Vstupný diktát zo SJL pre 5.ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 09.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 154 slov
Počet zobrazení: 716
Tlačení: 26
Uložení: 24

Vstupný diktát zo SJL pre 5.ročník

Pri bystrom potoku rastú liečivé byliny i vysoké vŕby. V silnom vetre sa kníšu a vydávajú rôzne zvuky. Z ich hustých korún sa veľmi často ozýva spev vtákov a bzukot hmyzu. Privábil i obyvateľov z blízkeho lesa.

Vo vysokej tráve sa mihla zmija a so sykotom sa rýchlo odplazila do svojej skrýše. Široké koryto priezračnej bystriny je plné pstruhov. Je to raj pre rybárov i milovníkov krás prírody. Na oblohe krúži jastrab a sleduje toto prírodné divadlo.

Vstupný diktát zo SJL pre 5.ročník

Pri b_strom potoku rastú lieč_vé b_liny i v_soké v_by.

V s_lnom vetre sa kn_šu a v_dávajú r_zne zvuky. Z ich

hustých korún sa ve_mi často oz_va spe_ _tákov

a bzukot hm_zu. Pr_váb_l i ob_vateľov z bl_ _keho lesa.

Vo v_sokej tráve sa m_hla zm_ ja a _o s_kotom sa

r_chlo o_plaz_la do svojej skr_še. Š_roké kor_to

priezračnej b_str_ny je plné pstruho_. Je to raj pre r_bárov

i milovníkov krás pr_rody. Na oblohe krúži jastra_

a sleduje toto prírodné d_vadlo.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.023 s.
Zavrieť reklamu