Diktát na opakovanie učiva pre 5. ročník

Diktát na opakovanie učiva pre 5. ročník

Cez prázdniny prišiel k nám do horárne Miro z Myjavy. Vybrali sme sa spolu do hory na maliny. Zrazu nám cestu skrížila ryšavá líška a rýchlo zmizla v húštine. Do cesty sa nám priplietol i malý ježko. Miro sa ho pokúsil chytiť. Lenže milý jež sa v okamihu skrútil do klbka. Už ste skúsili chytiť pichľavé klbko holými rukami? Domov sme sa vrátili s plnými krčahmi voňavých malín.

Diktát na opakovanie učiva pre 5. ročník 

Cez prázdn _n_ priš _el k nám do horárne Miro z _ _jav _.

V _ brali sme sa spolu do hor_ na mal _n _.

Zrazu nám cestu skr _žila r _šavá l _ška a r _chlo zm _zla v húšt _ne.

Do cest_ sa nám pr _plietol i mal _ _e _ko.

M _ro sa ho pokús _l ch _ti _.

Lenže m _l _ je _ sa v okam _hu skrútil do kl _ka.

Už ste skús _l _ ch _tiť p _ch _avé klbko hol _m_ rukam _ _

Domov _me sa vrátil _ _ pln _m _ krčahm _ vo _ av _ch ma _ín.

Zones.sk – Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/diktaty/31446-diktat-na-opakovanie-uciva-pre-5-rocnik/