Hospodársky cyklus a jeho dôsledky

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 293 slov
Počet zobrazení: 374
Tlačení: 15
Uložení: 12

Hospodársky cyklus

Ekonomický rast - predstavuje také zmeny v NH, ktoré sa prejavujú v prírastku makroekonomických veličín v čase (HDP). O ekon. raste možno hovoriť:

  • ak celkový objem HDP je väčší ako v minulom obd.

ak rastie HDP na jedného obyvateľa, t. j. tempo rastu HDP musí byť vyššie ako tempo rastu obyvateľstva.

Ekonomický rast môžeme vyjadriť takto:

  • prírastok reálneho produktu - rozdiel reálneho produktu medzi dvoma obdobiami
  • koeficient ekon. rastu - podiel reálneho produktu medzi 2 obd.
  • tempo ekon. rastu - tempo rastu reálneho produktu (vyjadrený v stálych cenách základ. roka); tempo rastu potencionálneho produktu (je max. úroveň HDP, ktorú možno udržať pri danom stave techniky a technológie, danom počet obyvateľov, bez zrýchlenia inflácie)

HDP by mal rásť rovnomerne a takým tempom, aby sa zabezpečila cenová stabilita a dostatočná zamestnanosť.

Zdroje ekon. rastu:

  • vedecko-technický pokrok
  • technické a technologické zlepšenia
  • veľkosť kapitálu a jeho kvalita
  • množstvo prac. sily a jej kvalifikácia

Ekonomický cyklus - v ekon. vývoji pozorujeme 2 skutočnosti:

  • z dlhodobého hľ. - sa presadzuje celkový trend k rastu ekonomiky
  • z krátkodobého hľ. - prebieha konkrétny vývoj HDP nerovnomerne v podobe vlnenia, výkyvov určitej opakujúcej sa pravidelnosti. Ekon. cyklus môžeme vyjadriť pomocou sínusoidy. Sínusoida - označuje pohyb reálneho HDP, ktoré ekonomika v danom období dosahuje.

Fázy ekon. rastu:

Rozmach (expanzia) - návrat výroby a odbytu, pokles nezam,, prírastok investícií, pomaly rastúce ceny, rastúce mzdy, úroky, zisky, rast dopytu po úveroch.

Vrchol - najvyššia úroveň reálneho HDP, plná zamestnanosť až prezamestnanosť, najvyšší stupeň odbytu, vysoké a ešte rastúce ceny, mzdy, úroky a zisky

Recesia (pokles) - fáza recesie nastáva vtedy, ak sa nepretržite znižuje úroveň reálneho HDP 2 za sebou idúce štvrťroky, znižovanie odbytu, znižovanie výroby, prepúšťanie z práce, rast nezamestnanosti

Dno - najnižšia úroveň reálneho HDP, nízka úroveň výroby, nízky dopyt, vysoká nezamestnanosť, zatvorené podniky, nízka úroveň cien, T, miezd, úrokov a zisko

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012