Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázky

  Názov práce Kategória
Slovenčina Trendy v hotelierstve Ekonómia
Slovenčina Podpora podnikania pre začínajúcich podnikateľov Ekonómia
Slovenčina Obchodné spoločnosti - formy Ekonómia
Slovenčina Živnostenský zákon, Živnostenské podnikanie Ekonómia
Slovenčina Dane a daňová sústava Ekonómia
Slovenčina Investičná činnosť podniku Ekonómia
Slovenčina Zdroje financovania podniku Ekonómia
Slovenčina Podnikateľský plán typy Ekonómia
Slovenčina Podnikateľské riziká Ekonómia
Slovenčina Podnikanie, podnikateľ, podnik Ekonómia
Slovenčina Výsledok hospodárenia a jeho účtovanie Ekonómia
Slovenčina Účtovanie o peniazoch, ceninách, bankových účtoch Ekonómia
Slovenčina Účtovanie o DM Ekonómia
Slovenčina Pohľadávky, záväzky v zúčtovacích vzťahoch Ekonómia
Slovenčina Účtovanie cenných papierov Ekonómia
Slovenčina Účtovanie mzdy + výpočet Ekonómia
Slovenčina Kapitálové účty a dlhodobé záväzky Ekonómia
Slovenčina Účtovanie DPH, dane z príjmov Ekonómia
Slovenčina Inventúra a inventarizácia majetku Ekonómia
Slovenčina Zásoby Ekonómia
Slovenčina Kalkulácie a rozpočtovníctvo Ekonómia
Slovenčina Právna úprava JÚ, účtovné knihy používané v JÚ Ekonómia
Slovenčina Účtovná uzávierka, závierka v JÚ a PÚ Ekonómia
Slovenčina Náklady Ekonómia
Slovenčina Účtovná dokumentácia Ekonómia
Slovenčina Súvaha (finančné účtovníctvo) Ekonómia
Slovenčina Účtovníctvo - základné pojmy Ekonómia
Slovenčina Kontrolná práca manažéra Ekonómia
Slovenčina Riadenie pracovných skupín Ekonómia
Slovenčina Manažéri a vedenie ľudí, štýly vedenia ľudí Ekonómia
Slovenčina Komunikácia s podriadenými Ekonómia
Slovenčina Manažment ľudských zdrojov Ekonómia
Slovenčina Vzájomné prepojenie podniku a jeho manažmentu Ekonómia
Slovenčina Manažérske plánovanie Ekonómia
Slovenčina Charakteristika manažérskych rozhodnutí Ekonómia
Slovenčina Činitele určujúce úspešnosť manažmentu Ekonómia
Slovenčina Manažment, základné manažérske vlastnosti Ekonómia
Slovenčina Čo je inflácia? Ekonómia
Slovenčina Bankové systémy Ekonómia
Slovenčina Peniaze – podstata, vývoj, druhy a funkcia peňazí Ekonómia
Slovenčina Hospodársky cyklus a jeho dôsledky Ekonómia
Slovenčina Agregátny dopyt a agregátna ponuka Ekonómia
Slovenčina Ukazovatele národného hospodárstva - HDP Ekonómia
Slovenčina Štátny rozpočet Ekonómia
Slovenčina Úloha vlády v ekonomike Ekonómia
Slovenčina Základné typy ekonomických systémov Ekonómia
Slovenčina Podnik, členenie podnikov, formy podnikania v SR Ekonómia
Slovenčina Trh a konkurencia. Typy konkurencie Ekonómia
Slovenčina Podstata a formy mzdy Ekonómia
Slovenčina Teória ponuky a dopytu Ekonómia
Slovenčina Nezamestnanosť na Slovensku Ekonómia
Slovenčina Trh výrobných faktorov Ekonómia
Slovenčina Pojem trhu. Trhový mechanizmus a jeho fungovanie Ekonómia
Slovenčina Majetok podniku – financovanie, obstarávanie, odpisovanie Ekonómia
Slovenčina Typy ekonomík, základné pojmy a zákony ekonomiky Ekonómia
0.013