Činitele určujúce úspešnosť manažmentu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 447 slov
Počet zobrazení: 347
Tlačení: 9
Uložení: 16

Činitele určujúce úspešnosť manažmentu

Predpoklady pre vykonávanie manažérskych funkcií majú dvojaký charakter:

 • Vrodenépredpoklady:
  • temperament = ovplyvňuje celkový štýl práce manažéra
  • inteligencia = prejavuje sa schopnosťou klásť otázky

Medzi faktory, ktoré vplývajú na úspešnosť manažéra patrí: vzdelanie, kvalifikácia, odbornosť manažéra, vhodné domáce zázemie, spolupráca so skupinou a z jednotlivými členmi skupiny, vhodné pracovné prostredie a podmienky, autorita a úcta k manažérovi.

Aby manažment ako celok bol úspešný musí riešiť 3 zákl. otázky:

 • AKÉ CIELE MÁ PODNIK DOSIAHNUŤ?
 • AKÉ PROSTRIEDKY A V AKOM MNOŽSTVE ICH POUŽÍVAŤ?
 • AKÝMI POSTUPMI DOSIAHNUŤ STANOVENÉ CIELE?

Medzi faktory, ktoré majú vplyv na úspešnosť manažmentu patria:

 1. veľkosť samotného manažmentu - ak sa podnikateľ rozhodne založiť si firmu sám, zakladá tak tzv. podnik jedného podnikateľa, ak sú viaceré vyberajú už formu podniku
 2. financovanie
 3. ručenie a riziko
 4. možnosti získavania úveru
 5. trvalá existencia podniku

Pracovné skúsenosti - zaraďujeme medzi ne: komunikácia, práca s ľuďmi; riešenie každodenných úloh; obchodné jednania; spolupráca so zákazníkmi.

Manažér by mal v priebehu prac. dňa vystupovať v 10 zákl. úlohách:

 • reprezentant - reprezentuje firmu, vystupuje ako osobnosť
 • vedúci skupiny - má za úlohu nájsť riešenia problémov, ktoré s vyskytli, konflikty...
 • spájateľ - udržiava formálne a neformálne vzťahy
 • pozorovateľ - sleduje čo sa deje vo firme, zhromažďuje info.
 • šíriteľ - prenáša získané inf. na vedenia a na skupinu
 • hovorca - poskytuje zákl. inf. verejnosti čím vytvára dobré meno podniku
 • podnikateľ - rozhoduje o zmenách v podniku, všetky dôležité zmeny prediskutuje vo svojej skupine
 • krízový manažér - rozhoduje o nepredvídateľných situáciách v podniku
 • distribútor zdrojov - rozhoduje o zamestnancoch al. o peniazoch
 • vyjednávateľ - rokuje za firmu so snahou presvedčiť partnerov o tom, že tá jeho firma je najlepšia

Manažérska kariéra = kariéra - individuálne chápanie postojov, názorov, myšlienok. Manažérskeho a spoločenského postavenia, ktoré vyplýva zo skutočných pracovných skúseností a aktivít počas osobného pracovného života manažéra. Súhrn skúseností, vedomostí, odbornosti a životných postojov manažéra. Trvalým úsilím kariéry je:

 • dosiahnuť vyššie spoločenské uznanie
 • dosiahnuť postavenie v prac. živote

Rozoznávame 2 typy manažérov:

 • cieľavedome si plánujú svoju kariéru, je pre nich dôležitá, venujú jej značnú pozornosť
 • svoju kariéru vnímajú ako súčasť profesie

MANAŽÉRI = áno, chcem si budovať svoju kariéru; nie, uspokojím sa so svojou doterajšou pozíciou.

Osobitné postavenie v dosahovaní man. kariéry zaujímajú ženy - pretože predstihujú mužov v zodpovednosti pri plnení úloh.

Stupne manažérskej kariéry:

Manažér počas svojho života prechádza 4 etapami kariéry:

 • prípravná fáza - obdobie štúdia, získanie prvých teoretických poznatkov, obdobie nástupu do prvého zamestnania
 • fáza "uchytenia sa" - manažér sa zaraďuje do prac. kolektívu, tu získava prvé praktické skúsenosti, prichádzajú prvé prehry i výhry
 • fáza rozvoja - manažér sa stáva autoritou, rastie po osobnej aj odbornej stránke, manažéri vo veku 30 - 50 r.
 • fáza z ústupu z funkcie - ubúdajú nám sily, energia, u manažéra sa prejavuje neochota sa ďalej vzdelávať, podporovať zmeny v podniku a rieši to odchodom do dôchodku
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019