Christianizácia Veľkej Moravy

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 143 slov
Počet zobrazení: 3 048
Tlačení: 249
Uložení: 278
Christianizácia Veľkej Moravy
-  prvé správy o kresťastve na našom území pochádzajú z 1. – 4. storočia, z obdobia  Rímskej
  ríše
-  najstarší doklad – kahanec s nápisom XP, čo asi znamená CHRISTOS, nájdený bol na trenčianskom kopci
-  počas vlády Sama uskutočnili misiu belgický biskup AMAND
-  po rozvrátení Avarskej ríše sa vytvorili vhodné podmienky pre šírenie ortodoxného kresťanstva
-  po nástupe Rastislava sa vytvorili ešte lepšie podmienky pre kresťanstvo, tu posobiaci franskí misionári strácali doveru
-  okolo r. 861 sa Rastislav obrátil na pápeža MIKULÁŠA I., aby mu poslal slovanských misionárov / 855 – 867/
-  pápež však odpovedá záporne
-  r. 862 sa obrátil na byzantského cisára MICHALA III., ktorý jeho požiadavke vyhovel a poslal mu bratov KONŠTANTÍNA a METODA
 
KONŠTANTÍN – FILOZOF 827 – 869
-  vyštudoval biskupskú školu v Solúne a v Konštantinopole filozofiu a teológiu
-  plnil diplomatickú misionárnu funkciu v Samare pri Bagdade a medzi Chazarmi na Kryme
-  vytvoril HLAHOLIKU, tvorilo ju 38 znakov, 24 znakov z gréckej abecedy, 7 znakov tajná a 7 znakov iná hlavne hebrejská a samárska abeceda
-  preložil niektoré časti biblie a bohoslužobné knihy do slovienčiny
-  vytvoril spolu s bratom PROGLAS – úvod k evanjeliu
 
METOD  815 – 885
- vyštudoval štátné právo v Konštantinopole 
-  neskor bol opátom v kláštore
-  pomáhal bratovi s prekladom kníh
- preložil aj Byzantské cirkevné právo – NOMOKANÓN
- pod vplyvom byzantských zákonov vytvoril právne predpisy, ktoré nazval

ZÁKON SUDNYJ LJUDEM

leto 863 príchod na VM / asi Olomouc, Staré Město při Uherskem Hradišti, Mikulčice /
-  po príchode na VM založili UČILIŠTE NA VÝCHOVU KŇAZOV, kde sa vyučovala teológia, hudba, gramatika, hlaholika, liturgia v domácom jazyku
leto 867 Konštantín a Metod sa vybrali do Ríma, cestou sa zastavili u KOCEĽA a  KOCEĽ k nim pripojil 50 mužov, ktorí mali byť v Ríme vysvatení na kňazov
-  ďalšia zástavka – Benátky, kde obhajovali staroslovienčinu pred trojjazyčníkmi a ďalej pokračovali v ceste do Ríma, kde ich príjma pápež HADRIÁN II. / 867- 872 /, prinášajú mu ostatky KLIMENTA
na Vianoce roku 867 Hadrián II. preskúmal bohoslužobné knihy, ktoré boli napísané v staroslovienčine, po preskúmaní prijal staroslovienčinu ako bohoslužobný jazyk
-  Konštantín a Metod boli v Ríme 2 roky
- 14. februára 869 zomrel Konštantín, predtým vstúpil do baziliánského kláštora, kde prijal meno Cyril
-  Metod a niekoľko žiakov bolo vysvatených za kňazov, pápež poveril Metoda funkciou učiteľa na VM a dal mu 3 listy : pre Rastislava, Svatopluka a Koceľa
okolo VEĽKEJ NOCI 869 odchádza na VM a zastavil sa u Koceľa, ktorému doniesol list od pápeža, Koceľ presvedčil Metoda, aby sa vrátil do Ríma a získal vyššie svatenie od pápeža
869/870 sa Metod stal biskupom a súčasne bol pápežom vymenovaný za arcibiskupa a pápežského legáta pre VM a Panóniu
-  r. 870 sa Metod vracia na VM, kde v tom čase boli nepokoje
-  v Zadunajsku ho zajali rytieri bavorských biskupov a odviedli ho do REGENSBURGU
-  vo vazení napísal sťažnosť do Ríma a na VM na základe čoho sa o neho začal zaujímať pápež  JÁN VIII.
-  r. 873 na zásah pápeža sa Metod z vazenia dostal, opať sa ujal svojho úradu na VM a zase odchádza do Ríma, aby obhájil slovienskú liturgiu
-  r. 880 Ján VIII. vydal bulu INDUSTRIA TUAE, v ktorom Svatopluka a jeho ľud vzal pod ochranu Sv. Stolice, schválil sloviensku liturgiu a za nitrianského biskupa vysvatil švábského mnícha WICHINGA, ktorý útočil na Metoda a jeho kňazov
-  r. 885 Wiching odišiel do Ríma a dosiahol u pápeža ŠTEFANA V. zákaz slovienskej liturgie
6. apríla 885 Metod zomrel
-  za svojho nástupcu ustanovil GORAZDA a Wichinga dal do kliatby
-  po návrate Wichinga z Ríma, ktorí sa stal správcom Moravskej cirkvi, boli Metodovi žiaci v roku 886 vyhnaní z VM a uchýlili sa hlavne do Bulharska, Čiech, Chorvátska a Dalmácie
- v Bulharsku sa zaslúžili o rozvoj písomníctva, hlavne v PRESLAVE, kde na prelomne 9. a 10. stor. vzniká CYLIRIKA
-  medzi popredných žiakov Metoda patrili: GORAZD, ANGELÁR, NAUM, KLIMENT
 
VLÁDA SVATOPLUKA  871 – 894
-  aj po nástupe Svatopluka útoky Bavorov
-  r. 874 Svatopluka uzavrel mier s Východofranskou ríšou vo FORCHHEIM o vzájomnom rešpektovaní záujmov, platil do roku 882
-  v ďalšom období upevnil svoje postavenie a k VM si pričinil tieto územia: oblasť potisia, Sliezka, Malopoľsko
70. – 80. rokoch 9. stor. obsadil VISLANSKO / územie pri rieke Visla /, odňal Bulharom územie ľavého brehu Tisu a zmocnil sa soľných baní v Sedmohradsku
-  využíval rozbroje medzi magrófmi Východofranskej ríše
-  r. 883 si pripojil Čechy a územie Lužických Srbov / Lužicu / k VM = zaberala územie Nemecka, Česka, Poľska, Maďarska, časť Rakúska
- v ďalšom období sa stupňovalo napatie medzi VM a Východofranskou ríšou, na čele stál ARNULF
-  r. 891 na Arnulfov dvor prichádza Wiching, snaží sa cirkevne podriaďiť si VM
-  r. 892 Východofranská ríša napadla VM a po prvýkrát sa jej spojencami stali Maďari
-  r. 893 ďalší útok na VM, pustošenie VM
-  r. 894 smrť Svatopluka
 
ZÁNIK VEĽKEJ MORAVY

 
1) VONKAJŠIE PRÍČINY
-  po smrti  Svatopluka sa na VM šíril strach z nového nebezpečenstva a to vo východných
  oblastiach z Maďarov a v západnej časti z Východofranskej ríše
-  na VM vládne MOJMÍR II. – ústredné knieža , SVATOPLUK II. – údelné knieža
-  r. 895 české kniežatá sa podriadili ARNULFOVI a ponukli pomoc proti VM
-  r. 867 to isté urobili Lužickí Srbi
-  r. 896 vpadli do Poddunajskej nížiny Maďari a územie VM sa zmenšilo a zostalo len jadro VM a VISLANSKO
 
2) VNÚTORNÉ PRÍČINY
- rozpory medzi Mojmírom II. a Svatoplukom II.
-  Mojmír II. sa usiloval o nezávislosť VM a pokúšal sa aj o obnovu cirkevnej nezávislosťi
-  r. 898 vyslal posolstvo pápežovi JÁNOVI IX., aby poslal na VM legátov, ktorí by obnovili základy Moravskej cirkevnej orgánizácie
-  Svatopluk II.  bol za spoluprácu s Bavormi
-  r. 898/899 opať vtrhli na VM Bavori
-  r. 899 Mojmír II. nechal uvazniť Svatopluka II.
jar 899 ďalší bavorský vpád, Bavori oslobodili Svatopluka II. a odviedli ho do Bavorska
jar 900 opať vpadli na VM Bavori
- r. 901 podpísali prímerie, pretože mali spoločného nepriateľa – Maďarov, ktorých viedol náčelník ARPÁD
-  r. 904 – 906 počas  bojov s Maďarmi zahynul Svatopluk II.
-  r. 906 zánik VM
júl 907 trojdňová bitka medzi Bavormi a Maďarmi pri Bratislave, v ktorej Maďari zvíťazili, nespomínajú sa v tejto bitke vojská VM, z čoho historici usudzujú, že VM v tom čase neexistovala
 
VEĽKOMORAVSKÁ SPOLOČNOSŤ
-  centrami VM boli hradské mestá, ktoré tvorili opevnené  hradiská + družina + kniežatá + niekoľko
  osád
-  Bratislava, Nitra, Pobedim, Devín, Staré Město na Morave, Mikulčice, Pohgansko
-  Členenie obyvateľstva :
1)  vládnúca vrstva – knieža, veľmoži s družinami, klérus / duchovní /
2)  ovládaná vrstva – roľníci, žili v občinách a boli osobne slobodní
3)  nevoľníci, na VM nazývaní RABI, časť z nich bola darovaná cirkvi - DUŠNÍCI  
   
VEĽKÁ MORAVA bola veľmi význámným štátným útvarom predkov Moravanov, Čechov a Slovákov a veľkomoravská tradícia mala významnú úlohu v období SNO a počas bojov za národné práva
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025