Diktát na slovesá pre 5. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 09.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 305 slov
Počet zobrazení: 400
Tlačení: 29
Uložení: 21

Diktát na slovesá pre 5. ročník

V kozube praská drevo a oheň veselo horí. Starí rodičia oddychujú v prítmí izby. K čerstvým buchtám popíjajú kávu. Z kávy sa ešte parí. Jej vôňa sa šíri celým bytom. Starý otec bol netrpezlivý a odpil si z nej.

Skrivil tvár od bolesti a teraz tíško trpí. Nevzlyká. Stará mama si od strachu zahryzla do úzkej pery. Vybrala z mrazničky kúsok ľadu a vložila ho starkému do boľavých úst. O chvíľu sa obom usadil na tvári šťastný úsmev.

Diktát na slovesá pre 5. ročník

V kozube praská drevo a oheň veselo hor_. Star_ rodičia o_d_chujú

 v prítm_ izb_. K čerstv_m buchtám pop_jajú kávu. _ káv_ sa

ešte par_. Jej vôňa sa šír_ cel_m bytom. Star_ otec bol netrpezliv_

a odp_l si z nej. Skr_vil tvár od bolesti a teraz tíško trp_. Nevzl_ká.

Stará mama si od strachu zahr_zla do ú_kej per_. V_brala

z mrazničk_ kúsok ľadu a vlož_la ho starkému do bo_av_ch úst.

O chvíľu sa obom usad_l na tvár_ šťastn_ úsme_.

Diktát na slovesá pre 5. ročník

Necitlivým správaním ničíme prírodu. Aj lesy už začali trpieť. Lesníci v nich zbytočne vyrúbali stromy. Vtáky tak prišli o svoje obydlia a nemajú kde hniezdiť. Niektoré živočíchy v nich už neuvidíme. Človek škodí aj vode. Vypúšťa do riek škodlivé látky a vyhadzuje odpadky. Potom v nich hynú ryby.

Od vody závisí život a nedá sa ničím nahradiť. Našou povinnosťou je neplytvať ňou a účelne ju používať. Mali by sme si uvedomiť, že chrániť životné prostredie je dôležité.

Diktát na slovesá pre 5. ročník

Nec__tliv__m správaním nič__me pr__rodu. Aj les__ už začal__

trp__eť. Lesníc__ v nich zb__točne v__rúbal__ strom__. Vták__ tak

pr__šli o svoje ob__dlia a nemajú kde hniezd__ť. Niektoré

ž__vočích__ v nich u__ neuv__díme. Človek škod__ aj vode.

V__púšťa do riek škodlivé látk__ a v_ hadzuje o__padk__. Potom

v nich h__nú r__b__. Od vod__ záv__s__ život a nedá sa ničím

nahradiť. Našou pov__nnosťou je nepl__tvať ňou a účelne ju

použ___vať. Mal__ b__ sme si uvedom__ť, že chrán__ť životné

prostredie je d__ležité.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.030 s.
Zavrieť reklamu