Podielový fond

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Chlapec ref_allfor (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.04.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 276 slov
Počet zobrazení: 1 545
Tlačení: 113
Uložení: 121

Podielový fond

Podielový fond je forma majetku (spoločný majetok podielnikov), ktorý je tvorený cennými papiermi, peniazmi a inými majetkovými hodnotami, ktoré spoločne vlastnia investori.  Vlastnícke práva investorov reprezentujú podielové listy. Podielové fondy nemajú právnu subjektivitu, majetok podielových fondov nepatrí správcovskej spoločnosti. S majetkom v podielovom fonde nakladá správcovská spoločnosť. Koná tak na základe povolenia udeľovaného Národnou bankou Slovenska.

Správcovské spoločnosti vedú účtovníctvo za seba a za každý podielový fond osobitne. Predávajú podielové listy fyzickým ale i právnickým osobám. Podielový fond je typickou formou kolektívneho, nepriameho investovania.
Podielový fond funguje na takom princípe, že skupina ľudí s podobnými investičnými cieľmi „združí“ svoje prostriedky a zverí ich profesionálnemu správcovi tzv. investičnej spoločnosti. Teda nakúpi podielové listy, ktoré reprezentujú jej majetkové práva na podielovom fonde. Správcovská spoločnosť potom investuje získané prostriedky do rôznych cenných papierov a nástrojov peňažného trhu . Fond teda tvorí súbor (portfólio) akcií, dlhopisov a iných finančných nástrojov, ktorý je spoločným majetkom skupiny investorov – podielnikov.
Takto vytvorený majetok obhospodaruje správcovská spoločnosť pod svojím menom na účet jednotlivých investorov, teda podielnikov. U každé fondu sú obvykle stanové minimálne čiastky pre investovanie.

Výhody investície do podielových fondov:

•    možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
•    možnosť investovania do rôznych druhov cenných papierov - tým sa riziko investície rozkladá
•    možnosť  pravidelného i nepravidelného sporenia - či vkladom na účet, prevodným príkazom alebo trvalým prevodným príkazom.

Investičné riziko je dané tým, že investičné spoločnosti nakupujú veľký počet rôznych cenných papierov a tým znižujú riziko vysokej straty, ktorá môže vzniknúť pri individuálnom investovaní. Fond umožňuje investovať bez štúdia a sledovania kapitálových trhov, pretože spoločnosť obhospodarujúca fond disponuje odbornými znalosťami a informáciami, ktoré umožňujú kvalifikované a rýchle investičné rozhodnutia.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014