Účtovníctvo - základné pojmy

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 25.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 591 slov
Počet zobrazení: 833
Tlačení: 36
Uložení: 39

Účtovníctvo - základné pojmy

Účtovníctvo - je najucelenejším ekon. informačným systémom, ktorý presne a spoľahlivo podáva ekonomické informácie o skutočnostiach, ktoré sú jeho predmetom.

Predmetom účtovníctva je:

 • účtovanie účt. prípadov o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, o výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a o výsledku hospodárenia účt. jednotky
 • vykazovanie skutočností o účt. prípadoch v účt. závierke

Účtovnou jednotkou sú:

 • všetky PO, ktoré majú sídlo na území SR
 • zahraničné osoby (PO i FO), ak podnikajú na území SR
 • FO, ktoré podnikajú, al. vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Jeden interval sa nazýva účtovné obdobie. Účt. obdobím je kalendárny rok.

Hospodárskym rokom je 12 po sebe idúcich mesiacov, ktoré nie sú kalendárnym rokom. Účtovníctvo možno v súlade so zákonom o účtovníctve viesť v 2 zákl. sústavách:

 1. v sústave podvojného účtovníctva
 2. v sústave jednoduchého účtovníctva

Podvojné účtovníctvo - môžu viesť všetky účt. jednotky bez ohľadu na to, či ide o FO al. PO.

Sústavu jednoduchého účtovníctva nemôžu viesť všetky účtovné jednotky, ale len tie, ktorým to povoľuje zákon o účtovníctve § 9 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.. Každý konkrétny účtovný prípad, ktorý sa vyskytuje v účt. jednotke sa môže zaúčtovať len na zákl. účt. dokladu, napr.: predaj tovaru, na faktúru, príjem peňazí do pokladnice na zákl. PPD (príjmový pokladničný doklad) a VPD (výdavkový pokladničný doklad).

Účtovné doklady, účtovné zápisy a účt. knihy sa vedú v slovenskom jazyku a v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách €. Ak sa pohľadávky a záväzky, príp. devízové prostriedky a CP evidujú v cudzej mene, prikazuje zákon o účt. viesť ich aj v týchto cudzích menách.

ZO = zahraničná osoba, CM = cudzia mena, ÚD = účt. doklad, ÚZ = účt. zápis, ÚK = účt. kniha.

Účtovné prípady - sú všetky hosp. operácie, ktoré sa evidujú, napr.: nákup materiálu, predaj T za hotovosť, al. na faktúru..., vyplácanie zamestnancov, výber peňazí z bankového účtu a pod...)

Zásady pre vedenie účtovníctva:

 • správne - t. j., že všetky účt. prípady sa zaúčtujú v súlade so zákonom o účtovníctve a inými právnymi predpismi
 • úplné - t. j., že musia byť zaúčtované všetky účt. prípady daného účt. obdobia. Nie je možné žiadny účt. prípad vynechať a žiadny navyše doplniť.
 • preukázateľné - t. j., že ku každému účt. prípadu musí byť doložený príslušný účt. doklad, a na základe neho sa účt. prípad zaúčtuje v účt. knihách
 • zrozumiteľne - t. j. v slovenskom jazyku tak, aby bolo možné spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účt. prípadov
 • spôsobom zaručujúcim trvalosť - všetkých účt. záznamov a to po celú dobu spracovania a úschovy.

Úlohy v účtovníctve:

- včas a presne eviduje stav a pohyb majetku, aby bola zabezpečená dôsledná ochrana proti rozkrádaniu, al. inej forme rozkrádania

- eviduje majetok nielen podľa formy a druhov, ale aj podľa pôvodu

- zaznamenáva všetky náklady a výnosy, príjmy a výdavky, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou podniku

- zisťuje veľkosť výsledku hospodárenia - zisku al. straty a eviduje jeho rozdelenie

- podľa potreby zabezpečuje presnú evidenciu o uvedených skutočnostiach ako celok, ale aj za jednotlivé vnútropodnikové útvary

- poskytuje dostatok inf. pre vnútropodnikové plánovanie, rozpočtovanie a kalkulácie + účtovníctvo = informačný systém podniku

- dôležitá inf. základňa pre riadenie a kontrolu za stranu manažmentu podniku (manažérske účtovníctvo)

- dostatok inf. pre štátne orgány (daň. úrad, finančné org.), vlastníkov, veriteľov, banky...

Účtovný informačný systém (ÚIS):

 • základné (finančné) účtovníctvo
 • vnútroorganizačné účt. (VOÚ), respektíve nákladové účtovníctvo
 • plánovanie, kalkulácie a rozpočtovníctvo
 • manažérske účty

ÚIS

FINANČNÉ KALKULÁCIE PLÁNOVANIE

ÚČTOVNÍCTVO A VOÚ A ROZPOČTOVANIE

MANAŽÉRSKE

ÚČTOVNÍCTVO

má právne predpísaný

obsah a formu

nemá právne predpísaný

obsah a formu

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018