Diktát zo SJL 8. ročník – výstupný

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 297 slov
Počet zobrazení: 494
Tlačení: 19
Uložení: 16

Diktát zo SJL 8. ročník – výstupný

Klíma na našej Zemi sa neustále mení a vyvíja. Na klimatický systém vplývajú prírodné procesy a rôzne faktory. V posledných storočiach sa k týmto procesom pridáva aj samotný človek svojou činnosťou.

Zvyšuje koncentráciu radiačne aktívnych plynov atmosféry, a tým prispieva k zosilňovaniu skleníkového efektu. Kroniky obsahujú záznamy o mimoriadnych javoch počasia a klímy, o stave riek a úrody. V stredoveku sa z písomných historických prameňov o počasí dozvieme iba málo.

Ich počet vzrástol až v 16.storočí. Zásluhu na tom majú hlavne mnísi, učitelia a mestskí kronikári. Na niektorých miestach Sahary sa zachovali jaskynné maľby, na ktorých sú zachytené levy, slony, byvoly, stromy a tráva. Od 17. storočia sa vo svete začínajú vykonávať plánovité pozorovania pomocou prístrojov.

Klimatológovia dokážu v súčasnosti odhadnúť možný vývoj podnebia. Používajú k tomu počítačové modely klímy. Najvýznamnejšie meteorologické observatórium na Slovensku je v Hurbanove, z ktorého sú zachované záznamy od roku 1871.

Diktát zo SJL 8. ročník – výstupný

Kl_ma na našej _em_ sa neustále mení a v_v_ja. Na klimat_ck_ s_stém vpl_vajú

 pr_rodné proces_ a rôzne faktor_. V posledn_ch storočiach sa k t_mto procesom

 pr_dáva aj samotn_ človek svojou činnosťo_. Zv_šuje koncentráciu rad_ačne 

akt_vn_ch pl_nov atmosfér_ , a t_m pr_spieva k zos_lňovaniu skleníkového efektu.

 Kron_k_ o_sahujú záznam_ o m_moriadn_ch javoch počasia a kl_m_, o stave riek

 a úrod_. V _tredoveku sa _ p_somn_ch h_stor_ck_ch prameňo_ o počas_ 

dozvieme iba málo. Ich počet vzrástol až v 16 storočí. Zásluhu na tom majú hlavne

mn_s_, uči_elia a mes_sk_ kronikár_. Na niektor_ch miestach _ahar_ sa zachoval_

 jask_nné ma_b_, na ktor_ch sú zach_tené lev_, slon_, b_vol_, strom_ a tráva. Od 17. storočia sa vo svete začínajú v_konávať plánov_té pozorovania pomoco_ prístrojo_.

Kl_matológovia dokážu v súča_nosti odhadnúť možn_ v_voj podnebia. Používajú k tomu počítačové model_ kl_m_. Najv_znamnejšie meteorolog_cké o_servatórium na _lovensku je v _urbanove, _ ktorého sú zachované záznam_ od roku 1871.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu