Cvičný diktát

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: ivanus (19)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 02.02.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 212 slov
Počet zobrazení: 1 406
Tlačení: 32
Uložení: 32

Cvičný diktát

Môj strýc je horár. Jeho obydlie je stará horáreň hlboko v lese. Hrdo si vykračuje po svojom revíri s puškou na pleci. Žiaden škodca nezostane pred ním dlho skrytý.

Vravieva, že sa nevie do sýtosti nabažiť zvukov lesa. Nezľakne sa ani zlovestného vlčieho zavýjania a ani divého piskotu, keď rys napadne líšku. Zopárkrát vystrelí do vzduchu a sokovia rýchlu zmiznú v kroví.

Často vypátra pytliakov, ktorí zabíjajú divú zver. Obyčajne sú to srny a jelene. V horských bystrinách zasa lovia ryby všetkými spôsobmi. Hora sa ozýva výstrelmi dynamitových náloží, ktorými kynožia pstruhy. Proti týmto trýzniteľom divých obyvateľov lesa a ničiteľom pstruhov a rýb strýko nikdy neprestane bojovať.

Cvičný diktát

Môj str_c je horár. Jeho ob_dlie je stará horáreň hlboko v lese. Hrdo si v_kračuje po svojom rev_r_ s puško_ na plec_. Žiaden ško_ca nezostane pred ním dlho skr_t_.

Vravieva, že sa nevie do s_tost_ nabaž_ť zvuko_ lesa. Nezľakne sa ani zlovestného vlčieho zav_jania a ani d_vého p_skotu, keď r_s napadne l_šku. Zopárkrát vystrel_ do vzduchu a sokovia r_chlu zm_znú v krov_.

Často v_pátra p_tliakov, ktor_ zab_jajú d_vú zver. Ob_čajne sú to srn_ a jelene. V horsk_ch b_strinách zasa lovia r_b_ všetk_mi spôsobmi. Hora sa oz_va v_strelm_ d_namitov_ch nálož_, ktor_m_ k_nožia pstruh_. Proti týmto tr_zniteľom d_v_ch ob_vateľo_ lesa a n_čiteľom pstruho_ a r_b str_ko nikd_ neprestane bojovať.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.020 s.
Zavrieť reklamu