Úroková sadzba

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ref_allfor (16)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 580 slov
Počet zobrazení: 2 153
Tlačení: 154
Uložení: 143
Úroková sadzba

Úroková sadzba alebo úroková miera je sadzba, ktorá určuje výšku úroku splácanú dlžníkom veriteľovi ako odmenu za (dočasné) poskytnutie finančných prostriedkov, či akýchkoľvek iných aktív. V prípade hmotných aktív (akými sú napríklad auto, elektrické spotrebiče, nábytok a pod.) hovoríme o lízingovom úroku.

V prípade, že aktívom sú finančné prostriedky je úrok základnou formou výnosu z kapitálu, predstavuje odmenu, ktorú požaduje veriteľ od dlžníka za poskytnutie určitého obnosu peňazí (tento podkladový obnos peňazí nazývame istina) na určitú dobu.

Úroková sadzba alebo úroková miera je úrok vyjadrený ako pomer absolútnej hodnoty úroku a výšky istiny za jedno časové obdobie v percentách. Úrok býva najčastejšie vyjadrený v percentách per annum (p.a., per annum – za jeden rok, voľný preklad z latinčiny). Úroková sadzba 3 % p.a. znamená, že za poskytnutie finančných prostriedkov na dobu jedného roka požaduje veriteľ od dlžníka poplatok vo výške troch percent istiny.

Medzi významné úrokové sadzby patria hlavné referenčné úrokové sadzby medzibankového trhu menových únií či krajín. Tými najznámejšími sú LIBOR (London Interbank Offered Rate), EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) či EONIA (Euro Overnight Index Average).

Význam a použitie úrokových sadzieb

Okrem zrejmého významu, ktorým je požadovanie odmeny za poskytnutie finančných prostriedkov, zohrávajú úrokové sadzby kľúčovú úlohu pre ekonomiku každej krajiny. Sú totiž základným nástrojom monetárnej politiky, t. j. agendy vykonávanej centrálnou bankou každej krajiny (či menového zoskupenia krajín, ktorého prirodzeným príkladom je Eurozóna) s cieľom udržať celkovú stabilitu ekonomiky danej krajiny. Pod celkovou stabilitou ekonomiky sa myslí predovšetkým kontrolovanie inflácie, miery nezamestnanosti a výmenného kurzu domácej meny centrálnou bankou. Hoci centrálna banka nie je v priamom vzťahu s obyvateľstvom a podnikateľským sektorom (tí si v nej nemôžu založiť účet ani vziať od nej pôžičku), podmienky pre nich stanovuje prostredníctvom komerčných bánk, ktorým centrálna banka poskytuje likviditu a u ktorých zároveň vykonáva kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z regulačných opatrení každej krajiny.

Základným pilierom monetárnej politiky je stanovenie tzv. hlavných a dvoch druhov krátkodobých úrokových sadzieb (overnight interest rates), ktorými sú:
•    Hlavná refinančná úroková sadzba – základná sadzba centrálnych bánk. Za túto úrokovú sadzbu si požičiavajú komerčné banky peniaze od centrálnej banky a tým sa bankový systém danej krajiny zásobuje dostatočným množstvom likvidity. Zvyčajná doba splatnosti takýchto pôžičiek je dva týždne, pričom zmenu hlavnej úrokovej miery ohlasuje centrálna banka zvyčajne na týždennej báze. Okrem toho má táto úroková miera funkciu signalizovania základného smeru, ktorým sa monetárna politika uberá a tým ovplyvňuje očakávanie aj správanie všetkých subjektov finančného sektora.
•    Krátkodobá refinančná úroková sadzba – za túto úrokovú sadzbu je ochotná centrálna banka poskytnúť likviditu (požičať peniaze) komerčným bankám cez noc. Tento nástroj je určený na dočasné uspokojenie potrieb likvidity komerčnej banky, ktorá vyplýva z regulačných opatrení (dodržanie povinných minimálnych rezerv). Táto sadzba predstavuje hornú hranicu jednodňovej trhovej úrokovej sadzby.
•    Krátkodobá sterilizačná úroková sadzba – za túto úrokovú sadzbu si je ochotná centrálna banka od komerčných bánk požičať peniaze (prebytočnú likviditu), takisto počas doby jedného dňa (cez noc). Túto možnosť komerčné banky využijú v prípade prebytočnej likvidity, za ktorú sú schopné v takom prípade získať výnos v podobe sterilizačnej úrokovej sadzby. Táto úroková sadzba zvyčajne tvorí dolnú hranicu jednodňovej sadzby peňažného trhu.
Vhodným nastavením krátkodobých úrokových sadzieb môže centrálna banka významným spôsobom kontrolovať celkové množstvo peňazí v ekonomike (ktoré má vplyv na infláciu). Okrem toho sú s týmito základnými sadzbami úzko previazané úrokové sadzby komerčných bánk, ktoré priamo ovplyvňujú výsku spotreby, investícií a úspor celého finančného sektora.
Úrokové miery zohrávajú takisto dôležitú úlohu ako podkladové aktívum derivátov úrokových mier, ktorých význam a modelovanie sú popísané nižšie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#úrok #urok a urokova miera


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018