Pravopisná rozcvička 4. - 9. ročník

Pravopisná rozcvička 4. - 9. ročník 

Doplň správne i,í/y,ý a iné chýbajúce písmená:

Na letnú dovolenku sme sa v_bral_ až k _tlantickému _ceánu. Pri mor_ sa cítim akos_ viac slobodn_. Fasc_nuje ma vlnob_tie, pr_l_v i odl_v a všel_jaké morské pr_šer_. Dobrodružné román_, v ktor_ch korzár_, s_ln_ zarasten_ muž_, zb_jal_ a zab_jal_ posádk_ mnoh_ch obchodn_ch lod_, sa m_ premietajú v pamät_. Svoj_m hrub_m správan_m naháňal_ strach aj star_m morsk_m vlkom. V m_sl_ si rob_m predstav_ tak_ch b_tiek. Keď sa podvečer vraciam z pláže do nášho ob_dlia, pr_št_ zo mňa páľava. Moj_m spolub_vajúc_m bez zap_renia hovor_m o pestr_ch plážov_ch záž_tkoch. Pr_dajú k n_m svoje a t_m sa naše dovolenkové večer_ stávajú v_n_močne pr_ťažl_v_m_. Niektor_ kamarát_ sa zv_knú v_v_šovať nad ostatn_ch a nadobúdajú pr_tom, hádam, aj poc_t v_ťazstva. Bude to nepoch_bne krajšia dovolenka ako pred siedm_m_ rokm_ v _lovenskom _aji, kde som si na šm_kľavom rebr_ku spôsob_l v_ron v členku pravej noh_.

Doplň správne i,í/y,ý a iné chýbajúce písmená:

Usmieval_ sa vln_ _ravy na lúče pálč_vého leta a v roztúžen_ p_l_ bozk_ ohn_vého draka, ktor_ si trón_l na belasej pologul_ v podobe zlatého kotúča s dúhov_m_ vlasm_. V žltozelenom roj_ sťa v_l_ pri blank_tnom sv_te pokojn_m tanečn_m krokom dal_ sa t_cho unášať šv_tor_vému prúdu do hlb_n morsk_ch vôd. Smialo sa všetko a ten k_pr_ smiech zúrodňoval hrud_ černozeme, čo sa ch_stal_ onedlho rod_ť. Beňo prv_ raz tohto kos_l a pln_m dúškom p_l krásu tučn_ch klasov. Nemohol sa dosť nad_vať do toho zrkadla žlt_ch zŕn, z ktor_ch voňal čerstv_ chlieb a mater_na láska. Dlhšie držal kosu v rukách, k_m zaťal do dut_ch stebiel. Slama zasv_šťala ak_ms_ nehlasn_m smútkom. Slnce sa r_chlo kotúľalo kdesi do diaľok popod nekonečné v_šin_. A Beňo sa obával v_jsť s pravdou na svetlo.

Riešenie:

Na letnú dovolenku sme sa vybrali až k Atlantickému oceánu. Pri mori sa cítim akosi viac slobodný. Fascinuje ma vlnobitie, príliv i odliv a všelijaké morské príšery. Dobrodružné romány, v ktorých korzári, silní zarastení muži, zbíjali a zabíjali posádky mnohých obchodných lodí, sa mi premietajú v pamäti. Svojím hrubým správaním naháňali strach aj starým morským vlkom. V mysli si robím predstavy takých bitiek. Keď sa podvečer vraciam z pláže do nášho obydlia, prýšti zo mňa páľava. Mojim spolubývajúcim bez zapýrenia hovorím o pestrých plážových zážitkoch. Pridajú k nim svoje a tým sa naše dovolenkové večery stávajú výnimočne príťažlivými. Niektorí kamaráti sa zvyknú vyvyšovať nad ostatných a nadobúdajú pritom, hádam, aj pocit víťazstva. Bude to nepochybne krajšia dovolenka ako pred siedmimi rokmi v Slovenskom raji, kde som si na šmykľavom rebríku spôsobil výron v členku pravej nohy.

Riešenie:

Usmievali sa vlny Oravy na lúče pálčivého leta a v roztúžení pili bozky ohnivého draka, ktorý si trónil na belasej pologuli v podobe zlatého kotúča s dúhovými vlasmi. V žltozelenom roji sťa víly pri blankytnom svite pokojným tanečným krokom dali sa ticho unášať švitorivému prúdu do hlbín morských vôd. Smialo sa všetko a ten kyprý smiech zúrodňoval hrudy černozeme, čo sa chystal onedlho rodiť. Beňo prvý raz tohto kosil a plným dúškom pil krásu tučných klasov. Nemohol sa dosť nadívať do toho zrkadla žltých zŕn, z ktorých voňal čerstvý chlieb a materina láska. Dlhšie držal kosu v rukách, kým zaťal do dutých stebiel. Slama zasvišťala akýmsi nehlasným smútkom. Slnce sa rýchlo kotúľalo kdesi do diaľok popod nekonečné výšiny A Beňo sa obával vyjsť s pravdou na svetlo. 

Zones.sk – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/diktaty/23027-pravopisna-rozcvicka-4-9-rocnik/