Typy ekonomík, základné pojmy a zákony ekonomiky

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 731 slov
Počet zobrazení: 539
Tlačení: 25
Uložení: 19

Typy ekonomík, základné pojmy a zákony ekonomiky

ZÁKLADNÉ POJMY

Ekonómia - Je veda ktorá sa zaoberá ekonomikou. Skúma akým spôsobom spoločnosť používa vzácne zdroje, ktoré potom môže použiť na výrobu tovarov a služieb. Ekonómia je rozčlenená na 2 časti:

1)Mikroekonómia - Skúma správanie jednotlivcov ako domácnosti a firmy prečo práve uprednostňujú práve ten ktorý statok alebo výrobok. A skúma aj podniky prečo ponúkajú práve určitý tovare.

2)Makroekonómia - Zaoberá sa fungovaním ekonomiky ako celku. Jej ukazovatele sú napríklad: štatistický úrad, inflácia, nezamestnanosť... Delíme ju na Pozitívnu a normatívnu ekonómiu. Pozitívna skúma ekonomiku takú aká je. Opisuje fakty a ekonomické vzťahy medzi subjektmi Normatívna ekonomiku nielen skúma, ale aj hodnotí a dáva odporúčania ako riešiť jednotlivé problémy.

Ekonomika - Je tá časť spoločenského života, ktorá je spätá s ekonomickou činnosťou. Jej cieľom je uspokojovať potreby spoločnosti. Keďže zdroje na uspokojovanie potrieb sú obmedzené každá ekonomika rieši 3 základné otázky:

1)Čo (V akých množstvách a kedy) 

2)Ako? (Aké technologické postupy použijeme)

3)Pre koho vyrábať? (určíme si spotrebiteľov)

Potreba - Je to uvedomelý alebo neuvedomelý nedostatok a snaha človeka o jeho odstránenie.

Spotreba – Je uspokojovanie ľudských potrieb.

Statok - Je všetko užitočné, čo uspokojuje ľudské potreby. Členíme ich na :

A)Podľa dostupnosti :

1)Voľné - Vyskytujú sa voľne v prírode 2)Ekonomické - Sú to vzácne statky v obmedzenom množstve. B)Podľa formy:

1)Hmotné 2)Nehmotné

C)Podľa účelu:

1)Výrobné - Napríklad stroje, výrobné zariadenia 2)Spotrebné - Odevy, potraviny.... 

D) Podľa vlastníctva:

1)Súkromné statky - Je to statok ktorý je vo vlastníctve 1 osoby 2)Verejné - Nepatria len 1 osobe ale aj iným

Služba - Je výsledkom nevýrobnej činnosti. Rozumieme pod ňou užitočnú činnosť, ktorá uspokojuje potreby

ľudí a nemá hmotnú podobu.

Výroba – Je cieľavedomá ľudská činnosť, v ktorej sa transformujú výrobné vstupy - inputy (materiál, suroviny, práca) na výrobné výstupy - outputy 

Poznáme 3 výrobné faktory:

Práca – Cieľavedomá ľudská činnosť, ktorej nositeľom je človek so svojimi fyzickými a psychickými 

schopnosťami.

Pôda – Je výtvorom a darom prírody a jej množstvo je obmedzené 

Kapitál – Sú statky ktoré sú výsledkom výroby a neslúžia na bezprostrednú spotrebu ale na výrobu ďalších statkov.

ZÁKONY EKONOMIKY 

Zákon vzácnosti – Hovorí, že nie je možné znížiť blahobyt jedného subjektu bez toho, aby sme neznížila blahobyt druhého subjektu. Hovorí aj že ekonomické statky sú vzácne, pretože nedostatok zdrojov neumožňuje vyrábať všetky tovary, ktoré by ľudia chceli spotrebovať. Ľudia sa musia rozhodovať ako využijú vzácne zdroje pretože sú obmedzené. Alternatívne náklady vznikajú preto, že v dôsledku obmedzenosti vzácnych zdrojov výber jednej veci znamená vzdať sa niečoho iného V ekonómii hovoríme, že cena každého rozhodnutia je cena alternatívneho výstupu. Cena alternatívneho výstupu /alternatívne náklady/ je teda cena ďalšej najlepšej alternatívy, ktorej sme sa dobrovoľne vzdali.

Zákon rastúcich nákladov – Jeho podstatou je zvyšovanie produkcie jedného výrobku a alternatívnych výstupov každej ďalšej dodatočnej jednotky tohto výrobku vo všeobecnosti rastie.

Zákon klesajúcich výnosov – Vyjadruje vzťah medzi vstupmi a výstupmi vo výrobnom procese. Vyjadruje to, že ak postupne zvyšujeme množstvo nejakých vstupov v rovnakých dávkach zväčší sa celkový výstup, ale množstvo dodatočných výstupov po určitom bode bude klesať 

Hranica výrobných možností – Vychádza zo zákona vzácností. Jej podstata je v tom, že bez toho, aby sme neznížili výrobu jedného statku, nemôžeme zvýšiť výrobu druhého statku. Poukazuje na obmedzenosť vzácnych zdrojov 

TYPY EKONOMÍK 

1) Ekonomika založená na zvykoch a tradíciách – Hovorí o tom, že všetky ekonomické rozhodnutia sa prijímajú na základe určitých zvykov a tradícii. A zvyčajne prechádzajú z generácie na generáciu. Existovala najmä v primitívnych civilizáciách. 

2) Príkazová ekonomika – Znamená že odpovede na 3 základné otázky dáva štát a jeho mocenské orgány. Prevláda tu štátne vlastníctvo a monopolistické postavenie výrobcu. Existuje centrálny národohospodársky plán čiže ceny T a S sú stanovené štátom alebo jeho orgánmi. Štát určuje aj KVOTY čiže výrobné množstvá. Takáto ekonomika neumožňuje efektívne využívať vzácne zdroje a je nedostatková lebo tu vždy nejaký tovar chýba 

3) Trhová ekonomika – Je založená na systéme slobodného podnikania a voľnej súťaže. Funguje prostredníctvom ponuky a dopytu a jej výsledkom je trhová cena. Táto ekonomika má slobodný trh.

3 Základné otázky sa riešia takto:

- o prvej rozhodujú spotrebitelia a ich voľba závisí od ich príjmov a ochoty spotrebovať

- o druhej rozhoduje konkurencia medzi výrobcami

- o 3tretej rozhoduje trh prostredníctvom P a D a závisí od príjmov spotrebiteľov a od cien T a S

4) Zmiešaná – V súčasnosti sa najčastejšie vyskytuje. Trhový mechanizmus je založený na slobodnej podnikateľskej činnosti, voľnej súťaže, voľnej cenotvorbe a prevládajúcom súkromnom vlastníctve. Štát túto ekonomiku len usmerňuje a nejako zásadne do nej nezasahuje.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#ekonomika #základné ekonomické pojmy maturita #Ekonlmika #charakteristika pojmu spotreba #ekonomicke zakony

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021