Zóny pre každého študenta

Investičné sporenie

Investičné sporenie

Investičné sporenie môže mať viacero podôb. Môže ísť o sporenie na strednodobé a dlhodobé ciele - napr. na dovolenku, kúpu automobilu či dôchodok na úrovni s nízkym minimálnym vkladom a s možnosťou výberu ľubovoľného podielového fondu (podľa ponuky banky). Môže ísť o sporenie v menšom rozsahu, napríklad sporenie popri splácaní úveru. Niektoré banky ponúkajú aj detské investičné sporenie. Ide o dlhodobé sporenie, ktoré deťom zabezpečuje plynulý "štart" do života s vyššími výnosmi ako na vkladných knižkách alebo termínovaných vkladoch.

Výhody investičného sporenia:

•    sporenie dostupné pre každého,
•    možnosť sporenia od nízkych vkladov,
•    klient si sám vyberá podielový fond, v ktorom chcete sporiť,
•    parametre sporenia si klient ľubovoľne nastaví podľa svojich potrieb - cieľovú sumu, dobu sporenia, frekvenciu aj výšku investície určenej na sporenie.

Investičné sporenia zaniká:

1.    dosiahnutím cieľovej investičnej sumy
2.    prevodom podielového listu na inú osobu, ktorá nie je podielnikom fondu
3.    ak podielnik požiada o redemáciu podielových listov pred dosiahnutím 75 % z cieľovej sumy
4.    ak podielnik požiada o redemáciu podielových listov vo výške viac ako 50 % z cieľovej sumy, po dosiahnutí 75 % z cieľovej sumy
5.    smrťou podielnika
6.    rozhodnutím banky podľa vlastného uváženia aj bez uvedenia dôvodu.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/11480-investicne-sporenie/