Klik: Oficiálne Testy Testovanie 5-2019 aj s odpoveďami

Trh a trhový mechanizmus

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 796 slov
Počet zobrazení: 1 325
Tlačení: 55
Uložení: 46

TRH A TRHOVÝ MECHANIZMUS

Trh a trhové subjekty

 • trh je miesto, kde sa stretáva dopyt a ponuka po určitom tovare alebo službe za určitú cenu
 • členenie trhu:
  1. podľa vecného hľadiska
   1. trh tovarov a služieb
   2. trh výrobných faktorov
    • trh práce
    • trh pôdy
    • trh kapitálu
   3. finančný trh
    • peňažný trh
    • kapitálový trh
    • devízový trh
    • trh drahých kovov
    • poistný trh
   4. podľa kvantitatívneho hľadiska
    1. čiastkový
    2. agregátny
   5. podľa územného hľadiska
    1. miestny
    2. národný
    3. svetový
 • trhové subjekty:
  • domácnosti – kupujúci tovarov a predávajúci výrobných faktorov
  • podniky – kupujúci výrobných faktorov a predávajúci tovarov
  • štát – kupujúci aj predávajúci

Trhový mechanizmus

 • súhrn procesov a vzťahov, ktoré vznikajú pri kúpe a predaji tovarov, služieb a výrobných faktorov za trhovú cenu
 • trhový mechanizmus tvoria 3 procesy:
  1. proces tvorby ponuky
  2. proces tvorby dopytu
  3. proces tvorby ceny

Proces tvorby ponuky

 • ponuka je množstvo tovarov a služieb, ktoré sú predávajúci ochotní a schopní predať za určitú cenu
 • zákon rastúcej ponuky hovorí, že ako sa cena tovaru alebo služby zvyšuje, rastie aj ponúkané množstvo, a keď sa ceny znižujú, ponúkané množstvo tiež klesá
 • činitele ovplyvňujúce ponuku:
  • zmena ceny výrobných faktorov
  • zmeny technológie
  • zmeny v počte predávajúcich na trhu
  • zmeny daní, dotácií a vládnych predpisov
  • zmeny v možnostiach dosiahnutia zisku z produkcie iných produktov
 • grafické znázornenie ponuky:

Proces tvorby dopytu

 • dopyt je množstvo tovarov a služieb, ktoré sú kupujúci ochotní a schopní kúpiť za určitú cenu
 • zákon klesajúceho dopytu hovorí, že keď cena tovaru alebo služby klesá, spotrebitelia budú nakupovať viac tohto tovaru, ak ostatné premenné zostanú nezmenené
 • činitele ovplyvňujúce dopyt:
  • zmeny dôchodkov spotrebiteľov (kúpnej sily obyvateľstva)
  • zmeny nálad a referencií spotrebiteľov (móda)
  • zmeny počtu spotrebiteľov na trhu
  • zmeny cien substitučných alebo komplementárnych produktov
  • zmeny očakávaní spotrebiteľov ohľadom budúcich cien a dôchodkov
 • grafické znázornenie dopytu:

Proces tvorby cien

 • trhová rovnováha je vtedy, keď sa ponúkané množstvo rovná požadovanému množstvu a to je rovnovážna cena
 • pri trhovej nerovnováhe môže vzniknúť prebytok tovarov (ponúkané množstvo > požadované množstvo) alebo nedostatok tovarov (ponúkané množstvo < požadované množstvo)
 • grafické znázornenie trhovej rovnováhy a nerovnováhy:

Podstata makroekonomických ukazovateľov merania výkonnosti ekonomiky

 1. hrubý domáci produkt
  • produkcia vyprodukovaná na území štátu za jeden rok
  • metódy výpočtu HDP:
   • výdavková metóda – spočítame všetky výdavky štátu, domácností aj podnikov

C – výdavky domácností

I – hrubé výdavky podnikov

G – výdavky štátu

X – čistý export (export – import)

 • dôchodková metóda – spočítajú sa všetky príjmy domácností bez ohľadu na to, či ich dostanú alebo nie

W – hrubé mzdy a platy

R – renta

i – čistý úrok (prijaté – platené)

n – nepriame dane (DPH, spotrebné dane)

Z – zisky podnikov (dividendy)

A – amortizácia (opotrebenie)

 • produktová metóda – započítava sa len hodnota finálneho produktu
 • nominálny HDP – vyjadrený v cenách bežného roka
 • reálny HDP – vyjadrený v stálych cenách a vylučuje vplyv ceny (inflácia)
 1. čistý domáci produkt
  • ČDP = HDP – A
 2. hrubý národný produkt
  • produkcia vyprodukovaná príslušníkmi štátu za určité časové obdobie
 3. čistý národný produkt
  • ČNP = HNP – A
 4. národný dôchodok
  • všetky príjmy domácností
 5. osobný dôchodok
  • príjmy domácností, ktoré v skutočnosti dostanú
  • OD = ND – odvody + transfery (dávky v nezamestnanosti, rodinné prídavky)
 6. disponibilný dôchodok
  • DD = OD – daň z príjmov
 7. čisté ekonomické bohatstvo
  • vychádza z HDP, ku ktorému sa pripočítavajú položky, ktoré ju zvyšujú (kvalita životného prostredia, tieňová ekonomika) a odpočítavajú sa položky, ktoré ju znižujú (znečistené životné prostredie)
  • HDP + á – â
 8. alternatívne ukazovatele
  • pravý ekonomický rozvoj
   • používa ho OSN na porovnávanie ekonomickej úrovne krajín
   • zohľadňuje vplyvy, chyby a deformácie trhovej ekonomiky
  • index rozvoja života
   • berie do úvahy HDP na obyvateľa, priemerný vek obyvateľov, priemerná gramotnosť človeka

Ekonomický rast

 • vyjadruje zmenu reálneho HDP v čase ®
 • absolútna hodnota ekonomického rastu vyjadruje o koľko sa zmenil HDP ®
 • tempo ekonomického rastu vyjadruje o koľko % sa zmenil HDP ®

Fázy ekonomického cyklu

 • ekonomický cyklus je striedanie rastu a poklesu výkonu ekonomiky (HDP)
 • recesia – pokles reálneho HDP dva po sebe nasledujúce štvrťroky, klesá dopyt po výrobkoch, podnikatelia neinvestujú, znižuje sa kapacita výroby, pracovné sily sa prepúšťajú alebo sa skracuje pracovná doba, začína vznikať veľká nezamestnanosť a znižovanie miezd
 • dno – problémy s odbytom výrobkov, výroba dosahuje najnižší stav, investičná aktivita podnikateľov je nízka, kurzy akcií sú na najnižšej úrovni, nezamestnanosť je vysoká, mzdy sú nízke a neustále klesajú, pomôcť môžu KB, ktoré môžu poskytovať úvery za prijateľnejších podmienok
 • expanzia – začínajú sa využívať VF, rastie dopyt po pracovnej sile, nezamestnanosť klesá, podnikatelia začínajú investovať, kurzy akcií stúpajú, mzdy sa zvyšujú
 • vrchol – mzdy, HDP a dopyt je najvyšší, VF sú plne využité, miera nezamestnanosti je nízka, kapacita výroby je plne využitá, cena akcií dosahuje vrchol, podnikatelia rozširujú výrobu
 • dôsledky ekonomického cyklu:
  • nezamestnanosť
  • inflácia

Inflácia

 • sústavný rast cenovej hladiny (ceny všetkých tovarov a služieb v spotrebiteľskom koši)
 • dôsledky inflácie:
  • znehodnotenie peňazí
  • pokles reálnych príjmov obyvateľstva
  • zmena štruktúry spotreby
  • rýchlejší rast výdavkov na základné životné potreby
  • pokles výdavkov na luxusné potreby
  • rast cien výrobných faktorov
  • rast úrokovej miery
  • rast miezd
  • rast cien nehnuteľností
 • druhy inflácie:
  • mierna – rast cien od 1 – 9 %
  • cválajúca – rast cien od 10 – 1000 %
  • hyperinflácia – rast cien o viac ako 1000 % (rozpad peňažného hospodárstva)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.072