Účtovná dokumentácia

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 26.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 369 slov
Počet zobrazení: 303
Tlačení: 10
Uložení: 10

Účtovná dokumentácia

Účtovnou dokumentáciou rozumieme súhrn všetkých účt. záznamov. Účtovný záznam je údaj, ktorý je nositeľom informácie, týkajúcej sa predmetu účtovníctva al. spôsobu jeho vedenia.

Účtovnými záznamami sú:

- účt. doklady, zápisy, knihy

- odpisový plán

- inventúrne súpisy

- účt. rozvrh, závierka

- výročná správa

- podpisový záznam a pod.

Účtovnými záznamami môžu byť:

 • jednotlivé - obsahujú 1 inf., 1 účt. doklad
 • súhrnné - viac info, účt. závierka

Z hľ. formy účt. záznamu môže ísť o:

 • písomnú formu - ručne
 • technickú formu - cez počítač

Každý účt. záznam musí byť:

 • preukázateľný
 • zrozumiteľný
 • trvalý

Osobitný druh účt. záznamu je podpisový záznam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis, čiže písomná forma účt. záznamu. Vlastnoručný podpis v technickej forme - elektronický podpis.

Účt. doklady sú preukázateľné účt. záznamami, na zákl., ktorých sa účtuje. Sú prostriedkom na overenie správnosti zaúčtovania účt. prípadov. Žiadaný účt. zápis nemožno uskutočniť bez účt. dokladu. Rozlišujeme externé a interné účt. doklady.

EXTERNÉ - vznikajú s vonkajším okolím a členia sa na vydané a prijaté.

INTERNÉ - vznikajú v dôsledku vnútornej činnosti podniku

Spracovanie účt. dokladov obsahuje postupnosť:

- preskúmanie dokladov

- očíslovanie dokladov

- zapísanie účt. predpisu

- zaúčtovanie

- archivovanie

Účt. doklady sú zároveň aj daňovými dokladmi. Účt. doklady sa evidujú v celom účt. období a ukladajú sa v príslušnom archíve.

ÚJ je povinná zabezpečiť ochranu účt. dokumentácie proti strate, poškodeniu al. zničeniu. Táto povinnosť platí aj pri zabezpečení ochrany použitých technických prostriedkov, nosičov inf. a programového vybavenia. ÚJ je povinná uchovávať účt. záznamy niekoľko rokov po účt. období, v ktorých boli účtované takto:

 • 20 r. = mzdové listy
 • 10 r. = účt. závierka, faktúry
 • 5 r. = účt. doklady, knihy, zoznamy účt. kníh, zoznamy číselných znakov al. symbolov a skratiek použitých v účt., odpis. plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, programovo-technická dokumentácia.

Do konca účt. obd. nasledujúceho po účt. obd., v ktorom došlo k inkasu al. zaplateniu sa uchovávajú - pohľadávky po inkase, záväzky po ich zaplatení, účt. záznamy týkajúce sa daň. konania, správneho, trestného konania, al. občianskeho konania, ktoré sa neuskutočnilo.

ÚJ pred svojím zánikom al. skončením podnikania musí zabezpečiť uchovanie účt. záznamov.

Podľa obsahu rozlišujeme nasledovné druhy dokladov:

 • vonkajšie (externé) - prijaté FA od dod., vydané FA
 • vnútorné (interné) - príjemky, výdajky

Podľa počtu zaznamenaných účt. prípadov rozlišujeme:

 • jednotlivé účt. doklady - 1 al. viac rovnorodých účt. prípadov
 • zberné účt. doklady - zahŕňajú viac jednotlivých účt. dokladov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015