Trh výrobných faktorov

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 430 slov
Počet zobrazení: 749
Tlačení: 33
Uložení: 36

Trh výrobných faktorov

Výrobné faktory predstavujú vstupy do výroby, pomocou ktorých sa uskutočňuje transformačný proces a dosahujú sa vytýčené ciele.

Výrobné faktory sa podľa účasti v transformačnom procese členia na:

 • elementárne
 • dispozitívne

Elementárne VF:

 • bez nich by výrobný proces nebol možný (DM, produktívne pracovné sily)

Dispozitívne VF:

 • tieto zabezpečujú výrobný proces z organizačnej stránky. Sú zložky riadiaceho procesu (plánovanie, organizovanie, rozhodovanie a kontrola)

Ceny VF:

 • závisia od ponuky a dopytu

Práca

 • je cieľavedomá a účelná ľudská činnosť
 • jej nositeľom je človek so svojimi duševnými a fyzickými schopnosťami a talentom
 • množstvo práce závisí od počtu schopných a ochotných ľudí pracovať
 • kvalitu práce určuje vzdelanie a kvalifikácia ľudí

Práca ako VF predstavuje ľudský kapitál. Produktivita respektíve efektívnosť ľudského kapitálu závisí od:

 • vzdelania
 • kvalifikácie
 • praxe
 • iniciatívy (snaživosť) a tvorivosti

Trh práce je (teoretický) trh, na ktorom sa obchoduje s výrobným faktorom = prácou.

Na jednej strane predstavuje ponuky pracovných miest, teda trh pracovných príležitostí, na druhej strane ponuku pracovných síl

Dopyt po práci:

 • určujú firmy, podniky, výrobcovia
 • závisí od výr. faktorov, od veľkosti kapitálu a od technológie
 • pri dokonalejšej technológii je dopyt po práci nižší, ale zato náročnejší na kvalifikáciu

Práceschopné obyvateľstvo:

 • keď od celkového počtu obyvateľov odrátame deti do 16 rokov, dôchodcov a zdravotne postihnutých získame časť populácie, ktorú označíme ako práceschopné obyvateľstvo.

Medzi práceschopné obyvateľstvo zaraďujeme:

-aktívne pracujúcich, ale aj nezamestnaných.

Pôda

 • je základným výrobným faktorom
 • spolu s ostatnými prírodnými zdrojmi je darom prírody
 • človek ju používa na výrobu tovarov a služieb
 • jej množstvo je obmedzené a preto je statkom vzácnym

Využitie pôdy:

 1. poľnohospodárske účely
 2. nepoľnohospodárske účely (výstavba budov, ciest) = tu sa uskutočňuje podnikateľská činnosť

Pôda je tiež zdrojom nerastného bohatstva.

Ponuky pôdy:

Pôda a prírodné zdroje svojou kvalitou a polohou ovplyvňujú efektívnosť výroby jednotlivých firiem, napr.: centrá, obchody, reklamné...

Pôda je daná prírodou, je kvantitatívne a kvalitatívne obmedzená. Na zmenu ceny nemôže reagovať ponuka zmenou množstva, tzn., že ponuka pôdy má nulovú elasticitu.

Cena pôdy:

Pôdu môžeme nie len prenajímať, ale aj predávať. Vlastník pôdy je ochotný predať pôdu za takú sumu peňazí, ktorú keď vloží do banky prinesie mu ročný úrok vo výške ročnej renty. Cenu pôdy vypočítame podľa vzorca:

renta

Cena pôdy = –––––––––––––– * 100 

úroková miera

Kapitál

 • sú to statky, ktoré sú výsledkom výroby, tieto statky však neslúžia na výrobu ďalších statkov
 • môžu mať podobu vecnú a peňažnú

Formy kapitálu:

 • peňažný – sú to vlastné úspory uložené v bankách a peňažných inštitúciách
 • reálny – ide o skutočný kapitál
 • tovarový – sú to tovary určené na predaj
 • fiktívny – cenné papiere (dlhopisy)
 • produktívny - stroje, pôda, zariadenia, technológia, prírodné zdroje

Kapitálový trh:

 • je súčasťou fin. trhu a často sa označuje ako trh cenných papierov
 • jeho nástrojmi sú dlhodobé cenné papiere ( sú splatné viac ako jeden rok, napr.: hypotekárne listy, akcie...)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#trhy výrobných faktorov #trh pôdy #pojem kvalifikacia

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019