Fond krátkodobých investícií

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ref_allfor (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.04.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 271 slov
Počet zobrazení: 1 505
Tlačení: 95
Uložení: 101

Fond krátkodobých investícií

Fond krátkodobých investícií alebo krátkodobý dlhopisový fond je vhodný na zhodnotenie peňazí v časovom horizonte 6 a viac mesiacov. Ponúka možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi a inými vkladovými produktmi pri nižších nákladoch. Od fondov takéhoto typu sa očakávajú stabilné výnosy v krátko až strednodobom časovom horizonte.

Zameraním investičnej politiky fondu krátkodobých investícií je investovať zhromaždené peňažné prostriedky v podielovom fonde do rôznych typov aktív, akými sú dlhové investície, finančné deriváty a vklady na bežných účtoch a vkladových účtoch.

Investuje prostriedky najmä do:

• krátkodobých dlhových cenných papierov,
• nástrojov peňažného trhu,
• vkladov v bankách,
• do podielových listov iných otvorených podielových fondov,
• cenných papierov európskych fondov,
• cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania.

Cieľom správcovskej spoločnosti pri riadení fondu je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období. Modifikovaná durácia fondu je maximálne 1 rok.

Dlhové investície nie sú na základe rizikovo-výnosového profilu podielového fondu obmedzené. Percentuálny podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu v podielovom fonde však neklesne pod hranicu 30 %.

Majetok v tomto fonde je možné investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze cenných papierov pravidelne obchoduje, ak je prístupný verejnosti a činnosť tejto burzy alebo thru je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo.

Fondy krátkodobých investícií boli do roku 2012 označované ako peňažné. Zaraďujeme sem fondy, ktoré nespĺňajú kritériá na zaradenie do kategórie fondov krátkodobého peňažného trhu a do kategórie fondov peňažného trhu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#fondy #medzinárodny menový fond


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019