Manažérske plánovanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 25.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 385 slov
Počet zobrazení: 570
Tlačení: 16
Uložení: 14

Manažérske plánovanie

Plánovanie - je súčasťou riadenia podniku, je východiskovou a najdôležitejšou činnosťou podniku. Je stanovenie budúcich cieľov a vhodných prostriedkov pre ich dosiahnutie. Pomocou neho sa určujú ciele a vypracúva sa postup na jeho dosiahnutie. Východiskom (zdrojom) plánovania sú informácie. Sú základmi hosp. činnosti podnikov na určité obdobie.

Ciele: sú to budúce stavy, ktoré chceme dosiahnuť k určitému časom vymedzenému termínu. Zákl. charakteristika cieľov:

 • vecné vymedzenie cieľa - musí byť jasné (zrozumiteľné) do akej oblasti je daný cieľ orientovaný, napr.: sociálne ciele - stabilita zamestnancov
 • merateľnosť - každý cieľ musí byť presne a jasne určený
 • časové vymedzenie - musí byť stanovený konkrétny čas. termín, ku ktorému treba cieľ naplniť.
  • krátkodobé - do 1 r. = splniť
  • strednodobé - 3-5 r.
  • dlhodobé - 7-10 r.
  • bežné - 1-2 r.

Hierarchia cieľov:

SPOLOČENSKÉ CIELE

(napr.: ochrana prírody, životného prostredia)

ZÁKAZNÍCKY ORIENTOVANÉ CIELE

(spokojnosť zákazníkov, uspokojenie potrieb)

ZAMESTNANECKY ORIENTOVANÉ CIELE

(pracovná doba)

EKONOMICKÉ CIELE

(napr.: mať stabilitu na trhu, zisk...)

Plány klasifikujeme podľa:

 • hierarchických úrovní riadenia
 1. plán podniku ako celku
 2. plány vnútropodnikových jednotiek (dielne, prevácky...)
 • dôležitosti
 1. strategické plány
 2. podnikateľské plány
 3. operatívne plány (na mesiac, na pracovnú zmenu)
 • funkčného zamerania - plán výroby, marketingu, odbytu a predaja, personálneho oddelenia

Na splnenie týchto jednotlivých plánov používajú manažéri určité prostriedky:

 1. kapacitné - budovy, stroje, zariadenia
 2. finančné - cudzie, vlastné zdroje
 3. materiálne - druhy materiálov potrebných pri výrobe
 4. pracovné - zahŕňajú celkový počet zamestnancov v podniku

Strategické plánovanie - je zamerané na splnenie dlhodobých cieľov, ktoré sa dosahujú pomocou rôznych metód, prostriedkov, postupov ako napr.: silná pozícia na trhu, budem poskytovať žiadaný výrobok, kvalitné služby = poskytnuté. Zabezpečuje ho strategický manažment.

Úlohy stat. manažmentu:

 • adaptovať = prispôsobiť podnik extrémnemu prostrediu
 • zabezpečiť = stratégiu podniku na 3 - 5 r., aby bol úspešný v budúcnosti
 • využiť = rôzne zdroje pre dané príležitosti a brániť sa pred možnými problémami.

Obsahom strat. plánovania je stanoviť faktory úspechu pre podnik v budúcnosti a stanoviť vhodné stratégie. Faktory úspechu na 70 % ovplyvňuje návratnosť zdrojov:

 • atraktivita trhu - dopyt, ponuka, veľkosť, vývoj, ziskovosť, rast trhu
 • konkurenčná pozícia - ceny, konkurenti a podiel na trhu
 • investičné príležitosti - výrobné kapacity, technológia...

Strat. plánovanie rieši spôsoby a postupy ako dosiahnuť strat. ciele.

Vývoj strat. plánovania:

- dlhodobé strat. plánovanie (extrapolačné)

- strat. podnikového plánovania (korporatívne)

Obsahom strat. plánovania je určiť:

- poslanie podniku

- strat. ciele

- stratégia podniku

pordfólium podniku

Proces strat. plánovania:

- zhodnotenie prostredia (externá analýza)

- vnútorné ocenenie podniku (interná analýza)

- strategická voľba a riziká

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#planovanie #manazersky plan

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014