Manažéri a vedenie ľudí, štýly vedenia ľudí

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 25.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 590 slov
Počet zobrazení: 387
Tlačení: 28
Uložení: 27

Manažéri a vedenie ľudí, štýly vedenia ľudí

Vedenie ľudí - je prideľovanie úloh, príkazov a práce určitému počtu ľudí. Je nástrojom komunikácie s ostatnými pracovníkmi. Je proces usmerňovania a správania ostaných ľudí v záujme dosiahnutia vopred stanovených cieľov. Úspešné vedenie je založené na prieskume  a využívaní skúseností úspešných vodcov prac. skupín. Úspešného vodcu charakterizuje inteligencia (zdravý úsudok - nezainteresovanosť), emocionálna zrelosť, požadovaná kvalifikácia a fyzická výkonnosť, prispôsobenie sa ostatným (rôznym) skupinám.

Štýly vedenia ľudí - štýlom vedenia ľudí rozumieme spôsob vedenia podriadených, ktorých motivuje ich správanie sa v rôznych situáciách.

 • Autoritatívny štýl vedenia - manažér trvá na sv. rozhodnutí a príkazoch, uznáva iba prísny organizačný postup, hierarchiu funkcií a uznáva sa na zákl. moci.
 • Participatívny - je založený na účasti všetkých pracovníkov na riadení a rozhodovaní, medzi manažérom a pracovníkom prevláda vzájomná dôvera na zákl. vymedzenie kompetencie, do rozhodovania sa zapájajú pracovníci podľa ich odbornosti.
 • Demokratický - vedúci manažér sa pri rozhodovaní radí s podriadenými, podriadení majú priestor na uplatnenie sv. názorov. Vedenie ľudí sa zakladá na dobrovoľnosti podriadených. Vedúci využíva prirodzenú autoritu.
 • Liberálny - je charakteristický voľnejším prístupom nažéra. Vedúci má nízku autoritu. Vyhýba sa zodpovednosti. Tento vedúci býva spravidla tolerantný k chybám sv. podriadených.

 

Podľa toho, do akej miery vedúci manažér kladie dôraz na plnenie úloh a do akej miery umožní účasť pracovných skupín v rozhodovacom procese rozlišujeme vedenie ľudí na:

 1. vedenie ľudí bez možnosti ich účasti na rozhodovaní - manažér prijíma rozhodnutia na splnenie podnikových cieľov sám
 2. vedenie ľudí s ich maximálnou účasťou na rozhodovaní - manažér prijíma rozhodnutia, ktoré sú rozhodnutiami celej prac. skupiny
 3. vedenie ľudí s ich minimálnou účasťou - manažér nerešpektuje ciele podnikového manažmentu a ignoruje účasť pracovníkov pracovnej skupiny pri rozhodovaní
 4. vedenie ľudí s kompromisným prístupom manažéra
 5. kolektívne vedenie

Systém hodnotenia musí spĺňať tieto kritériá: pracovníci ho musia akceptovať, musí byť objektívny, musí byť ľahko zvládnuteľný aj pre zaneprázdnených manažérov, ktorý to hodnotenie vykonávajú.

Metódy hodnotenie sú verbálne a neverbálne.

Funkcie hodnotenia zamestnancov:

- poznávacia - manažér získava prehľad o výkonoch členov skupiny

- porovnávacia - porovnávanie s inými pracovnými výkonmi

- regulačná - vedúci má právo vyradiť nevýkonného pracovníka zo skupiny

- stimulačná - vedúci stimuluje (podnecuje) skupinu k lepším výsledkom

- výberová - spočíva vo výbere pracovníka na lepšiu pozíciu v podniku

- kauzálna - manažér skúma príčiny zmien v správaní pracovníkov

Motivácia - chápeme ju ako vnútorný stav vyvolávajúci individuálne správanie v tých činnostiach, ktoré zaručujú dosiahnutie cieľa. Motív - chápeme ho ako vnútorný pocit, ktorý aktivuje a pomáha, povzbudzuje, sústreďuje a usmerňuje správanie človeka na dosahovanie cieľov. Motivačné faktory: osobný rast, profesijný postup, postavenie (úspechy, zodpovednosť), zaujímavá práca, úspech, uznanie (pochvala, ocenenie úspechov), samotné výsledky práce.

Poznáme motiváciu:

 • pozitívnu - má dlhodobý účinok; vytvára kladnú (pozitívnu) klímu; dostáva pracovníkov do stavu, že sa im plnenie zadaní stáva samozrejmosťou
 • negatívnu - krátkodobý účinok; narúša pozitívnu atmosféru v spoločnosti; keď sa prestane negatívne motivácia uplatňovať, prestáva byť účinná na výkon pracovníka

Teória motivácie

Maslowova hierarchia potrieb - jej zákl. je poznanie, že ľudí motivujú neuspokojené potreby, ktoré sú zoradené do pyramídy podľa ich dôležitosti.

POTREBY SEBAREALIZÁCIE

(osobný a odborný rast)

POTREBY OSOBNOSTI - POTREBY UZNANIA

(pochvaly, vyznamenania, prestíž, žiadosť o radu)

SOCIÁLNE POTREBY (SPOLOČENSKÉ)

(priateľstvo, kladné medziľudské vzťahy)

POTREBY ISTOTY A BEZPEČNOSTI

(istota zamestnania, zdravotné a dôchodkové zabezpečenie)

FYZIOLOGICKÉ POTREBY

(jesť, spať, piť a bývať....odievanie, hygiena)

Herzbergova teória - je založená na dotazníkoch a testoch pre zamestnancov. Výsledkom dotazníkov a testov je zistenie 2 faktorov (ktoré motivujú pracovníka k lepším výsledkom):

 1. udržiavacie faktory - plat, vhodné pracovné podmienky
 2. motivačné faktory - ocenenie, zodpovednosť, osobný rast

Wroomova teória očakávaní (teória očakávaní) - táto teória hovorí, že zamestnanci sú natoľko motivovaný k práci nakoľko očakávajú, že bude ich úroveň pracovného úsilia odmenená. Úsilie smeruje k výkonu a keď a dosiahnem výkon budem odmenený.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018