Vstupný diktát zo SJL pre 7. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 17.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 215 slov
Počet zobrazení: 713
Tlačení: 21
Uložení: 20

Vstupný diktát zo SJL pre 7. ročník

Utíchli detské ihriská a pomaly v nás doznievajú zážitky z letných prázdnin. Tie boli toto leto výnimočne plné horúcich a slnečných dní. Trávili sme ich s kamarátmi na kúpaliskách a v príjemných tôňach hôr. Užívali sme si v tichu lesných zátiší zvuk zurčiacich potôčikov i pestrý vtáčí spev. S rodičmi sme si vychutnávali slanosť morských vĺn a tešili sa z vodných športov na mori.

Bezstarostný čas sa skončil a nový školský rok nás opäť privítal vo svojom náručí. Starí známi sme sa zvítali v siedmackých laviciach. Milými slovami a láskavým úsmevom nešetrili ani naši učitelia. Aj oni si iste oddýchli a načerpali mnoho čerstvých síl. Byť opäť v škole je fajn. Nemyslíš?

Vstupný diktát zo SJL pre 7. ročník

Utíchli de_ské ihr_ská a pomal_ v nás doznievajú zážitk_

_ letn_ch prázdnin. Tie boli toto leto v_nimočne plné horúc_ch

a slnečn_ch dní. Tráv_li sme ich _ kamarátm_ na kúpal_skách

a v pr_jemn_ch t_ňach hôr. Už_vali sme si v tichu lesn_ch zátiš_

zvuk zurčiac_ch potôč_ko_ i pestr_ vtáč_ spe_. _ rodičm_

sme si v_chutnával_ slanosť morsk_ch v_n a tešili sa z vodn_ch

športo_ na mor_.

Be_starostn_ čas sa skončil a nov_ školsk_ rok nás op_ť

pr_v_tal vo svojom náruč_. Star_ znám_ sme sa zv_ tali

v siedmack_ch lav_ciach. M_l_m_ slovam_ a láskav_m

úsmevom nešetrili ani naši učite_ia. Aj on_ si iste odd_chli

a načerpal_ mnoho čerstv_ch s_l. B_ť op_ť _ škole je fajn.

Nem_slíš_

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu