Diktát zameraný na učivo 6. a 7. ročníka

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: miruska (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 18.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 222 slov
Počet zobrazení: 5 846
Tlačení: 206
Uložení: 196

Diktát zameraný na učivo 6. a 7. ročníka

(SJL 7, zameranie: učivo 6. a 7. ročníka. Na čiarku upozorniť, resp. ju nadiktovať.)

Navštívili ste už priestorové kino v Bratislave? Má tristoštyridsaťpäť miest a premietacie plátno je veľké ako polovica futbalového ihriska. Zvuky a obrazy diváci vnímajú ako priami účastníci deja. Môžu vidieť výpravy do morských hlbín alebo do jurského obdobia. Diváci si však musia nasadiť špeciálne okuliare. 3D okuliare sú založené na spolupráci vyspelej technológie a ľudského mozgu. Polarizačné okuliare pripomínajú slnečné. Ak má divák dioptrické okuliare, dajú sa na ne nasadiť. Plastické videnie obrazov vyvoláva u divákov mimovoľné pohyby hlavou alebo rúk. Chcú sa vyhnúť útočiacej zveri alebo padajúcim stromom. Zážitky z najmodernejšieho kina sú nezabudnuteľné.

Diktát zameraný na učivo 6. a 7. ročníka

(Doplň chýbajúce písmená. Píš písaným písmom.)

Navštívil_ ste už priestorové k_no v Bratislave? Má tr_stošt_r_dsaťp_ť miest a premietacie plátno je ve_ké ako polov_ca futbalového ihr_ska. Zvuk_ a obraz_ divác_ vn_majú ako priam_ účastníc_ deja. Môžu v_dieť v_prav_ do morsk_ch hlb_n alebo do jurského obdobia. Divác_ s_ však musia nasadiť špeci_lne okuliare. 3D okuliare sú založené na spoluprác_ v_spelej technol_gie a _udského mozgu. Polar_začné okuliare pr_pom_najú slnečné. Ak má d_vák d_optr_cké okuliare, dajú sa na ne nasad_ť. Plast_cké v_denie obrazo_ vyvoláva u d_váko_ m_movoľné poh_b_ hlavo_ alebo rúk. Chcú sa v_hnúť útočiacej zver_ alebo padajúc_m stromom. Zážitk_ _ najmodernejšieho k_na sú nezabudnute_né.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.026 s.
Zavrieť reklamu