Vybrané slová po V – doplňovačky

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: katyp (19)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 14.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 837 slov
Počet zobrazení: 5 918
Tlačení: 383
Uložení: 284

Vybrané slová po V 

Doplň i/í alebo y/ý

rukav__ce prav__dlá v__soký zv__rila rozv__tá

v__skanie v__nník v__let priv__tať zv__ky

polov__ca prav__tko v__r sova v__ť vence zv__šok

v__dieť zav__jajú vlky v__dieť v__žla rov__na

rev__r v__no lav__na v__hňa drev__na

pov__šovať sa v__la dom nev__nný zlozv__k v__ťaz

Doplň i/í alebo y/ý

v__del v__beh v__brať r__čať b__strina

v__let ob__dve v__dina v__nesie v__prali

náb__tok v__stúpiť v__stríhať v__nohrad p__skatý

v__plazuje v__šňa v__nesie v__rivka v__sí

zákr__t v__ťaz v__hrali slab__ka v__sačka

v__ťazstvo v__chor v__dlička v__mysel V__ktor

Doplň i/í alebo y/ý

Ev__čka úkr__t ob__lniny m__kať sa v__dra

v__krm v__rážka p__ští v__ťah r__padlo

v__sávač v__kať hr__zie v__svedčenie m__hať

v__kričník p__nka zm__zol v__stava v__beh

v__počítať v__leješ b__čie keb__ cv__čiť

v__nš unav__ť sa chv__ľa v__robiť sov__čka

Doplň i/í alebo y/ý

zv__šný zv__kol v__zvoniť v__sieť v__noriť sa

v__ryť v__deo v__ťaz v__konať v__kričať

nov__ny zv__šok kanv__ca v__kať v__ 

v__chrica šv__hadlo lastov__čka r__tier v__niesť

sv__tá V__lko v__mysel krav__čka lev__ča

v__skať v__hňa záv__n odv__kať v__dra

Doplň i/í alebo y/ý

Svoje zážitky som chcel hneď v__rozprávať. Str__ko sa v__učil za dobrého remeselníka. Kob__la v__behla na lúku. Nemusíme si zv__kať na ťažký život. Koho pozývate v__ ? V__letníci zbierali liečivé b__liny. Niektoré v__robky v__vážame do cudziny. Ako b__ si ty prispel k v__ťazstvu? V__pratú bielizeň vždy v__žm__kaj! M__lka m__ pomohla v__počítať pr__klady. Babička nám často rob__ r__žu v mlieku. Kor__tnačka sa dožíva v__sokého veku. Kozí s__r je s__ty a v__živný. S__lné v__chrice narob__li veľa škody.

Doplň i/í alebo y/ý

Na s__pkom snehu v__dieť stopy zveri. Aj v__ priv__tate v__ťazov ? Lietadlo v__letelo v__soko nad oblaky. V__któria upiekla v__šňový záv__n s makom. V__r poľuje aj na menšie vtáky. Vzdušný v__r nám nafúkal prach do očí. Vodný v__r je pre plavcov veľmi nebezpečný. Dievčatá v__li vence z púpavy. Aj pes niekedy zav__ja. Mam__čka zav__la bábätko do perinky. Vlčica zdvihla p__sk a zav__la. Ovce v__cítili, že je zle. Spoza kr__kov zrazu v__skočila hŕba zajacov. Mráz v__maľuje obloky za chv__ľu. V__chor v__vrátil množstvo stromov. Družstevníci v__s__pali ob__lie do s__pok.

Doplň i/í alebo y/ý

Vo v__kladoch v__díme rozličné v__robky. Vodný v__r b__va nebezpečný. V__soké Tatry sú naše najv__ššie vrchy. Vlci zav__jali celú noc. Na v__lete nás v__viezla lanovka až na Chopok. V__r v__chytal všetky m__ši. V__ ste to nev__deli? Na salaši si v__p__jeme pohár k__slého mlieka. Zemiaky sme v__berali v__dličkou. R__chlo si zv__kol na kraľovanie. Šarkan v__letel do veľkej v__šky. Po behu sa dobre v__dýchaj!

V erbe je v__r__tý symbol známeho rodu. Každý má malý zlozv__k. Moji starý rodičia b__vajú pov__še obchodu.

Doplň i/í alebo y/ý

Nakreslil som pekný v__kres. Kob__la so žriebäťom mali dobrý v__beh. V školskom klube sa o nás starajú pani v__chovávateľky. Na trhu sme kúp__li nekvalitný v__robok. V__stup na vrchol bol veľm__ náročný. V__del som v__chod slnka. Boli sme na v__stave obrazov. Zrazu bolo počuť v__krik. Obchody majú pekné v__klady. Nespoľahlivý človek stále hľadá v__hovorky. Otec v__bral kvalitný v__sávač. Na v__svedčení b__ som chcel mať samé jednotky. Ľudia v__našli veľa v__nálezov. V__mysleli veľa užitočných vecí. V__strojil som sa a v__dal som sa do sveta. Na v__lete v B__strici sa m__ páčilo. Mam__čka ma priv__tala a uvar__la mi br__ndzové halušky.

VYBRANÉ SLOVÁ PO V

3.R:

VY VY-/ VÝ- VYSOKÝ ZVYK

VYDRA VYŽLA VÝR VÝSKAŤ

VYŤ VYHŇA

4.R:

VYKAŤ vykanie,

VYŤ – zavyť, zavýjať,

VÝSKAŤ – výskot, výskanie

VYSOKÁ – vysoko, vysočina, výška, vyvýšenina, vyšný, povyše, navyše,

zvýšiť, zvyšný, zvyšok, povýšiť, povýšenecký, povyšovať sa,

ZVYK – zvykový, zvykať si, zvyčajný, nezvyčajný, návyk, odvykať, privykať,

privyknúť, zlozvyk,

Slová s – y/-ý

Slová s – i/í 

vysoký, zvyk, vy, vykať, výr (sova), výskať, vyť (vlk vyje), vyžla (poľovnícky pes), vydra, vyhňa, výsosť, zvyšok, výskyt, výživa, výťah, vyučovanie, výpočet, výraz, vyrážka, výskum, výstava

zjaviť sa, lavica, cvičky, vidieť, víchor víchrica, vina, vinný, visieť, visutý, vidlička, vinš, višňa, vitamín, vitrína, vizita, vízum, víťaz, víno, unaviť sa, svitá, vinohrad, Evička, Viktor, chvíľa, viť (bábätko do perinky, vije vence), vila (dom), víla (rozprávková bytosť),vír (krútivý pohyb) vírivka

vyť – vydávať prenikavý zvuk, ale aj nariekať, jajkať

Zavýjanie susedovho psa nás rušilo.

viť – spletaním, zväzovaním, zhotovovať veniec, kyticu; baliť dieťa do perinky

Kvetinárka uvila kyticu.

Mamička zavila dieťa do perinky.

vyla – vydávala prenikavý zvuk

Vlčica nešťastne vyla.

vila – veľký rodinný dom

Presťahoval sa do prepychovej vily.

výr – veľká sova, ktorej perie na hlave pripomína uši

Latinský názov výra je Bubo bubo.

vír – krúživý pohyb vody alebo vzduchu

Tornádo je veľmi silný vzdušný vír.

Pozoruj, ako sa tvoria niektoré slová pomocou predpony vy- .

behať – vybehať – výbeh

brať – vybrať – výber

buchnúť – vybuchnúť – výbuch

dýchať – vydýchať – výdych

hovoriť – vyhovoriť sa – výhovorka

hľadieť - - výhľad

chovať – vychovať – vychovávať – vychovávateľka

chodiť – vychodiť – východ

chodiť – vychodiť – vychádzať – vychádzka

klásť – vykladať – výklad

kresliť – vykresliť – výkres

kričať – vykričať – výkrik

kŕmiť – vykŕmiť – výkrm

letieť – vyletieť – výlet

nájsť – vynájsť – vynaliezať – vynález

písať – vypísať – výpis

robiť – vyrobiť – výrobok

sať – vysať – vysávať – vysávač

sekať – vysekať - výsek

stavať – vystavať – výstavba

stavať – vystaviť – výstava

stúpiť – vystúpiť – výstup

svedčiť - - vysvedčenie

sypať – vysypať – výsyp

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.019 s.
Zavrieť reklamu