Diktát na cudzie slová – 7. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 17.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 247 slov
Počet zobrazení: 1 270
Tlačení: 29
Uložení: 24

Diktát na cudzie slová (7. ročník)

Doba sa zmenila a technologické hračky ako počítač, mobil, smartfón či herná konzola dnes pre deti znamenajú veľa. Voľný čas nevyplnia športom a osobnými stretnutiami, ale uprednostnia počítačové hry, surfovanie po internete a komunikáciu naživo. Pokrok však prináša aj negatívne stránky.

Hry naplnené agresivitou vytvárajú u dieťaťa dojem, že má k dispozícii gombík pre návrat späť. Keď v reálnom živote niekoho udrie päsťou a tečie krv, býva prekvapené, že sa to nedá resetovať. Sociálne siete tiež umožňujú vytvárať si o sebe ideálny obraz. Priateľov tu často zbierame ako známky.

Namiesto kvality uprednostňujeme kvantitu. Naša komunikácia už nie je spontánna. Ľudia sa tak od seba navzájom izolujú a často pociťujú väčšiu samotu ako predtým.

Diktát na cudzie slová pre 7. ročník

Doba sa zmenila a technolog_cké hračk_ ako počítač, mob_l, smartfón či

herná konzola dnes pre deti znamenajú veľa. Voľn_ čas nev_ plnia športom a

osobn_ mi stretnutiam_ , ale uprednostnia počítačové hr_ , surfovanie po

interne_ e a komun_ káciu naživo. Pokrok _šak prináša aj negat_ vn_

stránk_ . Hr_ naplnené agres_ v_ tou vytvárajú u dieťaťa dojem, že má

k d_ spoz_ cii gomb_ k pre návrat späť. Keď v reálnom živote niekoho udrie

päsťou a tečie krv, b_ va prekvapené že sa to nedá resetovať. Soci_ lne siete

tiež umožňujú v_tvárať si o sebe _deáln_ obraz. Priate_ov tu často zbierame

ako známk_ . Namiesto kval_ t_ uprednostňujeme kvant_ tu. Naša

komun_ kácia už nie je spontánna. Ľudia sa tak od seba navzájom _zolujú

a často poc_ ťujú v_ _ šiu samotu ako pre_tým.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.017 s.
Zavrieť reklamu