Účtovná uzávierka, závierka v JÚ a PÚ

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 26.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 564 slov
Počet zobrazení: 386
Tlačení: 19
Uložení: 20

Účtovná uzávierka, závierka v JÚ a PÚ

Účtovná uzávierka - ÚJ, ktorá účtuje v sústave JÚ uzaviera účt. knihy k poslednému dňu účt. obdobia. Povinné je uzavrieť účtov. knihy aj v inom termíne, napr.: pri zápise podnikateľa do OR a výmaz podnikateľa z OR, vyhlásením konkurzu, skončením podnikateľskej činnosti. Pred uzávierkou je potrebné vykonať PRÍPRAVNÉ PRÁCE.V rámci prípravy na uzávierku účt. kníh sa robí:

 1. kontrola a odsúhlasenie zostatkov peňažných prostriedkov
 2. kontrola správnosti a úplnosti zaúčtovaných jednotlivých účtovných prípadov počas účt. obd. v PD, kniha pohľadávok, záväzkov, pomocná kniha
 3. inventarizácia jednotlivých druhov majetkových záväzkov

Uzavieranie účt. kníh je činnosť keď sa za posledný zápis v PD dopĺňajú uzávierkové účt. operácie týkajúce sa príjmov a výdavkov, ktoré zvyšujú al. znižujú základ dane z príjmov.

 1. A) UZÁVIERKOVÉ OPERÁCIE, KTORÉ ZVYŠUJÚ ZÁKLAD DANE Z PRÍJMOV
 • prepočítanie DNM a DHM vytvoreného vlastnou činnosťou k príjmom, v ocenení vlastnými nákladmi
 • odpisovanie pasívnej opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku - pasívna opravná položka vzniká ak podnikateľský subjekt získal majetok na dražbe vo verejnej súťaži al. pri priamom predaji za nižšiu cenu, ako bola účt. hodnota majetku pôvodného vlastníka
 • podiel príjmov účastníka združenia na zákl. zmluvy o združení. Daň z pridanej hodnoty, pri ktorej platiteľ dane uplatní nárok na odpočet v prípade zaregis.o dani z pridanej hodnoty.
 1. B) UZÁVIERKOVÉ OPERÁCIE, KTORÉ ZVYŠUJÚ VÝDAVKY VYNALOŽENÉ NA DOSIAHNUTIE, ZABEZPEČENIE A UDRŽANIE PRÍJMOV
 • pripočítanie sumy odpis. DM k výdavkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
 • zahrnutie zostatkovej ceny likvidovaného a predaného DM do výdavkov na dosiahnutie, zabezp. a udržanie príjmov
 • odpisovanie aktívnej opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku - aktívna opravná položka vzniká vtedy, ak podnikateľ získa majetok za vyššiu cenu, ako bola jeho účt. hodnota u požad. vlastníka
 • zvýšené splátky nájomného pri finančnom lízingu

Účtovná závierka - účt. závierka podnikateľa, ktorý preukazuje svoje výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a účt. v sústave JÚ je súhrnné označenie účt. výkazov.

V JÚ sa zostavujú nasledovné účt. výkazy:

 • Výkaz príjmov a výdavkov
 • Výkaz o majetku a záväzkoch

Obsah a formu týchto výkazov metodicky usmerňuje MFSR.

ÚJ zostavujú účt. závierku, ako:

 • riadnu - k poslednému dňu účt. obdobia
 • mimoriadnu - ku dňu zápisu do OR, ku dňu vyhlásenia konkurzu, ku dňu skončenia podnikania. Účt. závierku predkladá podnikateľ spolu s daň. priznaním k dani z príjmov príslušnému daň. úradu.

Výkazy majú predpísané náležitosti, ako sú:

 • schvaľovacia dĺžka
 • predkladacia cesta
 • štatistické označenie výkazov
 • názov výkazu a dátum, ku ktorému sa výkaz zostavuje
 • rok a mesiac, za ktorý sa výkaz vyhotoví
 • identifikačné údaje o ÚJ
 • spôsob podania výkazu:
  • riadne - v termíne určenom pre podanie daň. priznania
  • opravné - ak daň. subjekt zistí chybu v predložených výkazoch v riadnom podaní
 • dátum odoslania výkazu, podpis FO, ktorá je účt. jedn., podpis osoby zodpovednej za účtovníctvo, podpis zodpovednej osoby za účt. závierku
 • vlastný obsah výkazu

Výkaz o príjmoch a výdavkoch:

- poskytuje prehľad o príjmoch a výdavkoch, ktoré ovplyvňujú základ dane z príjmov

- údaje na jeho zostavenie sa čerpajú z PD, v ktorom sa zistí výsledok hospodárenia ku koncu účt. obd.

Príjmy zahrnuté do ZD (základ dane)

-- Výdavky na DZU príjmov

________________________________________

VH pred zdanením

Z PD sa preberú údaje až po zaúčtovaní uzávierkových účt. prípadov.

Výkaz o majetku a záväzkoch:

Podnikateľ tu vedie položky majetku a záväzkov, ktoré sa prevezmú z účt. kníh:

- PD

- kniha pohľadávok

- kniha záväzkov

- pomocné knihy

Výkaz o majetku a záväzkoch obsahuje inf. za bezprostredne predchádzajúce a bežné účt. obdobie. Všetky údaje, ktoré podnikateľ uvedie v tomto výkaze musia byť doložené inventúrnymi súpismi.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#ekonomické vykazy

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034