Personalistika podniku – personálny manažment

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 14.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 607 slov
Počet zobrazení: 1 755
Tlačení: 73
Uložení: 74

PERSONALISTIKA PODNIKU – PERSONÁLNY MANAŽMENT

Personálny manažment

 • zaoberá sa riadením ľudských zdrojov
 • základné úlohy personálneho manažmentu:
  • získavanie ľudských zdrojov
  • obsadzovanie pracovných miest
  • formovanie pracovných vzťahov
  • vytváranie pracovných podmienok
 • personálne činnosti:
  1. personálne plánovanie
  2. získavanie a výber zamestnancov
  3. riadenie pracovnoprávnych vzťahov
  4. vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
  5. hodnotenie, motivácia a stimulácia zamestnancov
  6. odmeňovanie
  7. evidencia

Získavanie zamestnancov

 • činnosť zameraná na získavanie vhodných uchádzačov o voľné pracovné miesta
 • zdroje získavania zamestnancov:
  • externé – absolventi škôl, úrad práce
  • interné – preradenie zamestnanca na iné pracovné miesto
 • oba zdroje majú výhody aj nevýhody
  • externé
   • využitie skúsenosti nových zamestnancov
   • vyššie náklady
   • prenášanie zlozvykov z predchádzajúceho zamestnania
   • dlhšia doba zaúčania
  • interné
   • nižšie náklady
   • poznanie zamestnancov
   • motivácia zamestnancov (preradenie na lepšie miesto)
   • „podniková slepota“ – často z hľadiska úspory, nákladov býva povýšený vlastný zamestnanec ako šikovnejší externý zamestnanec
  • metódy získavania zamestnancov:
   • inzercia
   • internet
   • personálne agentúry
   • vlastná databáza
   • plagáty, letáky
   • spolupráca so školami
   • pracovné veľtrhy a burzy práce
   • personálny lízing – dočasné prideľovanie zamestnancov s tým, že zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu s personálnou agentúrou ale pracuje pre užívateľského zamestnávateľa

Pracovný pomer – vznik a skúšobná doba

 • 2stranný pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom založený na pracovnej zmluve pracovný pomer sa začína dňom dohodnutým v zmluve
 • pracovný pomer:
  • neurčitý čas
   • doba trvania nie je určená
   • predpokladá sa, že zamestnanec bude pracovať v podniku dlhšie
  • dobu určitú
   • v pracovnej zmluve je určená doba trvania pracovného pomeru
   • pracovný pomer sa končí dohodnutým dňom
   • najviac 2 roky možnosť 2x predĺžiť
  • náležitosti pracovnej zmluvy ( povinné ) – druh práce, miesto práce, deň nástupu, mzdové podmienky
  • náležitosti pracovnej zmluvy ( vedľajšie ) – výmera dovolenky, dĺžka skúšobnej lehoty, pracovný čas
  • skúšobná doba:
   • 3 mesiace ale možno ju dohodnúť na kratšiu dobu
   • nemožno ju predĺžiť
   • môžu ukončiť pracovný pomer obe strany bez dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu
   • druhej strane treba ukončenie oznámiť vopred aspoň 3 dni
   • okrem pracovnej zmluvy môže vzniknúť pracovný pomer aj na základe tzv. dohôd najmä pri sezónnych alebo brigádnických prácach (napr. dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práce študentov)
  • práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca:
   • vyplývajú z pracovnej zmluvy
   • všetci zamestnanci majú rovnaké práca bez ohľadu na pohlavie, vek, rodinný stav
   • povinnosťou zamestnávateľa je oboznámiť zamestnanca s právami a povinnosti pred nástupom – oboznámiť ho s pracovným poriadkom, kolektívnou zmluvou, predpismi BOZP

Zmeny pracovného pomeru

 • so zmenami musí súhlasiť zamestnávateľ aj zamestnanec
 • vždy sa vyhotovujú písomne, napr. preradenie na inú prácu so zdravotných dôvodov
 • súhlas zamestnanca nie je potrebný ak si zmenu vyžaduje mimoriadna situácia

Skončenie pracovného pomeru

 • dohodou – skončenie dohodnutým dňom, nie odstupné (1-5r. - 2mesiace, nad 5r. – 3mesiace)
 • výpoveďou – aj zamestnávateľ aj zamestnanec z rôznych dôvodov, výpovedná lehota 2 mesiace
 • okamžitým zrušením – hrubé porušenie pracovnej disciplíny
 • skončení v skúšobnej lehote
 • uplynutím dohodnutej doby

Personálna dokumentácia

 • personálne dokumenty tvoria rozsiahlu oblasť dokumentov, ktoré možno podľa obsahu a určenia rozdeliť do troch skupín:
  1. Písomnosti pri vzniku pracovného pomeru:
   1. pracovná ponuka (inzerát, ponuka voľných pracovných miest),
   2. motivačný list,
   3. žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (dopyt po pracovnom mieste),
   4. životopis,
   5. pracovná zmluva,
   6. osobný dotazník,
   7. dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).
  2. Písomnosti v priebehu pracovného pomeru:
   1. pri práceneschopnosti (potvrdenie o PN, záznam o úraze),
   2. žiadosť o dovolenku (dovolenkový list),
   3. žiadosť o pracovné voľno (na základe kolektívnej zmluvy, neplatené voľno),
  3. Písomnosti pri skončení pracovného pomeru:
   1. dohoda o skončení pracovného pomeru,
   2. výpoveď,
   3. okamžité skončenie pracovného pomeru,
   4. skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu,
   5. skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe,
   6. potvrdenie o zamestnaní,
   7. pracovný posudok (referencia).

Motivácia a stimulácia

 • motivácia
  • vnútorné podnety, ktoré vedú človeka k určitému správaniu
  • správanie je motivované potrebami, záujmami, ideálmi....
  • dobrá známka, dovolenka,.
 • stimulácia
  • vonkajšie podnety, ktoré pôsobia na zamestnanca
  • stimulačné prostriedky môžu byť hmotné a nehmotné
  • mzda, spoločenské postavenie, pozitívne hodnotenia a uznania, pracovné podmienky, výhody, služby, benefity, odmeny,...

Právne normy týkajúce sa zamestnanca (minimálna mzda)

Právne normy:

 • Zákonník práce
 • Zákon o minimálnej (435 € )
 • Zákon o kolektívnom vyjednávaní
 • Zákon o štátnej službe
 • Zákon o verejnej službe
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026