Charakteristika manažérskych rozhodnutí

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 25.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 596 slov
Počet zobrazení: 196
Tlačení: 5
Uložení: 5

Charakteristika manažérskych rozhodnutí

Rozhodovanie - je proces, ktorý zahŕňa činnosti spojené s identifikáciou problému, analýzou problému, so stanovením alternatív riešenia a s výberom najvýhodnejšieho riešenia.

Základné charakteristické znaky rozhod. procesu:

 • existuje možnosť výberu - ten, kto sa rozhoduje má možnosť vytvoriť niekoľko alternatív riešení
 • výber riešenia je vedomý - preto, lebo rozhodovanie sa zakladá na myšlienkovom procese
 • výber je cieľavedomý - zameriavame sa na 1 al. viacero cieľo
 • výber riešenia sa deje podľa určitých kritérií

Základné prvky rozhodovacieho procesu:

 • rozhodovací problém (vzniká ako dôsledok zistenia odchýlok medzi skutočným a cieľovým stavom, vznik novej situácie)
 • cieľ rozhodovania (vychádza z cieľov, ktoré boli vymedzené v rámci manažmentu podniku)
 • subjekt rozhodovania (rozhodovateľ = človek, ten, kto riadi priebeh celého rozhodovacieho procesu, rozhodovateľom môže byť jednotlivec (manažér) al. kolektív (sk. manažérov))
 • rozhodovacia stratégia (určuje postup pri tvorbe variantov (možností) riešení
 • podmienky rozhodovania (súbor faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie, patria sem: rozhodovacia právomoc, odborná spôsobilosť, ochota a sklon riskovať)

Zákl. fázy rozhod. procesu sú:

Diagnostická - je počiatočnou fázou rozhod. procesu, zameriava sa na zistenie rozdielu medzi skutočným a cieľovým stavom, zákl. kroky diagn. fázy sú: identifikovanie problému, stanovenie cieľa, zber inf,, určenie kritérií, zhodnotenie východiskového stavu. Cieľom tejto fázy je stanoviť diagnózu = tú tvorí východisko pre ďalšie fázy rozhodovania

Analytická - hľadanie a tvorba alternatív, analýza a hodnotenie alternatív. Úlohou tejto fázy je na zákl. diagnózy hľadať alternatívy ako možné spôsoby riešenia daného problému.

Optimalizačná - v tejto fáze ide o výber optimálnej alternatívy riešenia, tento výber uskutočňuje rozhodovateľ. Zámerom tejto fázy je vybrať alternatívu s najväčším prínosom.

Realizačná - ide o presadenie prijatých riešení do manažérskej praxe.

Metódy rozhodovania:

 • empirické - empíria (skúsenosť)
  • empiricko-intuitívne - manažér využíva intuíciu, znalosti, vzdelanie, získava sa prostredníctvom "skúšok a omylov" = skúsenosť
  • empiricko-analytické - zákl. tejto metódy je analýza, na tento účel sa využívajú údaje najmä z účtovníctva, štatistiky... Výsledkom je výber vhodnej alternatívy.
 • matematicko-štatistické - využívajú sa tu prvky z matematiky a štatistiky
  • metóda operačnej analýzy - : matematické programovanie
  • metóda matematickej štatistiky - : teória pravdepodobnosti
 • heuristické - využívajú sa tu postupy a metódy pričom sa vytvára priestor pre človeka. Patria medzi najnovšie metodické postupy, ktoré sa využívajú len pri zložitých rozhodovacích procesoch.
  • metóda rozhodovacieho stromu
  • metóda rozhodovacích tabuliek - tabuľky umožňujú prehľadné vyjadrenie zložitých súvislostí a vzťahov. Skladá sa zo 4 kvadrantov:

1. kvadrant = Podmienky

3. kvadrant = Pravidlá

2. kvadrant = Činnosti

4. kvadrant = Rozhodnutia

Metóda Brainstorming - je metóda založená na spôsob diskusie za účasti expertov - odborníkov (5-12 osôb). Experti sú priamymi zamestnancami podniku. Experti odpovedajú na pripravené otázky, prinášajú svoje myšlienky al. názory = ak sa zhodne aspoň polovica expertov - ich rozhodnutie sa označí ako spoločný postup pri riešení problémov. Prvý krát bola realizovaná v USA v r. 1938. Jej tvorcom je Alex F. Osborn. Ľudia mnohé svoje myšlienky, nápady ani nepovedia, pretože sa boja, že sú neuskutočniteľné, bláznivé... Čím je viac nápadov, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa medzi nimi objaví originálny nápad. Pravidlo zásadu kritiky, uvoľnenia fantázie, čo najväčšieho počtu nápadov, vzájomnej inšpirácie, úplnej rovnosti účastníkov. Môže byť: individuálny (keď pracujeme sami, môžeme využívať široký rozsah riešení, neobávame sa zosmiešnenia, spoliehame sa sami na seba, nevýhoda - nemáme skúsenosti skupiny; skupinový (skúsenosti, vedomosti a kreativitu členov skupiny využíva, myšlienky s väčšou hĺbkou, mal by sa viesť s rešpektom); rezervný (obrátenie problému, keď už neprichádzajú nové myšlienky.

Delfská metóda - je založená na písomnej ankete, zúčastňuje sa na nej skupina expertov (20-50 osôb), títo odborníci sú z rôznych firiem (nie zamestnanci podniku), je dôležitá ich anonymita, experti odpovedajú na otázky písomne, daná anketa má niekoľko kôl, po každom kole nasleduje vyhodnotenie = spoločný návrh, postup, názor... Využíva sa pri rozhodovaní o dôležitých strategických problémoch. Vznikla v r. 1963 v USA

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Fázy rozhodovania

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019