Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia, rezervy

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 702 slov
Počet zobrazení: 1 271
Tlačení: 52
Uložení: 51

NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA, REZERVY

Charakteristika nákladov

 • vyjadrujú spotrebu živej a zhmotnenej práce v podniku, t. j. vyjadrujú v peniazoch spotrebu VF vynaložených na výrobu statkov a poskytovanie služieb

Porovnanie nákladov a výdavkov

 • náklady ® vznikajú v okamihu spotreby
 • výdavky ® vznikajú v okamihu úhrady (zmenšenie objemu finančných prostriedkov)

Časové rozlíšenie nákladov a výdavkov

 • náklady budúcich období – najskôr vznikne výdavok, až potom náklad, sú to tzv. predplatené náklady (napr. predplatné novín a časopisov, vopred predplatené nájomné, vopred predplatený zájazd v cestovnej kancelárii,...)
 • výdavky budúcich období – najskôr vznikne náklad, až potom výdavok, sú to tzv. nedoplatené náklady (napr. nájomné zaplatené pozadu, náklady na opravy, ktoré sa uskutočnia v budúcom období, odmeny platené po uplynutí roka,...)

Členenie nákladov

 1. DRUHOVÉ
  • členenie podľa rovnorodých druhov (účtovná osnova)
  • z tohto pohľadu členíme na:
   1. externé, prvotné – jednoduché náklady (nerozkladajú sa), ktoré vznikajú pri kontakte podniku s okolím, skúmajú sa ako celok, napr. mzdové, finančné a spotrebné náklady
   2. interné, druhotné – ide o náklady vnútropodnikové, sú zložitejšie ako prvotné a je možné ich rozložiť na jednotlivé druhy
  • v praxi druhové členenie slúži na určenie štruktúry nákladov, prípadne na určenie rôznych ekonomických ukazovateľov
 2. KALKULAČNÉ
  • v rámci tohto členenia sa vychádza zo všeobecného kalkulačného vzorca
  • pokiaľ je možné náklady priamo určiť na kalkulačnú jednotku hovoríme o priamych nákladoch
  • v prípade že sa náklady na kalkulačnú jednotku nedajú prepočítať priamo ide o nepriame náklady
 3. NÁKLADY V ZÁVISLOSTI OD OBJEMU VÝKONOV
  • fixné – nemenia sa v závislosti od objemu výroby, ale je možné ich rozčleniť na:
   1. absolútne fixné
   2. relatívne fixné – menia sa len ak dôjde k prekročeniu výr. kapacity rastú „skokom“
  • variabilné – menia sa v závislosti od objemu výkonov, poznáme:
   1. proporcionálne – správajú sa priamoúmerne
   2. neproporcionálne – v členení na:
    1. progresívne – rastú rýchlejšie, klesajú pomalšie ako objem výkonov
    2. degresívne – rastú pomalšie, klesajú rýchlejšie
    3. regresívne – správajú sa nepriamoúmerne

Praktické využitie

 • praktické využitie spočíva vo výpočte a využití tzv. „nulového bodu“
 • nulový bod:
  • označovaný aj ako mŕtvy bod alebo bod zvratu
  • predstavuje situáciu, keď podnik nevykazuje ani stratu ani zisk (V=N)
  • vypočítaný nulový bod určuje aký má byť objem výroby, t. j. koľko výrobkov má podnik vyrobiť a predať aby pokryl svoje náklady výnosmi

Príklad:

V predchádzajúcom období vyrobil podnik 1500 ks šiat. Pri výrobe vznikla celkové fixné náklady vo výške 3600 € a celkové variabilné náklady vo výške 18000 €. Predajná cena 1 ks šiat bola 30 €. Vypočítajte koľko šiat musí vyrobiť, aby pokryl náklady výnosmi.

Podnik musí vyrobiť a predať 200 ks šiat, aby pokryl náklady výnosmi.

Praktické využitie:

Vypočítajte koľko šiat musí podnik vyrobiť v decembri, aby dosiahol plánovaný zisk 5400 € ?

Podnik musí v decembri vyrobiť 500 ks šiat, aby dosiahol plánovaný zisk 5400 €.

Charakteristika výnosov

 • peňažné vyjadrenie výkonov v podniku

Porovnanie tržby a príjmu

 • tržba – vzniká v momente predaja (vystavenie faktúry)
 • príjem – vzniká v okamihu úhrady pohľadávky

Časové rozlíšenie výnosov a príjmov

 • výnosy budúcich období – ak najskôr vznikne príjem, až potom výnos, sú to predplatené výnosy, napr. nájomné prijaté vopred, prijaté predplatné za časopisy, vopred prijaté platby za servisné služby
 • príjmy budúcich období – ak najskôr vznikne výnos, až potom príjem, napr. hodnota dodaných výkonov, ktoré neboli vyfakturované odberateľovi

Členenie výnosov

 1. podľa druhov
  1. tržby za vlastné výkony a tovar
  2. výnosy zo zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
  3. výnosy z aktivovania výkonov vlastnej činnosti
 2. podľa spôsobu realizácie výkonov
  1. tržby
  2. vnútroorganizačné výnosy
  3. ostatné výnosy
 3. podľa charakteru činnosti
  1. výnosy z hospodárskej činnosti
  2. výnosy z finančnej činnosti

Charakteristika výsledku hospodárenia

 • rozdiel medzi výnosmi a nákladmi vynaloženými na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie za určité obdobie (kalendárny rok)
 • VH = V – N
 • V > N ® zisk
 • V = N ® nulový bod
 • V < N ® strata
 • pri vyčíslení VH je východiskom účtovníctvo podniku ako súčasť informačného systému
 • vyčísluje sa osobitne z hospodárskej činnosti a osobitne z finančnej činnosti podniku
 • po spočítaní dostaneme celkový VH podniku
 • v zmysle platnej legislatívy v Slovenskej republike VH podlieha dani z príjmov
 • zisk pred zdanením, ktorý je označovaný ako hrubý zisk sa po odvedení dane označuje ako čistý (disponibilný) zisk

Rozdelenie zisku

 1. na tvorbu rezervného fondu
 2. na tvorbu ostatných fondov (napr. sociálny fond)
 3. na vyplácanie dividend (aj tantiém)
 4. rozdelenie zisku spoločníkom
 5. podiel na zisku zamestnancom
 6. na rozvoj podniku
 7. previesť do nasledujúceho roku ako nerozdelený zisk

Vyrovnanie straty

 • vykryť z rezervného fondu
 • zo zisku prevedeného z minulých rokov
 • úhrada od spoločníkov z vlastných zdrojov
 • previesť do budúcich rokov a postupne znižovať stratu

Rezervy a prostriedky znižovania nákladov

 • prostriedky sú formy a konkrétne opatrenia na využitie rezerv
 • modernizácia, zavedenie nových technológií, kvalifikácia zamestnancov, lepšie využitie obežného majetku, lepšia organizácia práce
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014