nitre vysvätiť kostol (salzburský arcibiskup Adalrám)
833:  Mojmír z oblasti Moravy a Dyje vyháňa Pribinu, ktorý sa usídli v Blatnohrade (leno od Ľ. Nemca)
846:  Ľudovít Nemec menuje za kniežaťa Rastislava
 
Rastislav:
-  začína fortifikačnú činnosť (stavanie hradov, obranných objektov a zásobární)
-  snaha vymaniť sa spod franskej nadvlády
-  855: poráža Ľudovíta Nemca, ktorý naňho zaútočil
-  861: poráža Pribinu, jeho nástupcom sa stáva jeho syn Koceľ (ten sa vyhýba konfliktu)
-  862: posiela posolstvo pápežovi Mikulášovi so žiadosťou o vlastnú cirkev, ten odmieta
-  .  posiela posolstvo byzantskému cisárovi Michalovi III., ten posiela vierozvestcov
-  869: bráni sa proti útoku Ľudovíta Nemca, asi na Devíne
-  870: chcel zajať Svätopluka, ktorý uzavrel dohodu s Karolmanom, no padol do jeho pasce
-  .  vydaný Karolmanovi; súdený, oslepený a umretý vo väzení v Regensburgu
 
Svätopluk:
-  870:   vydáva Rastislava Frankom, sám ale upadá do ich zajatia
-  .  franská okupácia, ľud na čele s kňazom Slavomírom sa búri
-  871: Svätopluk presvedčil Frankov že porazí Veľkú Moravu a vedie Karolmanovo vojsko
-  .  prechádza na druhú stranu a so Slavomírom porážajú bavorské vojsko
-  .  stáva sa kniežaťom Veľkej Moravy
-  874: mier medzi Svätoplukom a Ľudovítom Nemcom (vazalský vzťah, no neutralita)
-  870-90: najväčší územný rozmach: obsadil Vislansko (okolie Krakova), Zátisie (východne od Tisy), . Koceľovo územie, Čechy, územie Lužických Srbov
-  892: Východofrankovia spolu s kočovnými Maďarmi útočia na Veľkú Moravu
-  894: umiera, po jeho smrti sa odtrhli pripojené časti ríše
 
896: Maďari vpadajú do Podunajskej nížiny
907: Maďari pri Brezalauspurcu/Braslavespurchu (Bratislava) porážajú Bavorov
Veľká Morava už v tomto čase neexistuje
 
Pôsobenie Konštantína a Metoda na Veľkej Morave
· Konštantín (Cyril, 827 – 869) bol vedcom, zostavil hlaholiku a napísal Proglas.
· Metod (815 – 885) bol právnikom, prekladal diela.
· chronológia ich pôsobenia:
-  863: príchod na Veľkú Moravu, zakladajú učilište
-  867: cesta do Benátok, odkiaľ sa loďou chceli dostať do Byzancie
-  .  dozvedajú sa o smrti Michala III. a rozhodnú sa ísť do Ríma
-  .  konflikt s trojjazyčníkmi v Benátkach
-  .  nový pápež Hadrián II. schválil slovienske bohoslužobné knihy a vysvätil učencov …………..za kňazov (získali si ho prinesením ostatkov Klimenta)
-  869: Konštantín prijíma rehoľné meno Cyril a umiera v kláštore
-  870: pápež vysvätil Metoda za biskupa a urobil ho arcibiskupom a legátom
-  873: Metod sa dostáva z väzenia, kam ho po návrate na VM dali Bavori
-  .  ujal sa správy svojej diecézy a pokračoval vo výučbe
-  .  konflikty s franskými kňazmi na čele s Wichingom, ktorého podporoval

Svätopluk
-  880: pápež Ján VIII. vydáva bulu Industriae tuae (vzal ľud pod svoju ochranu a schválil …………..slovenskú liturgiu, no vysvätil Wichinga za biskupa a povolil aj latinskú liturgiu)
-  885: Metod umiera, Wiching u pápeža Štefana V. dosiahol zákaz slovenskej liturgie
-  886: žiaci, nástupcovia a kňazi boli vyhnaný alebo uväznený
-  .  pokračovali pri bulharskom jazere Ochrid, pri Preslavi vzniká cyrilika
· význam ich pôsobenia:
-  založili učilište na výchovu kňazov (teológia, hudba, gramatika, hlaholika, liturgia)
-  nový liturgický jazyk
-  preklady diel
-  písmo
-  školenie kňazov
-  zakladanie škôl
-  civilné zákony (na základe byzantského Corpus Iuris Civilis od Justiniána)

Veľkomoravská spoločnosť
-  vládnuca vrstva: knieža, veľmoži s družinami a klérus
-  osobne slobodní: roľníci obrábajúci pôdu, odvádzali naturálne dávky
-  nevoľníci (rabi): časť z nich bola darom cirkvi ako obeta za spásu duše toho, kto ich daroval (donator), títo sa nazívali dušníci

Význam Veľkej Moravy
-  Slovieni a Moravania vytvorili silný štátny útvar
-  bránila franskej rozpínavosti, podmaneniu a asimilácií našich predkov
-  dočasná samostatnosť v cirkevnej oblasti
-  šírenie kresťanstva a kultúry v domácom jazyku
-  významy uvedené pri Konštantínovi a Metodovi
-  zaradenie medzi kultúrne národy Európy
-  veľkomoravská tradícia mala významnú úlohu v dobe národného obrodenia i v bojoch za národné práva
ZONES.SK – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/5264-velka-morava/