Trh a konkurencia. Typy konkurencie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 658 slov
Počet zobrazení: 479
Tlačení: 21
Uložení: 17

Trh a konkurencia. Typy konkurencie

Konkurencia

Predstavuje súťaženie trhových subjektov o zákazníka, dodávateľa a o výrobok. Inak povedané súťaž. Výsledkom konkurencie je, že si môžeme vybrať buď tovar, alebo službu zo širokej škály. Je jedným zo základných kameňov slobodného podnikania. Slúži všetkým trhovým subjektom a aj my z nej máme dennodenne úžitok.

Na konkurenčnom trhu sa výrobcovia stále snažia znižovať výrobné náklady v čom vidia cestu na zvýšenie zisku.

Konkurencia motivuje výrobcu k zvyšovaniu kvality a na rozširovanie vyrábaného sortimentu.

„Výrobca je nútený sledovať nové trendy, ktoré by mu zabezpečili väčší podiel na trhu.“

Trh

Je miesto, kde sa stretávajú predávajúci a kupujúci, aby sa dohodli na kúpe a predaji určitého tovaru alebo služieb za určitú cenu.

Úlohy trhu:

 • Prenos informácií (odovzdáva informácie trhovým subjektom)
 • Poskytovanie podnetov pre správanie sa výrobcov a spotrebiteľov (motivácia správania)
 • Rozdeľovanie dôchodkov (prispieva k rozdeľovaniu dôchodkov medzi vlastníkov jednotlivých výrobných faktorov)

Typy trhov:

 • podľa počtu tovarov:
  1. čiastkový (určitý druh tovaru)
  2. agregátny (robí sa prieskum viacerých druhov tovaru)
 • podľa predmetu kúpy a predaja:
  1. trh výrobkov, služieb a tovaru
  2. trh výrobných faktorov
  3. finančný trh (peňažný, kapitálový, devízový, poistný)
 • podľa územného hľadiska:
  1. miestny (mestá, obce, regióny)
  2. národný (v rámci jednej krajiny)
  3. svetový (všetky trhové transakcie medzi krajinami)

Štruktúra trhu:

 • trh existuje všade tam, kde sa stretávajú predávajúci a kupujúci, aby predávali a nakupovali T a S
 • ekonómovia pod pojmom štruktúra trhu majú na mysli množstvo a silu predávajúcich a kupujúcich

Subjekty trhu:

 • firmy
 • domácnosti
 • štát

Štát – je špecifický subjekt trhu, lebo v zmiešanej ekonomike je jeho účasť na trhu nutná, pretože štát musí vytvoriť legislatívu, musí alebo mal by garantovať odstraňovanie negatívnych javov trhu, musí alebo mal by ochraňovať slobodné trhové a konkurenčné prostredie, mal by vytvoriť podmienky pre získanie zamestnania.

Analýza trhu sa zameriava na analýzu cieľových zákazníkov. Je to získavanie údajov o momentálnej situácii na trhu (k určitému časovému okamihu).

Typy konkurencie

 • Konkurencia na strane dopytu – každý spotrebiteľ chce nakúpiť čo najviac a čo najvýhodnejšie (najlacnejšie), aj na úkor ostatných spotrebiteľov. Spotrebitelia sa usilujú za každú cenu získať nedostatkový tovar, vzniká súťaž medzi spotrebiteľmi, čo využívajú výrobcovia na zvyšovanie cien. (Keď je na trhu nedostatok tovarov)
 • Konkurencia na strane ponuky - každý výrobca sa snaží maximalizovať svoj zisk a to aj na úkor konkurentov. Snaží sa na trhu dosiahnuť najlepšie postavenia a tak ho ovládnuť.

Môže byť:

 • cenová – zníženie cien zo strany výrobcov (firmy sa snažia získať na svoju stranu čo najviac spotrebiteľov), pričom predpokladajú, že konkurenti nebudú schopní sa prispôsobiť nízkym cenám
 • necenová – obal, reklama, dizajn, servis (snažia sa získať zákazníkov iným spôsobom a to napr.: rastom kvality, poskytovaním dlhodobejších záruk na kvalitu...)

Dokonalá konkurenciaby existovala vtedy, keby spĺňala nasledovné podmienky:

 • na trhu existuje veľa predávajúcich a kupujúcich, ale žiaden z nich nemôže ovplyvňovať cenu ani správanie sa na trhu
 • vtedy, keď na predaj sú ponúkané rovnaké tovary a služby
 • všetci kupujúci a predávajúci majú rovnaké informácie o trhu
 • kupujúci a predávajúci môžu na trhu veľmi ľahko vstúpiť, alebo ho aj opustiť

Nedokonalá konkurencia –

 1. monopolistická konkurencia – trh s mnohými predávajúcimi, ktorí predávajú podobné nie rovnaké výrobky (diferencované výrobky). Proces, v ktorom sa firma usiluje odlíšiť svoj výrobok od konkurenčných sa nazýva diferenciácia produktu. Ak je diferenciácia úspešná u zákazníka sa vytvorí:
  • vernosť k výrobku
  • k firme, značke a umožní spotrebiteľovi rozpoznať daný výrobok veľmi ľahko medzi ostatnými výrobkami, napr.: mydlá (dove, palmolive, camey), zubné pasty, kefky.-..
 2. oligopol – malý počet veľkých konkurujúcich si firiem disponuje takou ekonomickou silou, že čiastočne obmedzuje vstupu ďalších firiem na trhu daného odvetvia, napr.:cola, automobilový priemysel...

Prekážky vstupu (okolnosti – príčiny, ktoré sťažujú vstup na trh):

 • vysoké náklady vstupu – : kapitál potrebný na vstup do podnikania v automobilovom priemysle by činil miliardu.
 • patenty –: chemikálie, elektronika...

Radšej vyrábajú menej, ale za vyššie ceny, aby si udržali postavenie na trhu.

Oligopol sa vyskytuje v 2 základných formách:

 • homogénny (rovnorodý) – ak málo predávajúcich vyrába totožné alebo skoro totožné produkty, napr.: letecká doprava
 • heterogénny (nerovnorodý) – výrobcovia dodávajú čiastočne odlišné produkty, napr.: stroje, automobily...
 1. monopol – predstavuje situáciu, keď na trhu existuje len jeden výrobca určitého výrobku, ktorý nakupuje veľký počet kupujúcich. Firmy nie sú schopné vstúpiť na trhu, na ktorom pôsobí monopol. Jeho výrobky sa výrazne odlišujú od ostatných.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#konkurencia #Konkurencia, členenie #typy konkurencie #trhy výrobných faktorov #typy trhov #Typy zákazníkov

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017