Plánovanie a evidencia zásob

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 14.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 608 slov
Počet zobrazení: 1 751
Tlačení: 63
Uložení: 50

PLÁNOVANIE A EVIDENCIA ZÁSOB

Plán zásobovania

 • plán rozsahu zásobovacej činnosti
 • vychádza pri tom:
  • z výrobnej kapacity podniku
  • z potreby jednotlivých oddelení
  • z technickej prípravy výroby
 • pred spracovaním plánu zásobovania je treba uskutočniť tieto činnosti:
  • analýza trhu, materiálu a surovín
  • analýza ponúk jednotlivých dodávateľov
  • výber dodávateľa
  • objednávka
  • kontrola došlých zásielok
  • účtovná kontrola
 • plán zásobovania musí dôsledne dodržiavať zásadu optimalizácie zásob:
  1. primerané množstvo – zabezpečuje plynulú výrobu
  2. najnižšie náklady – zabezpečenie obstarania
 • plán zásobovania má formu bilancie

Zdroje BILANCIA Potreby

Začiatočná zásoba + nákup

Konečná zásoba + spotreba

Jednotlivé časti plánu zásobovania

 • plán zásobovania má 3 základné časti:
  1. určenie veľkosti spotreby materiálu
  2. určenie veľkosti zásob materiálu
  3. určenie potreby dodávok

Určenie veľkosti spotreby materiálu

 1. norma spotreby – maximálne možné množstvo materiálu na jeden výrobok
  • normu spotreby možno vyjadriť v naturálnych (t, m, ks,...) alebo v hodnotových (€) jednotkách
  • normu spotreby delíme na:
   • norma spotreby základného materiálu – určuje sa na jednotku výrobku, napr. ks, m,...
   • norma spotreby pomocného materiálu – určuje sa na rôzne jednotky spotreby, napr. na vyrábaný výrobok, stroj, zamestnanca, určitý počet pracovných dní, hodín,...
  • norma spotreby sa skladá z:
   • čistého podielu
   • odpadu – ten môže byť technologický (použiteľný) a iný
  • výpočet spotreby materiálu:
 2. plán výroby

Určenie veľkosti zásob materiálu

 • vychádza sa z noriem zásob a je potrebné určiť časovú normu zásob (ČNZ), priemernú dennú spotrebu (s) a vypočítať normu zásob (NZ)
  1. časová norma zásob
   • počet dní, na ktoré ma podniku vystačiť bežná zásoba pri pravidelných dodávkach
   • obdobie od 1 dodávky po ďalšiu dodávku sa nazýva dodávkový cyklus
   • počas dodávkového cyklu podnik spotrebúva bežnú zásobu
   • výpočet časovej normy zásob:
   • p – poistná (železná) zásoba – vytvára sa pre prípad, že v dodávkovom cykle nastanú z rôznych dôvodov
   • t – technologická zásoba – nevytvárajú ju všetky podniky, je to zásoba tých podnikov, kde nemožno materiál hneď po dodaní vydať do výroby, lebo potrebuje skladovaním získať vlastnosti, ktoré od neho požaduje výroba
  2. priemerná denná spotreba
   • výpočet priemernej dennej spotreby:
  3. normovaná zásoba
   • pri výpočte môžeme vychádzať:
    1. z naturálnych jednotiek, vtedy hovoríme o norme zásob v naturálnych jednotkách = ČNZ x s
    2. z peňažných jednotiek a vtedy hovoríme o normatíve zásob v peňažných jednotkách = norma zásob x cena za jednotku

Určenie potreby dodávok

Potreba dodávky = S(spotreba) + KZ(konečné zásoby) – ZZ(začiatočné zásoby)

Minimálna zásoba = p(poistná) + t(technologická)

Maximálna zásoba = c + p + t

Príjem

 • hrubý príjem – hrubý odber dodávky, kontrola neporušiteľnosti zásielky, celistvosť obalov, celkové množstvo, hmotnosť, dodaný sortiment
 • čistý príjem – preberanie tovaru po kvantitatívnej a kvalitatívnej stránke
  • kvantitatívna kontrola – prepočítavanie, premeriavanie, preväzovanie
  • kvalitatívna kontrola – pomocou zmyslových orgánov, prípadne odberov vzoriek do laboratória

Skladovanie zásob

 • skladovanie = prijímanie materiálu + ošetrovanie + výdaj do spotreby
 • uskladňovať tak, aby nedošlo k znehodnoteniu , skladovacie podmienky musia vyhovovať vlastnostiam tovaru, napr. vlhkosti, teplote,...
 • činnosť zásobovacích skladov zahŕňa:
  1. príjem materiálu
  2. organizáciu a kontrolu uskladnenia materiálu
  3. ochranu materiálu
  4. manipuláciu s materiálom
 • druhy skladov podľa technického uspôsobenia:
  1. otvorené – štrk, piesok,...
  2. polokryté – hlina, cement,...
  3. kryté – potraviny, textil,...
  4. špeciálne – horľaviny, mrazené potraviny,...
 • zásady správneho skladovania:
  • vedľa seba uskladňovať iba také výrobky, ktoré na seba nepôsobia
  • používať podložky a regály, nikdy tovar neukladať priamo na zem
  • zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť od stien a vykurovacích telies
  • na tovare musia byť viditeľné nápisy, značkovania a záručná lehota
  • vykonávať premiestňovanie, t. j. novší tovar uskladňujeme za staršiu zásobu
  • ak na tovare prešla záručná lehota, môže sa predávať len vtedy, ak je zdravotne nezávadný

Evidencia zásob

 • na evidencii zásob sa podieľajú tieto útvary:
  1. útvar zásobovania – kúpne zmluvy, objednávky, cenníky, databázy dodávateľov,....
  2. sklad – eviduje dodávky, obaly a využíva pri tom príjemky výdajky, skladové karty,...
  3. učtáreň – eviduje faktúry v knihe faktúr, vyhotovuje dobropisy v prípade, že sa uznajú reklamácie
 • doklady pri evidencii:
  1. o príjme zásob – dodací list, faktúra, príjemky
  2. o uložení zásob – skladová karty, závesné štítky
  3. o výdaji zásob – výdajka, prevodka

Ukazovatele hospodárenia so zásobami

 1. rýchlosť obratu zásob
  1. počet obrátok
  2. doba obratu
 2. rentabilita
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015