Špeciálny podielový fond nehnuteľností

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ref_allfor (16)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.04.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 297 slov
Počet zobrazení: 1 590
Tlačení: 83
Uložení: 93

Špeciálny podielový fond nehnuteľností

Špeciálny podielový fond je podielový fond, ktorý nie je štandardným podielovým fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného ZKI alebo štatútom špeciálneho podielového fondu. Špeciálny podielový fond môže mať formu otvoreného podielového fondu alebo formu uzavretého podielového fondu.

Jedným z druhov verejných špeciálnych podielových fondov je špeciálny podielový fond nehnuteľností.

Špeciálne fondy nehnuteľností investujú svoje aktíva do nehnuteľností, majetkových účastí v realitných spoločnostiach alebo do iných aktív úzko prepojených s trhom nehnuteľností. Rizikovosť týchto fondov je o niečo vyššia ako pri dlhopisových fondoch. Je potrebné rátať s investičným horizontom podobným ako pri akciových fondoch.

Takýto fond môže byť otvorený alebo zatvorený fond nehnuteľností.
Majetok v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností musí byť investovaný najmä do:
•    nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja,
•    majetkových účastí v realitných spoločnostiach,
•    iných aktív spĺňajúcich kritériá investovania majetku, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

Výhody investovania do  špeciálneho fondu nehnuteľností:

•    možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch,
•    možnosť investovania do rôznych druhov nehnuteľností a realitných spoločností, čím sa riziko investície rozkladá,
•    dobré vyhliadky - perspektíva dlhodobej výkonnosti podielového fondu.

Na účely správy môžu byť nadobúdané nehnuteľnosti, ktoré sú spôsobilé pri riadnom hospodárení prinášať pravidelný a dlhodobý výnos a ktorých cenu je možné určiť výnosovou metódou. Na účely predaja môžu byť nadobúdané nehnuteľnosti spôsobilé priniesť zisk z predaja a ktorých cenu je možné určiť porovnávacou metódou.

Na Slovensku ponúkajú špeciálny fond nehnuteľností štyri slovenské správcovské spoločnosti. Pred vznikom týchto fondov sa na Slovensku dalo investovať do nehnuteľností iba cez nepriame investovanie do realít. Nové podielové fondy nehnuteľností môžu investovať aj priamo do budov a pozemkov alebo do výstavby.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#zakladne formy investovania do nehnutelnosti


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019