Polročný diktát a doplňovačka pre 7. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: ivanus (19)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 02.02.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 222 slov
Počet zobrazení: 1 540
Tlačení: 55
Uložení: 36

Polročný diktát a doplňovačka pre 7. ročník

Tím mladých sympatických archeologičiek vykonal chvályhodný čin tým, že venoval darčekové poukazy deťom na chirurgických oddeleniach v nemocnici. Zo starých synových tričiek a dcériných šiat vyrobila oblečenie pre deti v detských domovoch.

Vystavovali sošky so zvieracími motívmi, boli tam hlavy s oslími ušami, ba aj s kozími rohmi. Na včielkiných zamatových krídlach sa blyšťali kvapôčky rosy. V mestských parkoch v Kysuckom Novom Meste vysadili lipy a brezy. Bakalárski študenti pripravili rozsiahly referát o histórii Veľkomoravskej ríše.

K tejto problematike patrí aj výskum našich archívnych záznamov. Sestriným dvojčatám upiekli k siedmym narodeninám tortu so siedmimi sviečkami. Na okraji plávali rybičky, kraby a morskí ježkovia. Napriek klamstvám ostali i naďalej nepoučiteľní.

Polročný diktát a doplňovačka pre 7. ročník

T_m mlad_ch s_mpat!_ck_ch archeolog_čiek v_konal chvál_hodn_ čin tým, že venoval darčekové poukaz_ deťom na ch_rurg_ck_ch oddeleniach v nemocnic_. Zo star_ch s_nov_ch tričiek a dcér_n_ch šiat v_robila oblečenie pre deti v de__kých domovoch.

V_stavovali sošk_ so zvierac_mi mot_vmi, boli tam hlav_ s osl_mi ušami, ba aj s koz_mi rohmi. Na včielk_n_ch zamatov_ch kr_dlach sa bl_šťali kvapôčk_ ros_. V mes__kých parkoch v _ysuckom _ovom _este v_sadili l_p_ a brez_. Bakalársk_ študent_ pripravili rozsiahly referát o h_stór__ _eľkomoravskej __še.

K tejto problemat_ke patr_ aj v_skum naš_ch arch_vn_ch záznamo_. Sestr_n_m dvojčatám upiekli k siedm_m narodeninám tortu so siedm_mi sviečkami. Na okraji plávali r_b_čk_, krab_ a morsk_ ježkovia. Napriek klamstvám ostali i naďalej nepoučite_n_.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu