Diktát na opakovanie učiva z 3. ročníka

Diktát na opakovanie učiva z 3. ročníka

Martina má brata Tibora. Tibor je ôsmak. Cez víkend sme navštívili strýka Viktora v Bystrici. Urobili sme si aj výlet do Nízkych Tatier. V tŕní sme videli opustené hniezdo a na oblohe kŕdlik sýkoriek. U babičky sme si dali výborné bryndzové halušky. Dedko nám pripravil bylinkový čaj. V rýchliku do Žiliny sme vyjedali cukríky a sladké piškóty.

Diktát na opakovanie učiva z 3. ročníka

Mart__na má brata __ibora. T__bor je __smak. Cez v__kend sme navšt__v__l__ str__ka __iktora v __ystr__c__. Urob__l__ sme si aj v__let do __ízk__ch __atier. V t__n__ sme v__del__ opustené hniezdo a na oblohe kŕdl__k s__koriek. U bab__čk__ sme si dal__ v__borné br__ndzové halušk__. Dedko nám pr__prav__l b__l__nkov__ čaj. V r__chl__ku do __il__n__ sme v__jedal__ cukr__k__ a sladké p__šk__t__.

Zones.sk – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/diktaty/23827-diktat-na-opakovanie-uciva-z-3-rocnika/