Podnik, členenie podnikov, formy podnikania v SR

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 854 slov
Počet zobrazení: 659
Tlačení: 27
Uložení: 30

Podnik, členenie podnikov, formy podnikania v SR

Podnik – je samostatná hospodárska jednotka, ktorá využívaním výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby určené na predaj, možno ho charakterizovať ako súhrn hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania = ktoré zabezpečujú činnosť podniku.

Hmotné zložky – všetky veci (fyzický kapitál) a majetkové práva, ktorými podnik disponuje

Nehmotné zložky – obchodné meno alebo povesť podniku

Osobné zložky – štruktúra a kvalifikácia zamestnancov

Základnou právnou normou pre oblasť podnikania je Obchodný zákonník zákon č. 513/1991 Zb.

Tento zákon upravuje postavenie podnikateľov a vzťahy, ktoré s podnikaním súvisia, napr.: obchodný register.

Členenie podnikov – v trhových ekonomikách majú rôznu podobu. Najčastejšie ich členíme podľa:

 • Predmetu činnosti – priemyselné, obchodné, poľnohospodárske, stavebné..
 • Vlastníctva –štátne, súkromné alebo so zahraničnou majetkovou účasťou
 • Veľkosti – malé, stredné, veľké
 • Organizačno-právnej formy – podnik jednotlivca, a. s., družstvá... Každý z uvedených typov podnikov má určité odlišnosti z hľadiska spôsobu hospodárenia, vzniku...

Malé a stredné podniky – pôsobia vo sfére obchodu, služieb a remesiel

 • maloobchodný sektor je najpočetnejší, najlabilnejší
 • sú to podniky, ktoré vlastní 1 osoba alebo rodinné podniky
 • poskytujú veľké množstvo pracovných príležitostí

Veľké podniky – majú formu akciových spoločností

 • nižšie náklady
 • sú úspešné v hutníctve, strojárstve, v chemickom a textilnom priemysle

Podnikať môžu: = fyzické osoby (FO)

= právnické osoby (PO)

Fyzická osoba

 • je každý človek ako prirodzený nositeľ práv a povinností
 • spôsobilosť na práva a povinnosti vzniká narodením a končí smrťou
 • spôsobilosť občana na tieto právne úkony sa začína až dovŕšením plnoletosti

Právnická osoba

 • je každý subjekt, ktorý má práva a povinnosti a pritom nie je fyzickou osobou
 • právnická osoba (nejaká organizácia) vzniká dňom zápisu do Obchodného registra

Obchodný register

 • je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú dôležité údaje, ktoré sa týkajú tej organizácie.

Údaje:

 • názov organizácie
 • jej sídlo
 • IČO (identifikačné číslo org.)
 • deň zápisu
 • právna forma (a. s., s. r. o.)
 • predmet činnosti
 • reg. vedie každý okresný súd, pre podniky, ktoré majú sídlo v jeho obvode

Znaky podnikania

 • Ekonomická samostatnosť – štát priamo nezasahuje do činnosti podniku
 • jeho úlohou je určiť všeobecné pravidlá, ktorými sa musí riadiť podnikanie, napr.: štát určí výšku daní
 • o ostatných skutočnostiach rozhoduje podnik sám, o forme podnikania, o sídle podnikania atď...
  • Majetková samostatnosť – jednotlivé druhy podnikateľskej činnosti si vyžadujú rozdielne veľký kapitál
 • podnikatelia môžu získať kapitál:
  • buď z vlastných zdrojov (úspory)
  • z úverov
 • Právna samostatnosť – podniky majú právo vo vlastnom mene uzatvárať zmluvy z inými subjektami (s podnikmi, so zamestnancami alebo aj so štátom)
 • tieto zmluvy v mene podniku uzatvárajú a podpisujú vybraní pracovníci (riaditeľ)
 • podniky sú zodpovedné za záväzky, ktoré vyplývajú z uzatvorených zmlúv

Formy podnikania v SR

Rozlišujeme 3 základné organizačno-právne formy podnikania:

 • Živnosti
 • Obchodné spoločnosti
 • Družstvá

Živnosti – sú prevažne malé podniky pôsobiace vo sfére obchodu, službách a remeslách, ktoré zvyčajne riadi sám vlastník. Živnostník má ručenie neobmedzené. Podmienky živnostenského podnikania upravuje Živnostenský zákon – Zákon o živnostenskom podnikaní č. 455/1991 Zb. Tieto zákony definujú podnikanie ako sústavnú činnosť, ktorú podnikateľ uskutočňuje samostatne, vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk!

Sústavná činnosť – nepretržitá zárobková činnosť (príležitostná zárobková činnosť v podnikaní nie je).

Poznáme:

Ohlasovacie živnostistačí po splnení podmienok ohlásiť živnostenskému úradu, členia sa na:

 • Remeselné – živnostník tu získava odbornú spôsobilosť (schopnosť vykonávať ich) vyučením a praxou v danom odbore. Na jej získanie je potrebný výučný list + 3-r. prax v odbore, napr.: zámočníctvo, opravy áut, kaderníctvo...
 • Viazané – náročnejšie činnosti, odborná spôsobilosť sa získava iným spôsobom, napr.: na živnosť v danom odbore výroba strojov je potrebné zložiť aj odborné skúšky..., očná optika, zubná technika, projektovanie stavieb, výroba chemických prvkov, autoškola
 • Voľné – nevyžadujú si nijakú odbornú spôsobilosť, stačí ak podnikateľ spĺňa všeobecné podmienky, napr.: podomový obchod, predaj v tržnici, atď...

Koncesované živnosti – možno vykonávať len vtedy, ak živnostenský úrad udelí koncesiu; náročné činnosti, ktorých povolenie si vyžaduje splniť dodatočné podmienky, napr.: predaj zbraní, streliva, lekárskych a zdravotníckych služieb, geologické práce, cestovné kancelárie, zmenáreň – musím mať devízovú licenciu

Živnostenský úrad môže podnikateľovi aj vymedziť územie pôsobnosti alebo udeliť koncesiu na určitý čas. Živnostníci podnikajú s vlastným kapitálom.

KONCESIA (Koncesná listina) – je vlastne preukazom udelenia živnostenského oprávnenia na vykonávanie koncesných živností

Obchodné spoločnosti – je to združenie dvoch alebo viacerých podnikateľov (aj PO), ktorý sa dohodnú, že budú vykonávať podnikateľskú činnosť pod spoločným názvom – firmou. Zapisujú sa do OR.

Obchodný zákonník uvádza 4 typy obchodných spoločností:

 • O. S. = Verejná obchodná spoločnosť – vzniká združením minimálne dvoch spoločníkov, ktorý ručia za jej záväzky neobmedzene, jej založenie si vyžaduje základný kapitál
 • R. O. = Spoločnosť s ručením obmedzeným – môže ju založiť jeden alebo maximálne 50 spoločníkov
 • Komanditná spoločnosť – združuje 2 druhy spoločníkov = komplementárov a Komplementári ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene. Komandisti obmedzene. Riadiť a zastupovať spoločnosť môžu iba komplementári – majú aj vyšší podiel na zisku spoločnosti.
 • Akciová (účastinná) spoločnosť – spoločnosť, ktorej základný kapitál je rozdelený na určitý počet podielov = akcií (účastín) a tie vlastnia jednotlivý akcionári (účastinári)

Družstvá – vznikajú tým spôsobom, že súkromní vlastníci dobrovoľne združia svoj majetok, aby ho mohli spoločne využívať. V našich podmienkach si družstvo môže založiť minimálne 5 FO (občanov) alebo 2 PO (organizácie). Je PO, zapisuje sa do OR, ručí celým svojím majetkom.

Tichá spoločnosť – je špecifickou formou podnikania. Tichý spoločník sa zúčastňuje na podnikaní len svojím majetkovým vkladom bez toho, aby je účasť bola verejne známa. Nezodpovedá za záväzky spoločnosti, nemá právo riadiť, má právo kontroly. Vzniká na základe písomnej dohody.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#male sttredne podniky #podnik, ponikateľ #priklad na uctovnu suvahu #pracovný list ekonomika #male podniky

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017