Diktát na opakovanie pravopisných javov pre 9. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 19.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 288 slov
Počet zobrazení: 41
Tlačení: 6
Uložení: 2

Diktát na opakovanie pravopisných javov (9. ročník)

(zameranie: opakovanie pravopisných javov)

Najlepším priateľom našej rodiny je náš tretí sused. Chodí často za otcom a navzájom si radia a poúčajú sa. Sused rád pracuje v záhrade okolo stromov. Len čo stromy rozkvitnú, začne sa práca okolo ďalších miláčikov – včiel. Venuje sa im s veľkou láskou a včely akoby vedeli, že im chce len dobre. Vôbec ho neštípu. Jeho usmiatej tvári by to asi ani neškodilo. Včely mu opeľujú stromy a vinič a on ich zasa chráni pred nebezpečenstvami, o ktorých ani nevedia. Pri viniči nemá rád osy. Nalietavajú na zrelé ovocie a ničia ho. Vtedy im pripravuje sladkú pochúťku vo fľaši s úzkym hrdlom. Takto sa maškrtných ôs ľahko a ekologicky zbaví. Nášho suseda som si obľúbila pre jeho lásku k včelám a pre jeho humor, s ktorým rieši každý problém. Kiežby bolo takých ľudí na svete oveľa viac!

Diktát na opakovanie pravopisných javov (9. ročník)

(Doplň chýbajúce písmená, čiarky a iné chýbajúce interpunkčné znamienka. Píš písaným písmom.)

Najlepš_m priate_om našej rodin_ je náš tret_ suse_. Chod_ často za otcom a navzájom si radia a poúčaj_ sa. Suse_ rád pracuje v záhrade okolo strom__. Len čo strom_ rozkv_tn_ začne sa práca okolo ďa_š_ch m_láčikov včiel. Venuje sa im _ ve_k__ lásk__ a včel_ akob_ vedel_ že im chce len dobr_. V_bec ho nešt_pu. Jeho usmiatej tvár_ b_ to asi ani neškod_lo. Včel_ mu ope_ujú strom_ a v_nič a on ich zasa chrán_ pred nebe_pečenstvam_ o ktor_ch ani nevedia. Pri v_niči nemá rád os_. Naliet_vajú na zrelé ovocie a n_čia ho. Vted_ _m pr_pravuje sla_kú pochú_ku vo f_aši _ ú_k_m hrdlom. Takto sa maškrtn_ch ôs ľa_ko a ekologick_ zbav_. Ná_ho suseda som si ob_úb_la pre jeho lásku k včelám a pre jeho humor _ ktor_m rieš_ každ_ problém. Kiežb_ bolo tak_ch _ud_ na svete ove_a viac

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015