Diktát na zhrnutie učiva 8. ročníka

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: miruska (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 18.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 270 slov
Počet zobrazení: 3 746
Tlačení: 257
Uložení: 196

Diktát na zhrnutie učiva 8. ročníka

(zameranie: zhrnutie učiva 8. ročníka)

Vývoj všetkých druhov rastlín a živočíchov závisel od podnebia. Na studenom území Sibíri prevládali stepi a lesné porasty. Miernejšia klíma sa postarala o vznik prérií. Na sklonku treťohôr panovala v Európe rozmanitá fauna. Naše územie pripomínalo ohromné výjavy zo zoologickej záhrady. Pokojne by sa vyrovnali africkej savane. Francúzske planiny a pobrežia riek sa zaplnili čriedami divých koní, zebier i hrochov. V tieni dubov a orechov sa ponevierali medvede, nosorožce, tigre a bobry. Začiatok štvrtohôr priniesol iba nepatrné zmeny. Slony a levy sa udomácnili väčšmi na africkej než na európskej pôde. Vytratili sa z Európy počas poslednej ľadovej doby a nikdy sa tam nevrátili. V Afrike sa im však podarilo prežiť. V priebehu ľadovej periódy , nazývanej sob vek, sa rozšírila severská flóra. Okolo roku desaťtisíc pred naším letopočtom studené podnebie ustúpilo miernej klíme.

Diktát na zhrnutie učiva 8. ročníka

(Doplň chýbajúce písmená a čiarky. Píš písaným, nie tlačeným písmom.)

V_voj všetk_ch druh__ rastl_n a živočích__ závisel od podnebia. Na studenom územ_ Sibír_ prevládal_ step_ a lesné porast_. Miernejšia klíma sa postarala o vznik préri_. Na sklonku treťoh_r panovala v _urópe rozmanitá fauna. Naše územie pripom_nalo ohromné v_jav_ _o zoologickej záhrad_. Pokojne by sa vyrovnal_ _frickej savane. Francú_ske planin_ a pobrežia riek sa zaplnil_ čriedam_ div_ch kon_ zebier i hroch__. V tien_ dub__ a orech__ sa ponevieral_ medved_ nosorožc_ tigr_ a bobr_. Začiatok štvrtoh_r pr_niesol iba nepatrné zmen_. Slon_ a lev_ sa udomácnili v_čšmi na _frickej než na európskej pôde. V_tratil_ sa z _urópy počas poslednej _adovej dob_ a nikd_ sa tam nevrátil_. V _frike sa im však podarilo prežiť. V priebehu _adovej periód_ naz_vanej sob_ vek sa rozšír_la severská flóra. Okolo roku desaťtisíc pred naš_m letopočtom studené podnebie ustúp_lo miernej klíme.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu